Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 KING TAUDIA

2 KING TAUDIA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Hesekaia be hereva ia kamonai, vadaeni lalohisihisi dainai iena dabua ia darea. Puse dabua ia atoa, bona Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai ia raka vareai.
2Unai murinai ia ese Eliakimi, iena ruma naria tauna, bona Sebina, toretore tauna badana, bona hahelagaia taudia badadia ia siaia, peroveta tauna Isaia Amoso dekenai idia lao. Idia ibounai be puse dabua idia karaia.
3Idia ese Isaia idia hamaoroa, idia gwau, “Hesekaia be inai bamona ia gwau: Hari dina be lalohisihisi bona hemarai dinana. Ita be hahine ta bamona, iena mero ena vara negana ia ginidae, to ia havaraia totona ia goada lasi.
4Sedira Lohiabada, oiemu Dirava, ese Rabesake, Asuria ena king ese ia siaia tauna ena hereva dika ia kamonai vadaeni. Mauri Dirava ia hadikaia totona, hereva dika ia gwauraia vadaeni. Sedira Lohiabada, oiemu Dirava ese ia kamonai hereva ena davana do ia henia. Unai dainai iseda taunimanima, idia do noho taudia, dainai mani Dirava do oi noia.”
5Isaia ese king Hesekaia ena hereva ia kamonai neganai,
6ia ese inai haere ia siaia lou, ia gwau, “Lohiabada be inai bamona ia gwau, ‘Do oi gari lasi, Asuria taudia idia gwau Lohiabada ese oi ia hamauria diba lasi dekenai oi gari lasi.
7Kamonai, lau ese lauma ta Rabesake ena lalonai do lau atoa, vadaeni, sivarai koikoi do ia kamonai henia, bona iena tano korikori dekenai do ia giroa lou. Ma iena tano korikori dekenai, lau ese iena mase dalana be tuari kaia dekenai do lau havaraia.’ ”
8Rabesake be hereva ia kamonai Asuria ena king ese Lakisi ia rakatania, bona hari be Libina dekenai ia tuari noho. Unai dainai Rabesake be Libina dekenai ia lao, king do ia hereva henia totona.
9Senakeriba, Asuria ena king ese hereva ia kamonai, Aigupito ena tuari taudia be Etiopia edia king tauna, Tirihaka ese ia gunalaia noho, bona idia raka mai, Asuria do idia tuari henia totona. Unai dainai Senakeriba ese Hesekaia dekenai hereva ia siaia lou, ia gwau,
10“Oiemu Dirava, oi abidadama henia Diravana ena gwauhamata, Ierusalema be Asuria ena king ena siahu henunai do ia moru lasi ena gwauhamata be do oi hamomokania lasi.
11Oi kamonai vadaeni Asuria ena king be edena bamona tano momo idia halusia vadaeni, bona idia ia halusia neganai, ia hadikadia ore momokani. Umui be do umui heau mauri diba, a?
12Bese idauidau, lauegu sene taudia ese idia halusia besedia, Gosana, Harana, Resepa, bona Eden taudia Telasara dekenai idia noho, be edia dirava ese idia ia hamauria, a?
13Hamata bona Arapada bona Separavaimi bona Hena bona Iva hanua ibounai edia king taudia be edeseni?”
14Hesekaia ese unai revareva be hesiai taudia edia imana dekena amo ia abia, ia duahia. Vadaeni Hesekaia be Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai ia daekau, revareva be Lohiabada ena vairanai ia kehoa.
15Vadaeni Hesekaia be Lohiabada dekenai ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada e, Israela ena Dirava, oi be kerubi edia ataiai terona dekenai oi helai noho, oi sibona be tanobada ena basileia ibounai edia Dirava, oi ese guba bona tanobada oi karaia vadaeni.
16Lohiabada e, ai dekenai idia vara noho karadia mani oi itaia. Senakeriba ena hereva, oi ia hadikaia hereva dekenai do oi kamonai. Oi be Mauri Diravana.
17“Momokani, Lohiabada e, Asuria king taudia ese bese momo mai edia tano idia hadikaia ore vadaeni.
18Edia dirava be Asuria taudia ese lahi dekenai idia gabua ore vadaeni, badina idia be dirava korikori lasi, to taunimanima edia imana ese idia karaia gaudia, au bona nadi, unai dainai idia hadikaia ore.

19Unai dainai, Lohiabada, aiemai Dirava e, oi dekenai lau noinoi, Senakeriba ena siahu dekena amo ai do oi hamauria. Vadaeni tanobada basileia ibounai be do idia diba, oi Lohiabada e, oi sibona be Dirava momokani.”
20Vadaeni Isaia Amoso ese hesiai taudia Hesekaia dekenai ia siaia lao, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau, ‘Oiemu guriguri lau dekenai, Senakeriba, Asuria ena king oi herevalaia guriguri dekenai, be lau kamonai vadaeni.’
21Lohiabada ese inai bamona Senakeriba ia herevalaia, ia gwau: “Siona ena natuna kekeni, tau ia diba lasi kekeni ese, oi ia kirikirilaia, oi ia negea. Ierusalema ena kekeni ese, oi heau mauri neganai iena kwarana ia giroagiroa, mai kiri danu.
22Oi ese daika oi hereva dika henia? Daika oi hadikaia totona oiemu gadona oi habadaia? Daika dekenai oiemu matana oi abia isi, mai hekokoruku danu? Israela ena Helaga Diravana dekenai.
23Oiemu hesiai taudia edia uduna dekena amo Lohiabada oi hadikaia vadaeni. Oi gwau, ‘Lauegu kariota momo dekena amo, ororo edia atai dekenai lau daekau, ela bona Lebanona ena hunia gabudia dekenai. Ena sida audia lata herea lau utua diho, bona ena kasuarina audia namo herea gaudia danu. Ena hunia momokani gabudia dekenai lau vareai, bona iena uda namodia gabudia dekenai danu.
24Guri be lau geia, idau tano edia ranu lau inua. Lauegu tuari taudia ese edia aena dekena amo, Aigupito ena sinavai badana ladana Naila be idia moia, vadaeni ia kaukau.’
25“Oi kamonai lasi, a, lau ese idaunegai inai dala lau karaia hegaegae? Harihari lau havaraia noho karadia be, idau negai lau laloa, lau gwau, ‘Oi ese hanua mai magu danu, be nadi haboua gabudia do oi halaoa.’
26Bona edia goada do ia ore dainai, unai gabudia dekenai noho taudia, be do idia gari bona daradara. Tano avadia o rei matamata hegeregere do idia lao, o ruma ena guhi dekenai rei ia vara bamona, do ia tubu namonamo lasi neganai do ia kaukau.
27“To lau ese oiemu helai diho lau diba, oiemu lao bona oiemu mai. Bona lau diba oi ese lau oi hereva dika henia noho.
28Oi ese lau oi hereva dika henia dainai, bona oiemu hekokoroku hereva lau kamonai vadaeni dainai, lau ese lauegu kimai oiemu udubaubauna dekenai do lau atoa, bona lauegu auri oiemu uduna dekenai do lau atoa. Inai gaudia dekena amo, oi mai dalana dekenai, ma oi do lau hakaua lou.”
29Unai neganai Isaia ese king Hesekaia dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai kara Lohiabada ese Senakeriba dekenai do ia karaia momokani ena toana oi dekenai be inai bamona: Inai lagani bona vaira lagani lalonai, vara kava uiti do umui ania. To lagani ihatoina lalonai, umui ese koni do umui hadoa, bona do umui utua, vain danu do umui hadoa, bona ena huahua do umui ania.
30Bona Iuda lalonai taudia, tuari amo do idia mauri noho taudia, be do idia tubu goada, edia ramu be dobu avadia bamona.
31Tuari henia taudia be hegeregere lasi Ierusalema taudia do idia hadikaia ore momokani. Lasi momokani. Taunimanima haida, orea maragina, be Ierusalema bona Siona Ororo dekenai do idia mauri noho. Badina be Lohiabada, Siahu Ibounai Diravana ese ia ura bada inai kara do ia havaraia.”
32Ma Isaia ia gwau, “Lohiabada ese Asuria ena king be inai bamona ia herevalaia: ‘Ia be inai hanua Ierusalema dekenai diba ta do ia pidia lasi. Mai edia kesi tuari taudia be inai hanua ena vairanai do idia raka mai lasi, bona hanua koua totona, hanua kahirakahira be tano do idia haboua lasi.
33“ ‘Senakeriba ese iena mai dalana dekena amo ma do ia giroa lou. Ierusalema dekenai do ia vareai lasi. Lau, Lohiabada ese lau gwauraia vadaeni.
34Badina be Ierusalema be do lau naria namonamo, lauegu ladana dainai, bona lauegu hesiai tauna Davida ena ladana dainai.’ ”
35Unai hanuaboi, Lohiabada ena aneru be Asuria edia kamepa dekenai ia lao, tuari taudia 185,000 ia alaia mase. Daba rere neganai taunimanima haida idia toreisi, idia ese mase taudia momo herea idia itaia, kamepa dekenai idia hekure noho.
36Unai dainai Senakeriba, Asuria ena king ese unai gabu ia rakatania, Nineva dekenai ia giroa lou, unuseni ia noho.

37Dina ta Senakeriba ese iena dirava Niseroka ena dubu lalonai ia tomadiho neganai, iena natuna Adarameleka bona Saresere ese tuari kaia dekena amo idia alaia mase. Unai murinai idia heau mauri Ararata tano dekenai. Senakeriba ena natuna ta, iena ladana Esarahadona ese king dagi ia abia, Senakeriba ena gabu dekenai.