Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ kína Ɛzɛkaya yã pìi mà, à a uta gà à kɛ̃̀, akũ à uta kasa dàala à gɛ̀ɛo Dikiri ↄnn.
2À a bɛgwari Ɛliakimu kũ a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kũ sa'orikinↄ zĩ̀ annabi Isaya, Amↄzu nɛ́a kũ uta kasanↄo dadana.
3Ò pìnɛ: Ɛzɛkaya pì yã gì gbãra, ò kpã̀kɛ̃wái ò wé'i dàdawá. O gↄ̃ lán nↄgbɛ̃ kũ a nɛ́ kà bona à gbãna vĩ à fↄ̃ à iro bà.
4Asiria kína a zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ zĩ̀, à sù à Luda Wɛ̃̀ndide lalandii kɛ̀. Dikiri n Luda yã pìi mà, ani kpãkɛ̃i yã pì ona yãin yá, ó dↄ̃ro. Ǹ adua kɛ ókↄ̃nↄ gbɛ̃ kpara kũ o gↄ̃nↄnɛ.
5Kũ kína Ɛzɛkaya zĩ̀rii pìnↄ gɛ̀ɛ ò Isaya lè lɛ,
6à pìńnɛ: À gɛ́ o á dikiriinɛ, Dikiri pì àsun tó vĩna a kũ Asiria kína ìbanↄ dↄkɛna kãao yã kũ à màa pì yãiro.
7À ma! Tó Asiria kína baaru ke mà, Dikiri ni tó laasun gɛ̃agu à tá a bùsun, Dikiri ni tó ò a dɛ kũ fɛ̃nɛdao gwe.
8Kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ mà Asiria kína fùtɛ Lakisi, akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à a lè, àtɛn zĩ̀ ká kũ Libinadenↄ.
9Kũ Asiria kína mà Etiopia kína Tiraka tɛn su zĩ̀ ká kãao, akũ à ɛ̀ra à zĩ̀rinↄ gbàrɛ Ɛzɛkayaa kũ takadao à pì:
10À o Yudanↄ kína Ɛzɛkayanɛ, tãna kũ àtɛni a náani kɛ gbasa à pì áni Yurusalɛmu namɛnɛ ma ↄĩro, àsun tó tãna pì a kɛkɛro.
11Adi ma lákũ Asiria kínanↄ kɛ̀ bùsunↄnɛ nà à ń kɛ́ búgubugu pínkiroo? Àkũ mɛ́ ani bo ado sàa?
12Buri kũ ma dizinↄ ń kákatɛ Gozã kũ Aranao kũ Rɛzɛfio kũ Ɛdɛni kũ à kú Tɛlasaonↄ, ń tãnanↄ ń bó yá?
13Amata kína kú máa? Apada kína kú máa? Sefavaimu ke Ena ke Iva kínanↄn kú máa?
14Ɛzɛkaya Asirianↄ takada sì zĩ̀rii pìnↄa. Kũ à a kyó kɛ̀, akũ à gɛ̀ɛ Dikiri ↄnn à pòro a arɛ
15à wɛ́ kɛ̀a à pì: Dikiri Isarailanↄ Luda, ń kú kɛrubunↄ dagura, mↄkↄ̃mmɛ bùsu kũ à kú andunia gũn pínki Luda ũ. Mↄkↄ̃n mɛ́ n musu kũ zĩtɛoo kɛ̀.
16Ǹ sã kpá ǹ yã ma, Dikiri. Ǹ wɛ́ sɛ́ ǹ gu gwa, Dikiri. Ǹ dↄkɛna kũ mↄkↄ̃n Luda Wɛ̃̀ndideo lɛ́gbãzã kũ Sɛnakeribi kɛ̀ ma fá!
17Yãpuramɛ Dikiri, Asiria kínanↄ buri pìnↄ kàkatɛ ń pínki, ń bùsunↄ gↄ̃̀ bɛzĩ ũ.
18Ò ń tãnanↄ kà tɛ́n ò ń kpáta, zaakũ pↄ́ pìnↄn kú pↄ́ke lɛ́iro, pↄ́ kũ bisãsiri kɛ̀ kũ lío kũ gbɛ̀ɛonↄmɛ.

19Dikiri ó Luda, ǹ ó bo a ↄĩ, de bùsu kũ à kú andunia gũn sĩnda pínki gↄ̃ dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n Dikiri, mↄkↄ̃mmɛ Luda ũ ndo.
20Akũ Amↄzu nɛ́ Isaya lɛ́gbãzã kɛ̀ Ɛzɛkayanɛ à pì: Dikiri Isarailanↄ Luda pì a wɛ́kɛna kũ n kɛ̀ Asiria kína Sɛnakeribi yã musu mà,
21akũ à lɛ́ kɛ̀nɛ a pì: Zaiↄ̃ nↄkpare bũnu tɛni n gya bo, àtɛni n lalandi kɛ n kpɛ. Yurusalɛmu nↄgbɛ̃ tɛn ère kɛ, àtɛni a mì dada a gã̀n.
22Dín n dↄkɛ kãao n sↄ̃̀sↄ̃ↄ? Dín n pataa n n mìi dànɛ íaa? Isarailanↄ Luda kũ à kú adonan n abire kɛ̀nɛ.
23N dà n zĩ̀rinↄnɛ, akũ ò Dikiri sↄ̃̀sↄ̃, n pì n didi kpinↄ musu kũ n sↄ̃gonↄ dasidasi ari Lɛbana bùsu kpi mìsↄ̃ntɛa. N sida lí gbã̀nanↄ zↄ̃̀zↄ̃, n pini lí zↄ̃kↄ̃nↄ nɛ̀, n ka a lɛ́a musu ari a líkpɛ sisinan.
24N lↄ̀gↄↄ yↄ̃̀ buri pãndenↄ bùsun, n a í mì, n gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛpɛtɛ Misila swanↄa ari ń í bàba.
25Kũ makũ mɛ́ ma dìtɛ lɛ zaa zĩ, ńdi maroo? Ma zɛo à gìi kɛ̀, akũ ma tò à kɛ̀. Ma tò n ń wɛ̃tɛ bĩnidenↄ gbòro gbìrim, a gbɛ̀nↄ gↄ̃̀ katɛna.
26Wɛ̃tɛpidenↄ gbãna kĩ̀a, ò gↄ̃̀ sùum, wé'i ń kũ, ò de lán sɛ̃̀ɛ bà, lán sɛ̃̀la bↄ̀tↄↄ bà, lán sɛ̃̀ kũ à bò kpɛ́ musu à kori kɛ̀ gↄ̃̀nↄ bà.
27Má n kúki dↄ̃, má n gɛna kũ n sunaao dↄ̃, má n futɛnamai dↄ̃.
28Zaakũ n futɛmai, n wɛ́kãkã kũ ń vĩ yã gɛ̃̀ ma sãn, mani bà kánnɛ n yĩn, mani sↄ̃mↄ kánnɛ n lɛ́n, mani tó ǹ ɛra ǹ tá kũ zɛ́ kũ n suooo.
29Ɛzɛkaya, yã díkĩna nigↄ̃ dennɛ sèeda ũ: Áni pↄ́ zã̀ ble wɛ̃̀nla, ziki dↄ áni ble gwe. Ziki dire sà á pↄ́ tↄ̃ áni pↄ́ kɛkɛ, á geepi lí pɛ́pɛ áni a nɛ́ ble.
30Yuda kpara kũ ò gↄ̃̀nↄ ni zĩni pɛ́tɛ zĩtɛ gbasa ò nɛ́ i musu.
31Zaakũ gbɛ̃ kparanↄ ni bo Yurusalɛmumɛ, gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ↄ pìnↄ ni ↄ tá zaa Zaiↄ̃ kpia. Dikiri Zĩ̀karide kokari mɛ́ ani abire kɛ.
32Abire yãin ma yã dí ò Asiria kína musu: Ani gɛ̃ wɛ̃tɛ dínlo, ani kà zunlo, ani a sɛ̃gbako dↄnɛro, ani likai à gbà lei dairo.
33Ani ɛra à tá kũ zɛ́ kũ à sùooo, ani gɛ̃ wɛ̃tɛ dínlo. Makũ Dikiri makũ mɛ́ ma ò.
34Mani gí kũ wɛ̃tɛ díomɛ, mani a sura ba ma zĩda yãi kũ ma zↄ̀bleri Dauda yão dↄ.
35Gwãani kũ̀a Dikiri Malaikaa bò à gɛ̀ɛ Asirianↄ bùran à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ dúbu bakɛ̃ndo awɛɛsↄↄro. Kũ ò fùtɛ kↄnkↄ, akũ ò gɛ̀nↄ è katɛna gu sĩnda pínkia.
36Akũ Asiria kína Sɛnakeribi fùtɛ a bùraa pìn à ɛ̀ra à tà Ninɛva à gↄ̃̀ gwe.

37Zĩkea kũ à kutɛna a tãna Nisiroku kpɛ́n, akũ a nɛ́nↄ Adaramɛlɛki kũ Sarɛzao a dɛ̀ kũ fɛ̃nɛdao. Ò bàa sì ò tà Ararata bùsun, akũ a nɛ́ Esaradↄ̃ a gɛ̃nɛ blè.