Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esekiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Sɑkɑrii birɛ Abi weè do tú o yɔ̃.
2Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do dɔɔrimɛ̀ só.
3O kpɑ̀tì benni ketirì otɑ̃ɑ̃̀kètiwè kɛ̀ wèe kpetɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀, kɛ́ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀,
4kɛ́duɔ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ tíí nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kupíkù diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
5Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ n tú mù díndi Defiibɛ! Dɔɔ̀nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, di yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ́dɛitɛ mɛyɔ̃́ɔ̃̀.
6Kɛ yɛ̃́ ti yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ́ kù cɑ̀kɛ kunku Kuyie nti tũ nkù, kɛ́ kù bùtínnɛ́ kɛ í ndɑkɛ ku tɑummɛ̀ tou kpɛ́í, kɛ́ kù yóu.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ tontɛ́ kɛ́kpetínnɛ́ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kó yɛbòrɛ̀ kɛ́kuɔ ifitíi, bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ntuɔ̀ ntihúúntì Kuyie mbɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, bɛ̀ mɛ nyí ntuɔ̀ nyiwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
8Kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ cɔ́útɛ́ Sudɑɑ tempɛ̃ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu dɛ kɔbɛ, kɛ̀ bɛ kpɛrɛ nduò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì, kɛ̀ kùu bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ dɑú, di mɛ̀ nwúó nkɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
9Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ kùɔmɛ̀ ti yɛmbɛ̀ kɛ pĩ̀ḿmú ti bí, initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ ti pobɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì.
10Bɑ̀mbɑ̀ n dɔ́ kɛ́tɑunnɛ̀ m mɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù, kɛ̀ ku miɛkɛ tí bonkɛ.
11N kɔbɛ bɑ́ɑ́ ɔɔnnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dímbɛ, kɛ̀ di bo nkù tũ nkɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú kɛ tú ku tɔ̃mbɛ̀ kɛ kù tùɔ̀ ntihúúntì.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Defiibɛ Keɑti kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ kɔtɛní bɛɛ̀ tu: Mɑɑti birɛ Amɑsii nɛ̀ Asɑdiɑ Yoɛdi birɛ. Kɛ̀ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ntú: Kiisi Afidi birɛ nɛ̀ Asɑdiyɑu Yeɑdɛɛdi birɛ. Kɛ̀ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ntú: Yoɑ Simmɑ birɛ nɛ̀ Edɛnni Yoɑ birɛ.
13Kɛ̀ Edisɑfɑ̃ɑ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ntú Simmidi nɛ̀ Yeyɛɛdi, kɛ̀ Asɑfu kɔku kɔbɛ ntú Sɑkɑrii nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ.
14Kɛ̀ Emɑnni kɔku kɔbɛ ntú Yeiyɛɛdi nɛ̀ Semmɛii. Kɛ̀ Yedutunni kɔku kɔbɛ ntú Semmɑyɑ nɛ̀ Usiyɛɛdi.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mbɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́deè, kɛ́tũnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì kó dinùù nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì, kɛ́kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́.
16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ bo tɛ̀ wèńkùnnɛ kɛ́túótɛ́ tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɛ miɛkɛ kɛ sĩ nkɛ́dennɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù, kɛ̀ Defiibɛɛ tì tɔ kɛ́dennɛ dihɛì mɑ̀nku kɛ́útóo Setinɔɔ kó kubontɛ́mbònkù miɛkɛ.
17Bɛ̀ do ketɛ́ bɛ̀ bo dɔɔ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè ketirì ndi. Diyiè niínnì yiè kɛ́tɑ kukpɑ̃́kpɑ̃́nkù kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀ni. Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ dɔ̀ yɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ́deè.
18Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dɔ̀ɔ̀mu mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu, diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ di kó tinɛntì timɔu, tɑ́bùrì bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nwèè pɛ̃́ɛ̃̀ Kuyie ndɑkù wèè ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛ kó tinɛntì timɔu.
