Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sedoboɑmmu kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ Abiyɑ nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
2kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ̀ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Ò yɔ̃ yètìrì do tú Mikɑyɑ nwe, Kibeɑ ɛì kou Udiyɛɛdi weè do ò pɛitɛ́. Abiyɑ nɛ̀ Sedoboɑmmu bɛ̀ do dokùmu sɑ̃́ɑ̃̀.
3Kɛ̀ Abiyɑ ítɛ́ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sedoboɑmmu kɛ́nnɛínɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùsìnɑ̀ɑ̀ (400000) kɛ̀ Sedoboɑmmuu bɑ́ɑ́tí nɛ̀ o kɔbɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìni (800000) kɛ bo ò dokɛ́nɛ̀.
4Kɛ̀ Abiyɑ dekɛ kɛ́ncómmú Efɑdɑimmu tɑ̃rì yómmɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ Semɑdɑimmu, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Sedoboɑmmu nɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ dimɔu kémmúnɛ̀!
5Di nyɛ̃́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kuù duɔ́ ntikpɑ̀tì Dɑfiti nɛ̀ o bí, kù ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ í yóó tɔ̃tɛ. Kù do ò nɑ̀kɛ́mu kɛ tú wenwe nɛ̀ o bí bɛɛ̀ yó mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
6Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ kóo tɔ̃ntì Sedoboɑmmu Nɛbɑti birɛɛ yetɛ o yiɛ̀ nkpɛti kɛ́ nhò dokùnɛ̀.
7Odoboɑmmu do kpɑɑ́ kɛ bɛmmu kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ nhò dónnì kɛ̀ bɛnitiyonkubɛ nɛ̀ bɛsĩ́ntɛ́nìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nho borɛ̀ kóò nɑ.
8Di mmɔ̀nnì di dɔ́ kɛ́dokɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu ndi kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ di duɔ́ mmí nDɑfiti birɛ. Di sũmu mɛdiɛ̀ kɛ tɔ sibɔɔtenkɑɑnìi mɛsɔɔ nkpɛsi sìì dònnɛ̀ tinɑɑbiiti Sedoboɑmmu do dɔ̀ɔ̀ sì kɛ̀ sì tu di kó kuyie.
9Díì bɛ̀ti ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ yɑɑ̀bí nɛ̀ Defiibɛ kɛ ɑ̃nnɛ́ di kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ ibotí tɛì kɔ̃mɛ. Kɛ̀ wèè cɛ̃́nkɛ kɔ̀tɛnní dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ tú ò dɔ́ kɛ́ntú ikuɔ́ nìùtì dí ò dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ bɑ́ Kuyie nyí ò yĩ ikuɔ́ nìùtì.
10Tínti biɛ tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nku, ti í kù bùtínnɛ́ Anɔɔ yɑɑ̀bí iì tu ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ̀ Defiibɛ pĩ mbɛ tɔ̃mmú,
11kɛ feu ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ ti kpɛ́í dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku kɛ tuɔ̀, kɛ tuɔ̀nnɛ̀ tihúúntì fɔ̃ɔ̃ti kɛ dɑkù pɛ̃́ɛ̃̀ tɑ́bùrì sɑ̀ɑ̀wè ĩ́nkɛ̀. Kɛ tuɔ̀mmu tɛsɔɔfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ bɑ́ kùù yuoku. Tínti tũmmu ti Yiɛ̀ nKuyie kùù ti te ku kuɔ́, kɛ̀ díndi kù bùtínnɛ́.
12Kuyie nti bonɛ̀mu kɛ ti ni kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bo kɛ tɔ sikpɑ̀rìheú kɛ bo eé mɛdiɛ̀ nkɛ̀ tí di dokɛ́nɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ di bɑ́ɑ́ dokɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù. Di í yóó nɑ.
13Kɛ̀ Sedoboɑmmuu duɔ́ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ kɔ́ntɛ́ kɛ́ bɛ̀ dintɛ́ bɛ fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ mbo bɛ ììkɛ̀, bɛtɔbɛ̀ bɛ fɔ̃nkúò.
14Sudɑɑ kɔbɛ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ bɛ̀ bɛ̀ cɛ̃̀tinnɛ̀mɛ̀ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ eé sikpɑ̀rìheú.
15Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ uu kɛ́nhúú kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndokɛ́nɛ̀ Sedoboɑmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, Abiyɑ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ ììkɛ̀.
16Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ cokɛ́, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɔu miɛkɛ.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ mɛdiɛ̀ nkɛ́kuɔ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ sikɔupíkɔ̀ùsìnùmmù (500000).
18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ di ifɛi dɛ yiè mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do ĩkúmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyĩ́nkɛ̀ nkɛ bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.

19Kɛ̀ Abiyɑ bɛti Sedoboɑmmu kɛ́fietɛ Betɛɛdi ɛì nɛ̀ Yesɑnnɑ ɛì nɛ̀ Efunɔɔ ɛì, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀.
20Abiyɑ kó tikpɑ̀tì miɛkɛ Sedoboɑmmu í mmɔkɛ muwɛ̃rímú, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò potɛ́ kòo kú.
21Kɛ̀ Abiyɑ kpɑ̀tìi fííkú kɛ̀ wèe puokɛ bɛnitipòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí sipísìdɛ́ nɛ̀ ìdɛ́ì initipobí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìkuɔ̀.
22Abiyɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Yedo pɑ́tíri miɛkɛ.
23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Abiyɑ kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì, kòo birɛ Asɑɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. Asɑɑ tɔ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì kɛ̀ dihɛì bo mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀.