Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ٢

عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ٢ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1مَنفّ شٍسٍكِيَ تٌ نَ قٍ مّ، عَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو عَ مَ، عَ بّكِ دُفِ رَفٌرٌ عَ مَ سُننُنيِ كُي، عَ قَ سِفَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي.
2عَ نَشَ عَ شَ بَنشِ شُنيِ عٍلِيَكِمِ، عَ شَ سّبّلِتِ سٍبٍنَ، نُن سّرّشّدُبّ قٌرِيٍ شّي عَمٌسُ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ شْن، بّكِ دُفِ رَفٌرٌشِ عٍ مَ.
3عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، شٍسٍكِيَ يِ نَن قَلَشِ، «تٌ قِندِشِ سُننُنيِ، حَشَنكَتّ، نُن بْحّ مَحَاشُ لْشْي نَن نَ. عَ لُشِ عَلْ دِيٍ بَرِ تّمُي بَرَ عَ لِ، كْنْ سّنبّ مُ نَ سْنْن عٍ شَ بَرِ.
4عِ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عَسِرِيَ مَنفّ شَ شّيرَ شَ مَسٍنيِ مّ عَلَ حِحّ رَ سْتْقٍ رَ، تّمُندٍ عَ عَ حَشَنكَتَمَ نّ عَ شَ نَ وْيّنيِيٍ مَ. عِ شَ عَلَ مَشَندِ عَلَكٌ وٌن مَ مِشِ دْنشْييٍ نَشَ قَشَ.»
5مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ مِشِيٍ نَشَ سِفَ عَننَبِ عٍسَيِ يِرٍ.
6عٍسَيِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «وٌ عَ قَلَ وٌ شَ مَنفّ بّ، عَلَتَلَ يِ مَسٍنيِ نَن تِشِ، ‹عِ نَشَ فَاشُ عَسِرِيَ مَنفّ شَ شّيرَيٍ شَ مَرَ سْتْييٍ شَ قٍ رَ، عَ نَشٍيٍ قَلَشِ ﭑ بّ.
7ﭑ قَمَ عَ شَشِلِ مَقِندِدٍ شِبَارُي ندٍ رَ، عَ قَ فبِلٍن عَ شْنيِ. ﭑ عَ قَشَمَ سَنتِدّفّمَ رَ مّننِ نّ.›»
8مَنفّ شَ شّيرَ تٌ فبِلٍن عَسِرِيَ مَنفّ يِرٍ، عَ نَشَ عَ لِ عَ شَ مَنفّ نُ بَرَ كٍلِ لَكِسِ، عَ نُ نَ لِبِنَ فٍرٍقٍ.
9نَ تّمُي عَسِرِيَ مَنفّ نَشَ عَ كٌلٌن عَ كُسِ مَنفّ تِرِهَكَ نَ قَقٍ عَ فٍرٍدٍ. نَ كُي عَ مَن نَشَ شّيرَيٍ شّي شٍسٍكِيَ مَ، عَ قَلَقٍ رَ،
10«وٌ عَ قَلَ يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ بّ، ‹عِ شَ عَلَ، عِ لَشِ نَشَن نَ، نَ نَشَ عِ مَدَشُ دٍ عَ قَلَقٍ رَ، «دَرِ سَلَمُ مُ لُمَ عَسِرِيَ مَنفّ بّلّشّ عِ.»
11عِ عَ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ عَسِرِيَ مَنفّيٍ نَشَن نَبَشِ حَمَنّيٍ بِرِن نَ. عٍ عٍ سْنتْ نّ عَ حَاشِ رَ. عِ تَن قَ قَمَ عِ بَدٍ ﭑ يِ رَ دِ؟
12ﭑ بٍنبَيٍ سِ نَشٍيٍ بْنبْ، عٍ شَ عَلَيٍ عٍ رَتَنفَ نّ، عَلْ فٌسَن، شَرَنِ، رٍ سٍقَ، نُن عٍدٍن بْنسْي نَشٍيٍ نَ تٍلِ عَسَرِ؟
13شَمَتَ مَنفّ، عَرَثَدِ مَنفّ، سٍقَرَوَيِمِ مَنفّ، هٍنَ مَنفّ، نُن عِوَ مَنفّ نَ مِندٍن؟›»
14شٍسٍكِيَ نَشَ بَتَاشّ رَ سُشُ شّيرَيٍ يِ رَ، عَ نَشَ عَ شَرَن. نَ دَنفِ شَنبِ، عَ نَشَ تٍ عَلَتَلَ شَ بَنشِ، عَ عَ عِتَلَ عَلَتَلَ يَ عِ.
