Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda hina bagade Hesegaia da ilia sia:ne iasu nababeba:le, e da ea abula gadelale, eboboi abula salawane, Hina Gode Ea Debolo diasuga asi.
2E da Ilaiagime (hina bagade diasu ouligisu dunu), Siebena (hina bagade diasuga esalebe fi ilia sia: dedene legesu dunu) amola asigilai gobele salasu dunu amo huluane balofede dunu Aisaia (A:imose egefe) ema asunasi. Ilia amola da eboboi abula salawene asi.
3Hesegaia da adola ahoasu dunuma Aisaiama amane sia:sima:ne sia:i, “Wali eso da se nabasu eso bagadedafa! Ninia da se iasu naba amola gogosiasu da ninima doaga:i. Ninia da uda ilia mano lalelegemu gadenesea, gasa hameba:le, mano lamu hamedei, ninia da amo agoai ba:sa.
4Asilia hina bagade da ea afoha ouligisu dunu amo Hina Godema gademusa: asunasi dagoi. Dia Hina Gode da amo gadesu sia: nabalu, amo gadesu sia:su dunuma se dabe imunu da defea. Amaiba:le, ninia dunu da hame bogoi esalebe, amo fidima:ne, dia Godema sia:ne gadoma.”
5Aisaia da hina bagade Hesegaia ea sia:si, nababeba:le,
6e da ema bu dabe adole ima:ne amane sia:si, “Hina Gode da dima amane sia:sa, ‘Asilia dunu da dili beda:ma:ne, Na da dili gaga:mu da hamedei sia:sa. Be ilia gasa fili sia:beba:le, mae beda:ma!
7Na, Hina Gode da hamobeba:le, Asilia hina bagade da beda:ma:ne udigili sia: nababeba:le, hi sogega buhagimu. Amola Na da hamobeba:le, e da amogawi medole legei ba:mu.’”
8Asilia dadi gagui ouligisu dunu afae, da Asilia hina bagade amo La:igisi moilai bai bagade fisili, eno gadenene moilai Libina amoma doagala:musa: asi, amo nababeba:le, amogawi ema fada:i sia:sia:musa: asi.
9Amola Asilia dunu da sia: amane sia:si nabi, Idioubia hina bagade da Idibidi dadi gagui dunu wa:i amo bisili, Asilia hina bagade ema doagala:musa: mana, amane sia:be nabi. Asilia hina bagade da amo sia: nababeba:le, e da Yuda hina bagade Hesegaiama meloa amane dedene iasi,
10“Dilia ‘gode’ amo da dilia dafawaneyale dawa:sa, dilima ogogole, na da dili hame hasalimu sia:sa. Be amo ogogosu sia: mae nabima!
11Dilia da sia: nabi, amo Asilia hina bagade da soge fi gugunufinisimusa: sia:sea, e da dafawane gugunufinisimu. Dilia da hobeale gaga:su ba:mu, mae dawa:ma!
12Na aowalali ilia da Gousa:ne, Halane, amola Lisefe moilai huluane gugunufinisi. Amola Bede Idini fi dunu Dila:sa moilai ganodini esala, huluane medole legei. Ilia ‘gode’ da amo huluane gaga:mu hamedei ba:i.
13Moilai Ha:ima:de amola Aba:de, Sefafa:ime, Hina, amola Ifai, ilia hina bagade ili da habila:?”
14Yuda hina bagade Hesegaia da amo meloa dedei sia: adola ahoasu dunuma lale, idi. Amalalu, e da Debolo Diasuga asili, meloa amo Hina Gode Ea midadi ligisili,
15amane sia:ne gadoi, “Isala:ili fi ilia Hina Gode! Di da Dia fisu da:iya, amo ougia hamoi liligi gadodili esalebe. Disu da Godedafa amola Di da fifi asi gala huluanedafa ouligisa. Disu da osobo bagade amola mu hahamoi.
16Wali Hina Gode! Hou da ninima doaga:i ba:ma! Sena:gelibi da Di, Esalebe Godedafa, amo Dima gadele sia:be nabima!
17Hina Gode! Ninia huluane dawa:! Asilia hina bagade ilia da fifi asi gala bagohame gugunufinisi dagoi, amola ilia soge wadela:lesi.
18Ilia da amo dunu fi ilia ‘gode’ huluane laluga ulagi. (Be amo ‘gode’ ilia da ‘gode’dafa hame - ilia da osobo bagade dunu ilia loboga ifa amola gelega hamoi liligi fawane).

19Amaiba:le, wali ninia Hina Gode! Osobo bagade fifi asi gala huluanedafa, ilia da Di, Hina Gode da Godedafa, amo ilia dawa:ma:ne, Asilia dunu da nini mae hasalima:ne, nini gaga:ma!”
20Amalalu, Aisaia da hina bagade Hesegaiama, Hina Gode da ema ea sia:ne gadosu amane adole ima:ne amo sia: amane sia:si,
21“Hina Gode da amane sia:i dagoi, ‘Sena:galibi di! Yelusaleme moilai bai bagade da diba:le oufesega:sa.
22Di da Na, Isala:ili ilia Hadigidafa Hina Gode, Nama mae nodone, gadele sia:beba:le, di da nowa dunula:?
23Di da dia adola ahoasu dunu Nama hidale, di amola dia ‘sa:liode’ fila heda:i dunu da baligili heda:i Lebanone goumi huluane hasali dagoi, amo Nama hidale sia:musa: asunasi. Di da baligili heda:i dolo ifa amola ‘saibala:se’ ifa noga:idafa abusa:le, iwiladafa amoga doaga:i, amo Nama hidale sia:i.
24Di da eno hidale, amo di da hano si dogone, ga fi dunu ilia soge ganodini hano dili mai, amola dia dadi gagui dunu da osa:giba:le, Naile Hano da hafoga:i dagoi ba:i, amo huluane di hidale sia:i.
25Amo hou Na da hemonega ilegei, amo di da hame nabibala:? Amola wali Na ilegei hou Na da hamoi dagoi. Di da gagili sali moilai bagohame gugunufinisiba:le, ilia da isu ligisisu agoai ba:sa. Be amo hamoma:ne, Nisu fawane da dima gasa defele i.
26Dunu amogawi esalu da gasa hamedafa ba:i. Ilia da bagadewane beda:i amola gasa hameba:le, sidi agoai dialebe ba:i. Ilia da gisi, logo bega: o diasu da:iya gadodili lelebe, amo da gia:i bagade fo, gusudili mabe amoga fabe, amo defele ba:i.
27Be dia hou huluanedafa Na dawa:! Dia hamobe amola dia habidili ahoabe, amo huluane Na dawa:. Na da dia Nama nimi bagade ougi hou Na dawa:.
28Na da dia ougi bagade hou amola gasa fi bagade hou amo sia:ne iasu, Na da lai dagoi. Amaiba:le, Na da wali dia mi ma:goga mi gala:mu, amola dia lafi ganodini gula misimu. Amola amoga, Na da di logo di misi amoga di buhagima:ne sesemu.”
29Amalalu, Aisaia da hina bagade Hesegaiama amane sia:i, “Na da dima hobea misunu hou da dafawane doaga:mu, amo dawa:digima:ne olelesu dima imunu. Wali ode amola aya ode, dilia da udigili sogega heda:i gala:ine fawane manu. Be ode aduna baligili eno amoga, dilia da gala:ine bugili, gamimu amola waini efe sagai bugili, waini fage manu.
30Yuda soge ganodini, dunu amo da hame bogoi esalebe ba:sea, ilia da bugi amo da difi osobo gududafa sa:i, amola fage noga:le legei, amo defele ba:mu.
31Yelusaleme moilai bai bagadega amola Saione Goumia dunu hame bogoi, esalebe ba:mu. Bai Hina Gode da amo hou doaga:ma:ne, dafawane ilegei dagoi.
32Amola Hina Gode da Asilia hina bagade ema misunu hou olelema:ne, amane sia:sa, ‘E da Yelusaleme hamedafa golili sa:imu. E da amoga dadi afae hamedafa gala:mu. Dadi gagui dunu da da:igene gaga:su liligi gaguiwane da, Yelusaleme gadenena hame misunu. Ilia da amoma doagala:musa:, osobo gasa:le lelegela hame heda:mu.
33Asilia hina bagade da moilai ganodini mae golili sa:ili, hi misi logoga buhagimu. Bai Na, Hina Gode da amo sia:i dagoi.
34Dunu da Nama nodoma:ne amola Na da Na hawa: hamosu dunu Da:ibidima dafawane ilegele sia:beba:le, Na da amo moilai gaga:mu.”
35Amo gasia, Hina Gode Ea a:igele dunu da Asilia ha wa:i fisisu amoga asili, Asilia dadi gagui dunu 185,000 agoane medole legei. Golale, hahabe, ilia huluane da osoboga bogogia:i dialebe ba:i.
36Amalalu, Asili hina bagade Sena:galibi da Yuda soge fi doagala:lalu yolesili, Ninife moilai bagadega buhagi.

37Eso afaega, e da ea ogogosu ‘gode’ Miseloge ea debolo diasua ema nodone sia:ne gadolaloba, egefe aduna amo A:dala:melege amola Sialisa da elea gegesu gobiheiga, Sena:galibi fane legele, Elala:de sogega hobea:i. Sena:galibi egefe eno, amo Isaha:done, da e bagia Asilia hina bagade hamoi.