Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar oda šunďa o kraľis Chizkija, čhingerďa pre peste o gada, urďa pre peste o gone a geľa andro Chramos.
2Akor bičhaďa le Eljakim, savo sas upral o palacis, le pisaris Šebna the le phuredere rašajen. On pes urde andro gone a gele ko prorokos Izaiaš, ke le Amocoskero čhavo.
3On leske phende: “Kavke vakerel o Chizkija: ‘Andre kada džives sam marde andre dar the andre ladž avke sar o čhavoro, savo pes mangel pro svetos, ale la džuvľa nane zor, hoj les te anel pro svetos.
4Ale šaj el, hoj o RAJ, o džido Del, šunďa, sar les anelas pre ladž o Rabšakeh, saves bičhaďa leskero raj, o Asiriko kraľis. Vaš ola lava, so šunďa o RAJ, o džido Del, mi potrestinel les. Mang le Devles vaš amare manuša, save ačhile te dživel.’ ”
5Sar avle o služobňika le kraľiskere ko Izaiaš,
6ov lenge phenďa: “Phenen tumare kraľiske, hoj kavke phenel o RAJ: ‘Ma dara tut ole lavendar, savenca pre ma namištes vakerenas o služobňika, saven bičhaďa o Asiriko kraľis.
7Me dava andre leste ajso duchos, hoj sar šunela nalačho hiros, visarela pes pale andre peskeri phuv, kaj les dava te murdarel la šabľaha.’ ”
8Sar o Rabšakeh šunďa, hoj o Asiriko kraľis odgeľa andral o Lachiš, visarďa pes pale a arakhľa le kraľis andro mariben pre Libna.
9Andre oda časos pes o Asiriko kraľis dodžanľa, hoj o kraľis Tirhakah andral o Kuš avel pre leste pro mariben. Paľis o Asiriko kraľis bičhaďa varesave muršen ko Judsko kraľis Chizkija, hoj leske te phenen:
10“Tiro Del, pre savo tut zmukes, te na thovel tuha avri, sar phenel, hoj o Jeruzalem na ela dino andro vasta le Asirike kraľiske.
11Se tu šunďal, so kerde o Asirike kraľa savore narodenge, sar savoren zňičinde. Gondoľines tuke, hoj šaj aves zachraňimen?
12Mire dada zňičinde o fori Gozan, Charan the Recef a murdarde le manušen andral o Eden, save bešenas andro Telassar. Či so, šaj zachraňinde len lengere devla?
13Kaj hino o kraľis andral o foros Chamat? Kaj o kraľis andral o Arpad? Kaj o kraľa andral o Sefarvajim, Hena the Ivva?”
14O Chizkija preiľa le muršendar o ľila a pregenďa len. Paľis geľa andro Chramos a phundraďa len anglo RAJ.
15Avke pes chudľa te modľinel ko RAJ: “Ó, RAJEJA, Devla le Izraeloskero, savo bešes pro tronos maškar o cherubi! Tu jekh sal Del upral savore kraľišagi, so hine pre kadi phuv. Tu kerďal o ňebos the e phuv.
16Phundrav o kana, RAJEJA, a šun! Phundrav o jakha a dikh! Šun, sar tut o kraľis Sancherib asal avri a sar kerel ladž le džide Devlestar.
17Oda hin čačipen, ó, RAJEJA, hoj o kraľa andral e Asirija zňičinde o narodi the lengere phuva
18a hoj lengere devlen zňičinde a zlabarde. Šaj ada kerde, bo on na sas čačes devla, ale ča o manuša len kerde peskere vastenca le kaštestar the barestar.

19Ale akana, RAJEJA, Devla, mangav tut, zachraňin amen andral leskere vasta. Mi sprindžaren savore kraľa pre phuv, hoj ča tu, RAJEJA, sal jekh Del.”
20Akor o Izaiaš, le Amocoskero čhavo, diňa te phenel le Chizkijoske: “Kada phenel o RAJ, o Del le Izraeloskero: ‘Šunďom avri tiro mangipen, so vakerehas pal o Asiriko kraľis Sancherib.’
21Kada pal leste phenel o RAJ: ‘E pačivaľi čhaj le Sionoskeri dikhel tut tele a asal tutar. E čhaj le Jeruzalemoskeri kivinel le šereha pre tu, sar denašes.
22Kastar tu kerehas ladž, kas asahas avri? Pre kaste hazdľal upre o hangos the o jakha? Pro Sentno RAJ le Izraeloskero!
23Prekal tire murša, saven bičhaďal, mandar kerďal ladž. Tu phenďal: “Mire but verdanenca geľom pro nekbareder verchi andro Libanon. Ode leskere uče cedri the o šukar sosni čhingerďom tele. Dochudľom man andre leskere nekdureder thana, andro garude thana andro veš.
24Andro cudze phuva kopaľinďom avri o chaňiga, piľom andral o paňi a peskere stupajenca šučarďom savore paňa andro Egipt.”
25Ale tu, Sancherib, oda na šunďal? Me ada richtinavas čirlastar, anglo but berš oda diňom avri, akana oda the kerav. Diňom tut zor, hoj te zňičines o zorale fori a ňič lendar te na ačhel, ča kopi bara.
26O manuša, save andre bešenas, sas slabe, predarandutne the pro asaben. Sas sar o rastlini pre maľa, sar e zeleno čar, sar e čar pre strecha, so e keraďi balvaj sigo šučarel avri.
27Džanav, kana ušťes a bešes, kana džas avri a kana pale aves. Džanav, savi bari choľi chas pre ma.
28Šunďom pal tiri choľi the pal tiro barikaňiben, vašoda tuke thovava e trastuňi karika andro nakh, andro muj le grajeskero zubadlos. Visarava tut pale ole dromeha, khatar avľal.’
29Tuke, Chizkija, ela pro znameňje ada, hoj andre kada berš chana ča oda ďiv, so barola avri korkoro, a aver berš chana oda, so pale barola olestar. Ale pro trito berš sadzinen o ďiv the o viňici a chana lendar o uľipen.
30Ola, ko pes zachraňinena andre Judsko, mukena o koreňa andre phuv a anena o uľipen.
31Bo ola, ko ačhile te dživel, džana avri andral o Jeruzalem; ola, ko sas zachraňimen, khatar o verchos Sion. Bo o RAJ igen kamel, hoj pes oda te ačhel.
32Vašoda o RAJ avke vakerel pal o Asiriko kraľis: ‘Andre kada foros pes na dochudela, aňi o šipos, so ľivinela. Aňi le šťitoha na doavena paš o foros a aňi paš o muri na čhivela avri e kopa, hoj pes te dochuden andro foros.
33Ale visarela pes pale pal oda drom, pal savo avľa, a andre kada foros pes na dochudela. Avke phenel o RAJ.
34Me zachraňinava kada foros prekal ma the prekal miro služobňikos David.’ ”
35Mek odi rat le RAJESKERO aňjelos geľa andre Asiriko taboris a murdarďa 185 000 muršen. Sar o manuša tosara ušťile, dikhle všadzik mulen.
36Avke o Asiriko kraľis Sancherib pes visarďa pale andre Asirija. Sar ode dogeľa, ačhiľa te bešel andro foros Ninive.

37Andre jekh džives, sar o Sancherib lašarelas andro chramos le devles Nisroch, leskere čhave o Adrammelech the o Sarecer les murdarde la šabľaha a denašle andre phuv Ararat. Avke pal leste ačhiľa kraľis leskero čhavo o Esar-Chaddon.