19Ti tũ̀ntɛmu Aɑsi do tú dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́yetɛ Kuyie nkɛ́cɑkɛ tìì nɛntì kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ tì dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ tì tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀.
20Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsii ítɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́tíí ndihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔní yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, yɛpedɑbɛ yɛ̀yiekɛ̀, yɛbɔdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ì fèútɛ́ Kuyie nkɛ́mɔɔ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀, okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkɔbɛ kpɛ́í. Kɛ̀ wèe nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bí kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ dɛ̀ fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀.
22Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ féútɛ́ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́ceé mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́cóú ndiwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́féútɛ́ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑbɛ kɛ́cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀.
23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́tɔní yɛbɔdɑkɛ̀ bɛ̀ yóó féútɛ́ yɛ̀ Kuyie nkɛ́mɔɔ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ditĩ̀nnì bɛ ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu yɛ ĩ́nkɛ̀.
24Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ yɛ̀ fèútɛ́ kɛ́cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ́mɔɔ Kuyie mbɛmɔu bɛ kó mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì weè do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́fíé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í.
25Kòo cónnɛ́ Defiibɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ntɔ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti nɛ̀ tikɑ̃penti, kɛ́ntũ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Kɑdi okpɑ̀ɑ̀tì kou nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ do tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti kɛ́nyɛ̃ mmù, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do duɔ́mmɛ̀ dɛ kó dinùù ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́.
26Kɛ̀ Defiibɛ mbo bɛ kó mɛfíè nkɛ bie ndɛbémbénnɛ̀ Dɑfiti do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ntɔ siheú.
27Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀ bɛ̀ɛ fíé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Bɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛdèmbɛ̀ ndiè nkɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ bɛ̀ eu siheú kɛ bie nnɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dɛ̀.
28Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu nkɔ̃nkɛ kɛ diè nkɛ eu siheú kɛ̀ iwũɔ̃ yɑ̀ɑ cɔ́útɛ́nɛ̀ kɛ́deè.
29Bɛ̀ tùɔ ndìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛínɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩ́nnɛ́ kɛ́kɔ̃nkɛ.
30Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Defiibɛ kɛ dɔ̀, bɛ̀ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tũ nDɑfiti nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛ́kɔ̃nkɛ kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ diwɛ̀ì.
31Kɛ̀ Esekiɑsii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di cɑ̃́ɑ̃́mmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, tɔnní iwũɔ̃ kɛ́ ì fìé ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́ kù fìénɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃ nkpɛyi. Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu ntɔuní iwũɔ̃ nɛ̀ disɑ̃nni kpɛyi. Bɛ̀ɛ̀ nìti kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé bɛ kpɛyi kɛ́tuɔ.
32Ditĩ̀nnì dimɔu tɔní ìì wũɔ̃ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì kùɔ kɛ́tuɔ, kɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ mbo sipísìyiekɛ̀, yɛpedɑkɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) yɛpedɑbɛ sikɔusìdɛ́ (200), dɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ tùɔ nti Yiɛ̀ nKuyie.
33Kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔusìkuɔ̀ (600), ipe nɛ̀ sibɔɔ́ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000).
34Ikuɔ́ nìùbɛ̀ mɛ nyí nsũ kɛ bo nɑ kɛ fɛ̃́rí iwũɔ̃ imɔu kɛ̀ bɛ tebìí Defiibɛɛ bɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ deè dɛ kó mutɔ̃mmú kɛ́nkémmúnɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ bo dɔɔ̀mɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. Kɛ yɛ̃́ Defiibɛ do duɔ́mmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ bɛ̀ nsũnɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀.
35Kɛ yɛ̃́ iwũɔ̃ bɛ̀ do yóó tuɔ nyì do sũmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ do yóó tuɔmmɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛmɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ. Mɛm̀mɛ bɛ̀ do wɛ̃̀tɛ kɛ́ketɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú.
36Esekiɑsi nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑti nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɛ kpɛ́í. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndò mmɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ.