Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ kí Ɛzɛkaya yã pì mà, à a uta gà à kɛ̃̀, ben à uta kãsãa dàala à gàao Dii ua.
2À a bɛgwari Ɛliakimu kↄ̃n a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kↄ̃n sa'orikinↄ zĩ̀ annabi Isaya, Amↄzu nɛ́a kↄ̃n pↄsia utanↄo dadana.
3Aↄ̃ bènɛ: Ɛzɛkaya bè yã gì gbã̀a, wà kpã̀kɛ̃wazi wà wí dàdawa. Wa gↄ̃ lán nↄgbɛ̃ kɛ̀ à nɛ́ kà bↄna à gbãaa vĩ à iroo bà.
4Asirianↄ kína a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi zĩ̀, à mↄ̀ à Luda Wɛ̃̀ndide lalandi kɛ̀. Dii n Luda yã pì mà, eé kpãkɛ̃zi yã pì ona yãnzin yↄ́, wá dↄ̃ro. Ǹ adua kɛ wamↄwa gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ wa gↄ̃ↄnↄnɛ.
5Kɛ̀ kí Ɛzɛkaya zĩ̀ri pìnↄ gàa wà Isaya lè lɛ,
6à bèńnɛ: À gá o a diinɛ, Dii bè àton tó vĩa à kũ Asirianↄ kína ìbanↄ dↄkɛnaao yã kɛ̀ à mà pì yãnziro.
7À ma! Tó Asirianↄ kína baaru ke mà, Dii é tó laasuu gɛ̃n à tá a bùsun, Dii é tó wà à dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao gwe.
8Kɛ̀ zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi mà Asirianↄ kína fɛ̀ɛ Lakisi, ben à ɛ̀ara à gàa à à lè, èe zĩ̀ kaa kↄ̃n Libinadeenↄ.
9Kɛ̀ Asirianↄ kína mà Etiopia kí Tiraka e mↄↄ zĩ̀ káao, ben à ɛ̀ara à zĩ̀rinↄ gbàrɛ Ɛzɛkayaa kↄ̃n takadao à bè:
10À o Yudanↄ kí Ɛzɛkayanɛ, tãa kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ gbasa à bè é Yerusalɛmu namɛ ma ↄzĩroo, àton tó tãa pì a kɛkɛro.
11Èe ma lán Asirianↄ kínanↄↄ kɛ̀ bùsunↄnɛ nà à ń dúgu zↄ̃̀ píngiroo? Àmbe eé bↄ ado saa?
12Borii kɛ̀ ma dezinↄ ń káatɛ Gozã kↄ̃n Aranao kↄ̃n Rɛzɛfio kↄ̃n Ɛdɛni kɛ̀ kú Tɛlasaonↄ, aↄ̃ tãanↄ ń bↄ́ↄ?
13Amata kína kú máa? Apada kína kú máa? Sefavaimu ke Ena ke Iva kínanↄↄ kú máa?
14Ɛzɛkaya Asirianↄ takada sì zĩ̀ri pìnↄa. Kɛ̀ à à kyó kɛ̀, ben à gàa Dii ua à pòro à aɛ
15à wɛ́ɛ kɛ̀a à bè: Dii Isarailinↄ Luda, ń kú kɛrubunↄ dagura, ḿbe bùsu kɛ̀ kú anduna guu píngi Luda ũ. Ḿbe n musu kɛ̀ kↄ̃n tↄↄtɛo.
16Ǹ swã kpá ǹ yã ma, Dii. Ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ guu gwa, Dii. Ǹ dↄkɛna kↄ̃n n Luda Wɛ̃̀ndideo lɛ́kpãsã kɛ̀ Sɛnakeribi kɛ̀ ma fá!
17Yãpuramɛ Dii, Asirianↄ kínanↄ borii pìnↄ kàatɛ ń píngi, aↄ̃ bùsunↄ gↄ̃̀ bɛzĩ ũ.
18Aↄ̃ ń tãanↄ kà tɛ́n aↄ̃ ń kpáta, zaakɛ pↄ́ pìnↄↄ kú pↄ́ke lɛ́zĩro, pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ntee kɛ̀ kↄ̃n lío kↄ̃n gbɛ̀onↄmɛ.

19Dii wa Luda, ǹ wa bↄ à ↄzĩ, lɛ bùsu kɛ̀ kú anduna guu píngi gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n Dii, ḿbe Luda ũ ndo.
20Ben Amↄzu nɛ́ Isaya lɛ́kpãsã kɛ̀ Ɛzɛkayanɛ à bè: Dii Isarailinↄ Luda bè a adua kɛ̀ ń kɛ̀ Asiria kí Sɛnakeribi yã musu mà,
21ben à lɛ́ kɛ̀nɛ à bè: Zayↄn nↄkparɛ lɛzii e kya kaangu, èe n lalandi kɛɛ n kpɛɛ. Yerusalɛmu nↄgbɛ̃ e ère kɛɛ, èe a mì dadaa a gã̀n.
22Dén n dↄkɛo ń sↄ̃̀sↄ̃? Dén n pataa n n mì dànɛ íaa? Isarailinↄ Luda kɛ̀ kú adonan n beee kɛ̀nɛ.
23Ń dà n zĩ̀rinↄnɛ, ben aↄ̃ Dii sↄ̃̀sↄ̃, n bè n didi kpiiinↄ musu kↄ̃n n sↄ̃goronↄ paripari ai Lɛbanↄ bùsu kpii mìsↄ̃ntɛ̃a. N sida lí gbã̀anↄ zↄ̃̀zↄ̃, n pini lí bítanↄ nɛ̀, n ka à lɛ́a musu ai à líkpɛ sisinan.
24N lↄ̀gↄ yↄ̃̀ bori pãndenↄ bùsun, n à í mì, n kɛ̀sɛ pɛ̀ɛpɛɛ Igipiti swaanↄa ai ń í bàba.
25Kɛ̀ mámbe má dìɛ lɛ zaa zi, nɛ́ɛ maroo? Ma zɛo à gì kɛ̀, ben má tò à kɛ̀. Má tò n ń wɛ́tɛ bĩideenↄ gbòro bìtimm, à gbɛ̀nↄ gↄ̃̀ kaɛna.
26Wɛ́tɛpideenↄ gbãaa kɛ̃̀sã, aↄ̃ gↄ̃̀ sũ̀mm, wí ń kũ, aↄ̃ↄ dɛ lán sɛ̃̀ bà, lán sɛ̃̀la bↄ̀rↄ bà, lán sɛ̃̀ kɛ̀ bↄ̀ɛ kpɛ́ musu à gàga gↄ̃ↄ bà.
27Má n kúkii dↄ̃, má n gana kↄ̃n n sunao dↄ̃, má n fɛɛnamazii dↄ̃.
28Zaakɛ n fɛɛmazi, n wɛ́ɛkaka kɛ̀ ń vĩ yã gɛ̃̀ ma swãn, mɛ́ bà kánnɛ n yĩn, mɛ́ aizi kánnɛ n lɛ́n, mɛ́ tó ǹ ɛara ǹ tá kↄ̃n zɛ́ kɛ̀ n mↄoo.
29Ɛzɛkaya, yã kɛ̀kii égↄ̃ dɛnnɛ sèeda ũ: É pↄ́ zã̀ ble wɛ̃̀nzi, zii dↄ é ble gwe. Zii kãa sa é pↄ́ tↄ̃ é pↄ́ kɛkɛ, é geepi lí pɛ́pɛ é à bɛɛ ble.
30Yuda kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ é kãsãa pɛ́ɛ tↄↄtɛ gbasa aↄ̃ nɛ́ kpá musu.
31Zaakɛ gbɛ̃ kpaaanↄ é bↄ Yerusalɛmumɛ, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ pìnↄ é ↄ tá zaa Zayↄn kpiiia. Dii Zĩ̀kpɛde aĩa bé eé beee kɛ.
32Beee yãnzin ma yã kɛ̀ ò Asirianↄ kína musuzi: Eé gɛ̃ wɛ́tɛ kɛ̀nlo, eé kà zunlo, eé a sɛngbango dↄnɛro, eé ligazi à gbà lezĩ daziro.
33Eé ɛara à tá kↄ̃n zɛ́ kɛ̀ à mↄ̀oo, eé gɛ̃ wɛ́tɛ kɛ̀nlo. Mamↄma Dii mámbe má ò.
34Mɛ́ gí kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀omɛ, mɛ́ à mì sí ma zĩnda yãnzi kↄ̃n ma zↄ̀bleri Dauda yão dↄ.
35Gwãavĩ beeean Dii Malaika bↄ̀ à gàa Asirianↄ bùran à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ bↄrↄ bakɛ̃ndo asↄↄro. Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ, ben aↄ̃ gɛ̀nↄ è kaɛna gu sãnda píngia.
36Ben Asiria kí Sɛnakeribi fɛ̀ɛ a bùra pìn à ɛ̀ara à tà Ninɛva à gↄ̃̀ gwe.

37Zĩkea kɛ̀ à kuɛna a tãa Nisiroku kpɛ́n, ben à nɛ́nↄ Adaramɛlɛki kↄ̃n Sarɛzao à dɛ̀ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Aↄ̃ bàa sì wà tà Ararata bùsun, ben à nɛ́ Esaradↄ̃ vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.