Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ kí Ezekia yã́pi mà, à a ula ga kɛ̃̀, ↄ̃ à zwã̀nkasa kàkaala, à gɛ̀ Dii kpɛ́u.
2À a bɛ ziia Ɛliakiũ ń a lakɛ̃na Sɛbenao ń sa'onkiaↄ zĩ̀ ãnabi Isaia, Amↄzu nɛ́wa, zwã̀nkasaↄ kákaańla.
3Aa òɛ̀: Ezekia mɛ̀ yã́ gì gbãɛ, wà wá da taasiu wà wá lele wà widàdawá. Wa gↄ̃ lán nↄɛ pↄ́ a nɛ́ kà bↄa, mɛ́ yɛ̃̀ɛɛ ku a fↄ̃ iowaɛ.
4Asiliↄ kía a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ zĩ̀, à mↄ̀ Lua bɛ̃́ɛ láanikɛ̀. Dii n Lua yã́pi mà, a aà lele yã́pi oa yã́ia, wá dↄ̃o. Wabikɛwà wá gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ wa gↄ̃ↄnɛ.
5Kɛ́ kí Ezekia zĩnapiↄ gɛ̀ Isaia lè màa,
6a ònɛ́: À gɛ o á diiɛ, Dii mɛ̀ asu to vĩa a kũ Asiliↄ kía ìwaↄ dↄ́ɛaanↄ yã́ pↄ́ a màpi yã́io.
7À ma! Tó Asiliↄ kía baoe mà, Dii a to làasoo gɛ̃aàgu, i ta a bùsuu, Dii i to wà aà dɛ ń fɛ̃ndao we.
8Kɛ́ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ mà Asiliↄ kía fɛ̀lɛ Lakisi, ↄ̃ à ɛ̀a tà à aà lè, àlɛ zĩka ń Libenadeↄ.
9Kɛ́ Asiliↄ kía mà Etiopiↄ kí Tilaka lɛ́ mↄ́ zĩkaianↄ, ↄ̃ à ɛ̀a zĩnaↄ gbàɛ Ezekiawa à mɛ̀:
10À o Yudaↄ kí Ezekiaɛ, dii pↄ́ àlɛ a náaikɛ à gbàsa mɛ̀ á Yelusalɛũ namɛɛ ma ↄzĩo, asu to diipi a sã́são.
11I ma lá Asiliↄ kíaↄ kɛ̀ bùsuↄnɛ à ń kɛ́ kɛ́lɛkɛlɛ píio lé? Ɔ̃mɛ a bↄ ado saa?
12Wɛ̃́lɛ pↄ́ ma deziↄ kàalɛↄ, Gozã ń Halanao ń Lɛzɛfio ń Edɛni pↄ́ kú Telasaaↄ, an tã́aↄ fↄ̃̀ ń bↄ́e?
13Amata kía kú mái? Aapadaɛ kía kú máɛ? Sefavaiũ ge Ena ge Iva kíaↄ ku mái?
14Zĩnapiↄ Asiliↄ lá kpà Ezekiawa. Kɛ́ à a kyokɛ̀, ↄ̃ à gɛ̀ Dii kpɛ́u a pòo aà aɛ,
15à wabikɛ̀wà à mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua, ń kú malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo, ḿmɛ ń Lua ũ bùsu pↄ́ kú dṹnia guu píiɛ. Ḿmɛ ń musu kɛ̀ ń tↄↄlɛo.
16Swã́kpa ǹ yãma, Dii. Wɛ́sɛ ǹ gugwa, Dii. Dↄ́ɛa ń Lua bɛ̃́ɛo lɛ́kpãsã pↄ́ Sɛnakelibu kɛ̀ ma fá!
17Sĩanaɛ Dii, Asili kíaↄ buipiↄ kàalɛ píiɛ, an bùsuↄ gↄ̃̀ bɛzia ũ.
18Aa ń diiↄ kàtɛu aa ń kpasa, asa pↄ́piↄá Lua no, pↄ́ pↄ́ gbɛ̃nazĩna kɛ̀ ń lío ń gbɛoↄnɛ.

19Dii wá Lua, wá bↄ aà ↄzĩ, bùsu pↄ́ kú dṹnia guu píi iↄ dↄ̃ kɛ́ n Dii, ḿmɛ ń Lua ũ ndo.
20Ɔ̃ Amↄzu nɛ́ Isaia lɛ́kpãsãkɛ̀ Ezekiaɛ à mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua mɛ̀ a wabi pↄ́ ń kɛ̀ Asiliↄ kí Sɛnakelibu yã́ musu mà,
21ↄ̃ à àsiɛ bee ò aà musu: Siↄna nɛnↄɛ lɛ́so lɛ́ sakangu, àlɛ n láanikɛ n kpɛ. Gbɛ̃e i zĩble Yelusalɛũwa yãao ↄ̃ àlɛ a mi dada a gã̀u.
22Dé n dↄɛwà ń sↄ̃̀sↄ̃i? Dé n kãaɛ, n n mi dàɛ̀ íai? Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa n bee kɛ̀ɛ.
23Ń dà n zĩnaↄnɛ aa Dii sↄ̃̀sↄ̃, n mɛ̀ n dɛdɛ sĩ̀sĩↄ musu ń n zĩkasↄ̃goↄ dasidasi e Libã bùsu gbɛ̀sĩsĩ misonau. N sɛdɛ lí gbã̀aↄ zↄ̃̀zↄ̃, n pɛ̃li zↄ̃ↄↄ kwɛ̀, n ka a lɛ́wa musu e a líkpɛ sisiu.
24N lↄ̀ↄ yↄ̃̀ buipãleↄ bùsuu, n a imì, n kɛ̀sɛ Egipi swaↄ í bà.
25Kɛ́ ma Dii má dìlɛ màa za zi, ni mao lé? Ma zɛò à gɛ̃̀gɛ̃, ↄ̃ má tò à kɛ̀. Má tò n ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ kwɛ̀ wìliũ, aa gↄ̃̀ daaĩa.
26Wɛ̃́lɛpideↄ gbãa kɛ̃̀sã, aa gↄ̃̀ suuu, wí ń kṹ, aa dɛ lán sɛ̃saowa, lán sɛ̃la bↄlↄwa, lán sɛ̃ pↄ́ bↄ̀lɛ kpɛ́wa à gàga gↄ̃̀ↄwa.
27Má n kúkĩi dↄ̃, má n gɛa ń n suao dↄ̃, má n kãaamazi dↄ̃.
28N kãamazi, n kàamai pↄ́ ń vĩ yã́ gɛ̃̀ ma swã́u. Má bakanɛ n níuɛ, má ã̀asĩna kanɛ n lɛ́uɛ, mí tó ǹ ɛa tá ń zɛ́ pↄ́ n mↄòo.
29Ezekia, yã́ɛ bee aↄ dɛnɛ seela ũ: Á pↄzã blɛ ble wɛ̃a, zii lↄ í ble we. Zii kee sa à pↄ́tↄ̃ í pↄkɛkɛ, à vɛ̃ɛli pɛ́pɛ í a bɛ ble.
30Yuda kↄ̃na pↄ́ bↄ̀ↄ zĩ́na a ɛa gɛ̃ tíu, an nɛ́ iↄ kpa musu.
31Asa gbɛ̃́ kↄ̃naↄ bↄ Yelusalɛũ, Siↄna gbɛ̀sĩsĩdepiↄ gↄ̃. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma ãia mɛ́ a bee kɛ.
32Ayãmɛto ma yã́ɛ bee ò Asiliↄ kía musu: A gɛ̃ wɛ̃́lɛɛ beeuo, a kazuuo, a a sɛ̀ngbao dↄɛ̀o, a koezↄ̃i à gbà lɛsĩ daio.
33A ɛa tá ń zɛ́ pↄ́ à mↄ̀òo, a gɛ̃ wɛ̃́lɛɛ beeuo. Ma Dii mámɛ má ò.
34Má gí ń wɛ̃́lɛpioɛ, mí a suaba mazĩa yã́i ń ma zↄ̀blena Davidi yã́io.
35Gwã́ bee Dii Malaika bↄ̀ gɛ̀ Asiliↄ bòou, à gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do gɛ̃osai (185.000). Kɛ́ aa fɛ̀lɛ kↄↄ, aa gɛↄ è kálɛa gupiiu.
36Ɔ̃ Asiliↄ kí Sɛnakelibu fɛ̀lɛ a bòopiu à ɛ̀a tà Niniva, a ku we.

37Gↄↄ pↄ́ a kúlɛa a tã́a Nisoki kpɛ́u, ↄ̃ aà nɛ́ↄ Adamɛlɛki ń Salɛzɛɛo aà dɛ̀ ń fɛ̃ndao. Aa bàasi tà Alalata bùsuu, ↄ̃ aà nɛ́ Esaadↄ̃ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.