15شٍسٍكِيَ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ، عَ نَشّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، نَشَن مَفٌرٌشِ مَلٍكّيٍ تَفِ، عِ تَن نَن نَ دُنِحَ بِرِن مَرِفِ رَ، عِ تَن نَن كٌورٍ نُن بْشِ دَاشِ.
16عَلَتَلَ، عِ عِ تُلِ مَتِ عَ قَنيِ رَ، عِ شَ سٍنَشٍرِبِ شَ مَسٍنيِ رَ مّ، نَشَن عَ شَ مِشِ شّيشِ عَلَ حِحّ رَ سْتْدٍ.
17عَلَتَلَ، نْندِ نَ عَ رَ، عَسِرِيَ مَنفّيٍ بَرَ سِ بِرِن سْنتْ، عَ عٍ شَ قٍ شُن نَكَنَ.
18عٍ نَشَ نٍيٍ شَ عَلَيٍ وٌلِ تّ عِ، عٍ عٍ كَنَ. عَ نْندِ كِ مَ، نَ كُيٍيٍ مُ قِندِشِ عَلَ رَ، بَرِ مَ عِبُنَدَ مَ نَن نٍيٍ يَءِلَنشِ وُرِ نُن فّمّ رَ.

19يَندِ، مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ مُشُ رَتَنفَ سٍنَشٍرِبِ مَ، عَلَكٌ دُنِحَ بِرِن شَ عَ كٌلٌن، عَ عِ تَن نَن كٍرٍن نَ عَلَ رَ.»
20عَوَ، عَمٌسُ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ شّيرَ شّي مَنفّ شٍسٍكِيَ مَ، عَ نَشّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ عِ نَشَن تِشِ عَسِرِيَ مَنفّ سٍنَشٍرِبِ شَ قٍ رَ.
21عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَ شِلِ مَ، سِيٌنِ تَا قَمَ يٌدٍ عِ مَ، دَرِ سَلَمُ تٌقَنيِ قَمَ عِ مَبٍرٍدٍ.
22عِ ندٍ كٌنبِشِ، عِ ندٍ مَبٍرٍشِ؟ عِ سْنشْشِ ندٍ مَ؟ عِ بَرَ عِ يّتّ عِفبٌ عِسِرَيِلَ سّنِيّنتْي مَ.
23عِ شَ شّيرَيٍ بَرَ مَرِفِ رَ سْتْ. عِ بَرَ عَ قَلَ، «ﭑ تَن بَرَ تٍ هَن لِبَن فٍيَيٍ قَرِ ﭑ مَ فِسٍيٍ كُي. ﭑ سّدِرّ وُرِ عِتٍشِيٍ قْن، ﭑ سِثِرّ وُرِ تٌقَنيِيٍ سّفّ قْتْنيِ دّحّشِ كُي.
24ﭑ تِفِيٍ فٍ حَمَنّيٍ مَ، ﭑ عٍ يٍ مِن. ﭑ نِلِ شُرٍ سّنكِنّيٍ بِرِن شْرِ مَ نّ ﭑ سَنيِيٍ رَ.»›»
25عَلَتَلَ نَشّ، «عِ مُ عَ مّشِ بَ، عَ ﭑ بَرَ يِ قٍيٍ نَتّ نُ عَ رَكُيَ، كَقِ ﭑ عِ دَا تّمُي؟ ﭑ قَ نَ عٍ رَبَقٍ نّ. عِ تَن قِندِشِ تَا سّنبّمَيٍ سْنتْمَ نَن تُن نَ،
26نَ تَا مِشِيٍ سّنبّ مُ نَ عٍ شَ تِ وٌ كَنكٍ. فَاشُي نُن يَافِ نَن تُن عٍ سْتْمَ. عٍ لُمَ عَلْ حٌوفٍ شَرٍ، عَلْ سّشّ نَشَن نَ بَنشِ كْن نَ، عَلْ مّنفِ بِلِ نَشَن شَرَ مَ بٍينُن عَ شَ بٌفِ.
27كْنْ ﭑ عِ دْشْ تّمُي، عِ مِنِ تّمُي سِفَقٍ رَ فٍرٍ سٌدٍ، عِ قَ تّمُي، ﭑ نَ بِرِن كٌلٌن. عِ مَن نَ ﭑ مَتَندِ، ﭑ نَ قَن كٌلٌن.
28عِ تٌ بَرَ ﭑ مَتَندِ نَ كِ، عِ عِ يّتّ عِفبٌ ﭑ مَ، ﭑ نَ ﭑ مَ شُرُندّ فبَكُمَ نّ عِ حْي رَ، ﭑ نَ ﭑ مَ كَرَقٌي سْتِ عِ دّ كُي، ﭑ عِ رَفبِلٍن عِ كٍلِدٍ.»
29عَلَتَلَ نَشّ، «شٍسٍكِيَ، تْنشُمَ نَن يَ عِ بّ؛ تٌوقَرٍ وٌ سَنسِ شْرِ يٌلٌنشِ نَن دٌنمَ. تَمُنَ وٌ سَنسِ بَلِ نَن دٌنمَ. كْنْ تَمُنَ بٌورٍ، وٌ سَنسِيٍ نَن دٌنمَ وٌ نَشٍيٍ سِمَ وٌ عٍ شَبَ، وٌ وّنِ مِن نَشَن كٍلِمَ وّنِ بِلِيٍ مَ، وٌ نَشٍيٍ سِمَ.
30يُدَ بْنسْييٍ نَشٍيٍ كِسِمَ، نٍيٍ لُمَ نّ عَلْ وُرِ بِلِ نَشَن عَ سَنكٍ نَ بْشِ بُن مَ، عَ قَ عَ بٌفِ رَ مِنِ عَ قُفٍ بِرِ رَ.
31بَرِ مَ مِشِ ندٍيٍ رَتَنفَمَ نّ قَشّ مَ دَرِ سَلَمُ، سِيٌنِ مِشِ ندٍيٍ كِسِمَ نّ. عَلَتَلَ سّنبّمَ عَ مَقُرَ مَ نّ نَ بِرِن نَبَدٍ.»
32نَ كُي، عَلَتَلَ يِ مَسٍنيِ نَن تِشِ عَسِرِيَ مَنفّ شَ قٍ رَ، «عَ مُ سٌمَ يِ تَا كُي، عَ مُ شَلِ يٌ وٌلِمَ بٍ، عَ مُ تِمَ وٌ كَنكٍ عَ شَ وُرٍ لٍقَ رَ، عَ مُ بّندّ مَتٍمَ تُفَنقٍ رَ وٌ شَ تّتّ رَ.
33عَ فبِلٍنمَ عَ قَ كِرَ نَن نَ، عَ مُ سٌمَ يِ تَا كُي! عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
34ﭑ يِ تَا مَكَنتَمَ نّ، ﭑ عَ رَكِسِمَ نّ ﭑ شِلِ نُن ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ شَ قٍ رَ.»
35نَ كْي رَ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ مِنِ، عَ سَ عَسِرِيَكَ وُلُ كّمّ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نُن سُولِ قَشَ. عَ دْنشْييٍ تٌ كٍلِ فّيسّفّ، عٍ نَشَ نَ قُرٍيٍ تٌ عٍ يَ مَ.
36نَ كُي، عَسِرِيَ مَنفّ سٍنَشٍرِبِ نَشَ فبِلٍن عَ شْنيِ نِنٍوٍ.

37لْشْي ندٍ، عَ تٌ نُ نَ سَلِقٍ عَ شَ عَلَ نِسِرِ شَ بَنشِ كُي، عَدَرَ مٍلٍكِ نُن سَرٍ سٍرِ نَشَ عَ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ عٍ فِ عَرَرَتِ بْشِ مَ. عٍسَرِشَدٌنِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ بَبَ سٍنَشٍرِبِ حْشْي رَ.