Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mangane Firindena

Mangane Firindena 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Xesekiya to na mɛ, a yi a dugine yibɔ a ma, a kasa bɛnbɛli dugin nagodo a ma sununi, a siga Alatala Batu Banxini.
2A yi Eliyakimi rasiga, mangana banxi kuntigina e nun Sebena, sɛbɛli tiina e nun saraxarali fonne, kasa bɛnbɛli dugin nagodoxi e ma sununi, siga Nabi Esayi konni, Amɔsi a dii xɛmɛna.
3E yi a fala nabiin xa, e naxa, “Xesekiya naxa iki: Kɔntɔfinla nun tɔrɔn nun yagi lɔxɔn nan to nxu xa, alo a falan kii naxan yi, diin bari waxatin bata a li, koni fanga mi a nga ra a yi a bari.
4Alatala, i ya Ala bata Asiriya sofa kuntigina falane birin namɛ, naxan kari a rafaxi habadan Alatala konbideni. Xa Ala tin, Alatala, i ya Ala a ɲaxankatama nɛn a falane fe ra a naxanye tixi. Nayi, i tan Esayi xa Ala maxandi a yamaan muxu dɔnxɛne fe ra naxanye luxi e nii ra.”
5Manga Xesekiyaa xɛrane to siga Esayi fɛma,
6Esayi yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ ito nan falama ɛ kanna xa, ɛ naxa, ‘Alatala ito nan falaxi, a naxa: I falan naxanye mɛxi i nama gaxu ne fe ra, Asiriya mangana walikɛne n nayelefu falan naxanye tixi.
7N xaxinla nde rasoma a yi nɛn, a na xibarun mɛ waxatin naxan yi, a xɛtɛma nɛn a yamanani. N yi sa a faxa silanfanna ra mɛnni.’ ”
8Asiriya sofa kuntigin yi a mɛ a a kanna bata yi keli Lakisi taani siga Libina yɛngɛdeni, a fa a li mɛnna nin.
9Nayi, Asiriya mangan yi a mɛ a Misiran mangan Tirihaka, Kusi kaan fama a yɛngɛdeni. A to na xibarun mɛ, a yi xɛrane rasiga Xesekiya ma, a naxa,
10“Ɛ sa ito fala Yuda mangan Xesekiya xa, ɛ naxa, ‘I laxi i ya Ala ra ɲaxi ra, i yengi a ma a a nɔɛ nɛn n tan Asiriya mangani kalɛ Yerusalɛn yɛngɛdeni. I nama tin Ala yi i mayenden.
11I bata a mɛ Asiriya mangane feen naxanye ligaxi yamanan bonne ra, e e raxɔrixi kii naxan yi. I yengi a ma a i xunbɛ nɛn na ma ba?
12N benbane siyaan naxanye alane raxɔri, ne e xunba nɛn ba, Gosan nun Xarani nun Resefi yamanane, e nun Eden kaan naxanye Telasara taani?
13Manga Xamata nun Manga Arapada nun Sefarawayimi taa mangana hanma Hena, hanma Iwa, ne mangane minɛn yi?’ ”
14Xesekiya yi kɛdi sɛbɛxin nasuxu xɛrane ra, a yi a xaran. Na xanbi ra, a te Alatala Batu Banxini, a sa kɛdin sa Alatala yɛtagi.
15Xesekiya yi Alatala maxandi, a naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala, naxan dɔxi maleka sawurane tagi! I tan Ala keden peen nan bɔxɔ xɔnna mangayane birin xun na, i tan nan bɔxɔn nun kuyen daxi.
16Alatala, i tuli mati n na, i n xuiin namɛ. Alatala, i yɛɛne rabi, i n mato. I Sɛnakɛribi a falane ramɛ, a sofa kuntigin naxan nafaxi habadan Ala konbideni.
17Alatala, ɲɔndin na a ra! Asiriya Mangan bata siyane raxɔri, a yi e bɔxɔne kala.
18E bata e alane woli tɛɛni, bayo Ala mi yi e ra nun mumɛ! Muxune yii funfune nan yi e ra, wudine nun gɛmɛ masolixine nan tun yi e ra.

19Iki, Alatala, nxɔ Ala! Nxu xunba Sɛnakɛribi yii, alogo bɔxɔ xɔnna yamanane birin xa a kolon a i tan keden peen nan Ala ra, Alatala!”
20Nayi, Esayi, Amɔsi a dii xɛmɛn yi xɛraan nasiga a faladeni Xesekiya xa, a naxa, “Isirayilaa Ala, Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata i ya maxandi xuiin mɛ i naxan tixi n ma Sɛnakɛribi a fe yi, Asiriya mangana.
21Alatala falani ito nan tixi Sɛnakɛribi xili ma, a naxa, ‘Siyon taa faɲin bata i raɲaxu, a i magelema. Yerusalɛn kaane e xunna fitifitima i xanbi ra.
22I nde konbixi i a rayelefu? I xuini texi nde xili ma? I bata i yɛɛne rate kore Isirayilaa Ala sariɲanxin xili ma!
23Fata i ya xɛrane ra, i bata n tan Marigin konbi. I yi a fala, i naxa, “N ma wontoro wuyaxine xɔn, n bata te geyane xuntagi, Liban yamanan danne ra. N na a suman wudi kuyene sɛgɛma nɛn, e nun a fɔfɔ faɲi faɲine. N sa a xuntagin naɲanna li e nun a fɔtɔn faɲina.
24N bata xɔɲinne ge yamana gbɛtɛne yi, n yi e ige min. N Misiran baa igene birin xɔrima nɛn n na siga a xili ma waxatin naxan yi.”
25Koni, i tan Sɛnakɛribi, i mi a kolon a n feni itoe yɛlanxi nɛn to mi na ra? N yi e yitɔn xabu waxati danguxine. Iki, n bata yamarin fi, a rakamali, i xa taa makantanxine lu kalaxi alo gɛmɛ malanxine.
26E muxune sɛnbɛ mi na, e gaxuxi, e yagixi. E bata lu alo xɛɛ ma sɛxɛne alo se sonle, alo sɛxɛn fanyen ma naxan xarama benun a xa gbo.
27Koni, n na a kolon, i na dɔxɔ, i na mini, i na so, i na xɔlɔ n xili ma.
28I bata xɔlɔ n xili ma, n yi i konbi ti xuiin mɛ. Nanara, n nan n ma wuren birama nɛn i ɲɔɛni n yi n ma karafen bira i dɛ kidine yi. I faxi kiraan naxan xɔn, n yi i raxɛtɛ na xɔn.’ ”
29“Ala yi a fala Xesekiya xa, a naxa, ‘Ito xa findi taxamasenna ra i xa: Bogiseen naxanye solixi e yɛtɛ ma, ɛ bata ne don ɲɛɛni ito ra, na nan mɔn ligama ɲɛɛ famatɔni, koni ɲɛɛ saxandeni, ɛ seen sima nɛn, ɛ yi a xaba, ɛ yi manpa binle si, ɛ yi e bogine don.
30Yuda bɔnsɔnna muxu dɔnxɛn naxanye na lu, ne mɔn e salenne raminima nɛn alo wudina, e bogi.
31A dɔnxɛne minima nɛn Yerusalɛn yi, a dɔnxɛne luma nɛn e nii ra Siyon geyane yi. Alatala na nan ligama a xanuntenyani.’ ”
32“Nanara, Alatala ito nan falaxi Asiriya Mangan ma iki, a naxa, ‘A mi soɛ taani ito yi mumɛ! A mi xalimakuli wolɛ be yi. A mi makantan wure lefa tima a xa. A mi gbingbinna ratema a xili ma.’
33Alatalaa falan ni ito ra. ‘A faxi kiraan naxan xɔn a xɛtɛma nɛn na xɔn. A mi soɛ taani ito yi mumɛ.
34N taani ito makantanma nɛn, n yi a rakisi n tan ma fe ra e nun Dawuda a fe ra, n ma walikɛna.’ ”
35Na kɔɛɛn na, Alatalaa malekan yi mini, a muxu wuli kɛmɛ tonge solomasɛxɛ wuli suulun faxa Asiriya kaane ganli. Yamaan to keli xɔtɔnni, e yi e binbine to.
36Nayi, Asiriya mangan Sɛnakɛribi yi a ganla rakeli, a xɛtɛ Niniwa taani.

37Lɔxɔna nde, Sɛnakɛribi yi xinbi sinxi a ala Nisiroki batu banxini a batudeni, a dii xɛmɛne Adarameleki nun Sareseri yi a faxa silanfanna ra, e yi e gi siga Ararati yamanani. A dii Esaraxadon yi dɔxɔ a ɲɔxɔni.