Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Odoboɑmmuu kɔtɛ Sisɛmmu ɛì Isidɑyɛɛribɛ do tíkú dɛ̀ bɛmɔu kɛ bo ò pĩ ntikpɑ̀tì.
2Dɛ̀ do sɔ̃́ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu bo Esibiti nwe, ò do cokɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nwe kɛ́ kɛ̀ kɔ̀tɛ, ò kɛ m bo kɛ́keè bɛ̀ tìímmɛ̀ kɛ́konní.
3Kɛ̀ bɛɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yùní kòo nɛinɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Odoboɑmmu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
4A cicɛ do ti pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú mmu kɛ̀ mù ti kɛ̀ìtɛ, ɑ mù nti yɑɑtɛ kɛ̀ ti mpĩ́ nhɑ tɔ̃mmú,
5kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò di wɛ̃tɛní kɛ́ n yɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́.
6Dɛ̀ mɛ nyĩ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmuu tíí mbɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do pĩ̀ńnɛ́ mutɔ̃mmú o cicɛ Sɑdomɔɔ ò kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nni kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò n tɛ̃́nnɛ́ ɔ̃̀nti bɛ nnìtìbɛ̀?
7Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: Kɑ̀ɑ bɛ̀ pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɔɔri bɛ̀ dɔ́ dɛ̀ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni bɛ̀ yó mpĩ́mmu ɑ tɔ̃mmú sɑ̃́ɑ̃̀.
8Okpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmu mɛ nyí nyie mbɛkótíbɛ̀ ò duɔ́ nyìì tié, kɛ́bekɛ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ o kó kutɔ̃nkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ kɛ dɔ̀:
9Bɛnìtìbɛ̀ tu m bɛ̀ yɑ̀ɑ̀tɛ mudɑɑtɔ̃mmú n cicɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mù, kɛ̀ mù bɛ̀ kɛ̀ìtɛ, di yɛ̀mmɛ̀ dò m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ɔ̃̀nti?
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ɑ cicɛ bɛ̀ tou ndìì tɔu cɛ̃́ɛ̃̀, kɛ tú ɑ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀tɛ̀ di cɛ̃́ɛ̃́kù, nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: A nɔ́mbí yɑ̃ɑ̃rɛ̀ cɛ̃́ɛ̃́nɛ̀mu ɑ cicɛ kɑ.
11Kɑ̀ɑ cicɛ do bɛ̀ tou dìì tɔu cɛ̃́ɛ̃̀ ɑ kpɛri bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ, ɑ cicɛ do bɛ̀ tiènnɛ̀ idɑ́ nyi, kɛ̀ fɔ̃́ mbo mbɛ̀ tiènnɛ̀ yɛdɑ́ yɛ̀ɛ̀ ɑ̃ timɑ́tì yɛ yómmɛ̀.
12Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè Sedoboɑmmu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní Odoboɑmmu borɛ̀, ò sòò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ́nyɛ̃ mmù.
13Kɛ̀ wèe sènkɛ̀rì bɛkótíbɛ̀ ò duɔ́ nyìì tié nkɛ́bɑɑo bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ mɛtɑnkperímɛ̀,
14kɛ́tũnnɛ o kó kutɔ̃nkù kɔbɛ ò tié nyìì tié nkɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N cicɛ do di tou nditɔu cɛ̃́ɛ̃́rì, kɛ̀ n kpɛri bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ, n cicɛ do di tiènnɛ̀ idɑ́ nyi, kɛ̀ mí m bo ndi tiènnɛ̀ yɛdɑ́ yɛ̀ɛ̀ ɑ̃ timɑ́tì yɛ yómmɛ̀.
15Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yetɛ bɛnìtìbɛ̀ ò bekɛ tì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ kù do nɑ̀kɛ́ tìi dɔɔ̀. Kù do tì nɑ̀kɛ́ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ nwe Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kpɛ́í.
16Isidɑyɛɛribɛ sɔ̃́ ndìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì í yie mbɛ kpɛti kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kpɛti túnɛ̀ bɑ Dɑfiti Sɛsee birɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ti wɛ̃ mbɑ tínti nɛ̀ we? Tínti Isidɑyɛɛribɛ, tí kònnɛ̀ kɛ̀ Dɑfiti birɛ mbɑkɛ́ dɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́kũṹ.
17Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Odoboɑmmu mbɑkɛ́ Sudɑɑ tempɛ̃ nkɔbɛ mɑ́ɑ̀,
18kɛ́tɔ̃ nhAdodɑmmu wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmuhɛìkɛ̀ntɔ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. Kɛ̀ Odoboɑmmuu yɑ̀ dɛ̀ fuutɛmɛ̀ kɛ́dekɛ o kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɑmmu.

19Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀tɛnɛ̀mɛ̀ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ yíenní.