Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑdomɔɔ kɑɑ mbɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ (70000), kɛ̀ bɛ̀ bo ntɔu tinɛntì, kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ yó ncɛ́ú yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìni (80000), kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ yó mbɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (3600).
2Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tì Udɑmmu kɛ̀ dɔ̀: A do nɑɑtinɛ̀mu n cicɛ Dɑfiti kɛ́ nhò duɔ̀nní dɛtekperɛ̀ kó idɛí kòò bo mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò yó nhɑ̃ tɛ̀.
3Ntɛ mí nkɛ mɑɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, Kuyie n tũ nkù. Tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù te tɛ̀. Bɛ̀ yó nkù tùɔ̀ ndɛ̀ tihúúntì nɛ̀ bɛ̀ níí yóó nɛɛ́ ndɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́ntuɔ̀ nyiwũɔ̃ bɛ̀ kù feu ì, dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku nɛ̀ siom̀pùsi simɔu nɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃̀pɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó yɛbɑɑ, Isidɑyɛɛribɛ do dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
4N yóó mɑɑ́ tɛcɛ̃diɛtɛ̀ ntɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nti tũ nkù kuù dɛumɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛbɔkɛ̀.
5We mbo nɑ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀? Kɛĩ́nkɛ̀ kɛnkɛ dɛu, kɛ̀ í nɑ kɛ kù tɔ. Yé n tú wè kɛ bo nɑ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀? N cɛ̃́nkɛ dɔ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɛ̀ yó nkù tùɔ̀ ndɛ̀ ndɛ tihúúntì fɔ̃ɔ̃ti.
6Á n duɔ́ nhonìtì wèè yɛ̃ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃mù nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ nɔ mmuyɑ́ntìmù kòo pĩ́nnɛ̀ mutɔ̃mmú n cicɛ Dɑfiti n duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ yɑ́ntìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo nni mbonɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
7Á n duɔ́ nditɑ̃rì Dimɑɑ kó dɛtekperɛ̀ nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɑ̃̀ntɑ́dì, n yɛ̃́mu ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɔmmɛ̀ kɛ kɔ̃ũ Dimɑɑ kó dɛtie, m bo bɛ̀ nɛínnɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
8Kɛ̀ bɛ̀ n kɔ̃ũní idɛí mɛdiɛ̀ kɛ yɛ̃́ n yóó mɑɑ́mɛ̀ tɛcɛ̃diɛtɛ̀ ntɛ tɛcɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀.
9N yóó duɔ́mmu mudiì bɛ̀ɛ̀ yó nkɔ̃ũ idɛí, m bo bɛ̀ duɔ́ ntidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè tɔ́nnì sikɔupísìkuɔ̀ (6000), nɛ̀ tidiitì tɛtì bɛ̀ tu tì ɔ́dìsì tɔ́nnì sikɔupísìkuɔ̀ (6000), nɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndítìrìbɛ̀ sikɔupíkɔusìni (800000), nɛ̀ mɛkùɔ̀ ndítìrì nsikɔupíkɔusìni (800000).
10Kɛ̀ Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tì Udɑmmuu wɑ̃ri dipɑ́tíri kóò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku nìtìbɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ kù dɑ dɔ̀ɔ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
11Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù kuù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kunku kùù duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɛbirɛ Sɑdomɔɔ, dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ ciì kɛ yóó mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ yó nhɑ̃ tɛ̀.
12N yóó dɑ duɔ́nkomu onìtì wèè yɛ̃́ o tɔ̃mmú kɛ ciì kòo yètìrì tu Udɑmmu-Abi.
13Kòo yɔ̃ tú Dɑnni botí kou, kòo cicɛ tú Tiiri ɛì kou. Kòò nɔ mmɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ idɛí dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ nɔ nkɛ duɔ̀kù mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃mù nɛ̀ mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kpetì kó mupɑ̀ɑ̀kómmú nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ nɔ mmuyɑ́ntìmù bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ nwèe dɔɔ̀ kùù nɛnkù wèe kù dɔ̀ɔ̀. Ò bo pĩ́nnɛ̀ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mbɛ tɔ̃mmú nɛ̀ ɑ cicɛ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kɔbɛ.
14Fɔ̃́ n yiɛ̀ nkɑ̀ɑ bo duɔnní ɑ tɔ̃mbɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè nɛ̀ ɔ́dìsì nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ ɑ bɛ́i ndɛ̀ɛ̀ kpɛ́í,
15ti yóó dekɛmu ditɑ̃rì Dimɑɑ kɛ́ dɑ kɔ̃ũní dɛtie nhɑ dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́ dɛ̀ boú kɛ́ dɛ̀ tɑnnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ Sɑfɑɑ ɛì, kɑ̀ɑ dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
16Kɛ̀ Sɑdomɔɔ kɑɑ mbɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ ɛì o cicɛ Dɑfiti do kɑ̀ɑ mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (153600).
17Kòo dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ (70000) kɛ̀ bɛ̀ bo ntɔu tinɛntì, sikɔupípísìni (80000) bɛ̀ɛ̀ bo ncɛ́ú yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, bɛtɔbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (3600) bɛ̀ɛ̀ bo mbɑɑ bɛtɔ̃mbɛ̀.