Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mamaʌba Davira Adulaʌ̃ puru caita eya uriad̶e mĩrũ b̶ad̶e wãsia. Davi djabarãba, dji zezaba, jũma dji zeza ẽberãrã bid̶a idjira mama b̶ʌda ũrĩsid̶ad̶e idji ume panane wãsid̶aa.
2Maʌ̃ awara jũma ẽberãrã bia mĩga b̶eada, ne diai bara b̶eada, sod̶e biẽ́ b̶ea sid̶a idjimaa wãsid̶aa. Maʌ̃ne Davira ãdjirã boroda b̶esia. Jũma ãbaa cuatrociento panasid̶aca b̶ʌa.
3Mamaʌba Davira Mizpa purud̶aa wãsia Moab druad̶e. Idjia Moab druad̶ebema boroa nãwã jarasia: –Mʌ̃ djuburia, mʌ̃ zezada mʌ̃ papa sid̶a nama idu b̶ebidua ab̶a Ãcõrẽba sãwã oida mʌ̃́a cawabibʌrʌd̶aa.–
4Maʌ̃be Daviba djibarirãra Moab druad̶ebema boromaa edeped̶a amesia. Ãdjirãra mama panesid̶aa Davi eyad̶e mĩrũ b̶ʌmisa.
5Maʌ̃ne Ãcõrẽneba bed̶eabari Ga abadaba Davia nãwã jarasia: –Waa naʌ̃ eyad̶e mĩrũrãdua. Jẽda Juda druad̶aa wãdua.– Ara maʌ̃da Davira Haret oid̶aa wãsia.
6Ewari ab̶a Saulora Guibea purud̶e eya zaqued̶e chũmasia tamarisco bacuru edre. Idji jʌwad̶e mĩãsuda erob̶asia. Jũma idjiare b̶eara idji ume panasid̶aa. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ idjimaa zed̶aped̶a jarasid̶aa Davida, idji ume panʌrã sid̶a unusid̶ada.
7Saulba idjiare b̶eaa nãwã jarasia: –Ũrĩnadua, bãrãra mʌ̃ quĩrãca Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶arãa. Baribʌrʌ Judad̶eba yõna Jesé warra Davira dadji israelerã boroda b̶eibʌrʌ, ¿idjia bãrãa ẽjũãda, uva ẽjũã sid̶a diaica? ¿Idjia bãrãra idji sordaorã bororãda b̶ʌica?
8Mãwãmĩna bãrãra bed̶ea ausid̶aca b̶ʌa mʌ̃ ãyã b̶ʌd̶i carea. Ni ab̶aʌba mʌ̃́a jarad̶aẽ́ basía mʌ̃ warra Jonataʌ̃ra Jesé warra Davi ume bed̶ea b̶ʌsid̶ada. Ni ab̶aʌba mʌ̃da crĩchad̶acaa. Id̶ira mʌ̃are b̶ad̶a Daviba mʌ̃ra beai carea b̶ʌa mʌ̃ warra Jonataʌ̃ba mãwã crĩchabid̶a bẽrã. Baribʌrʌ bãrãba maʌ̃nebemada mʌ̃́a jarad̶aẽ́ basía.–
9Maʌ̃ne Edoʌ̃nebema Doé ãdji tãẽna b̶ʌba nãwã jarasia: –Mʌ̃a Jesé warra Davira Nobo purud̶e unusia. Idjira Ahitob warra Ahimele ume bed̶ea b̶asia.
10Ahimeleba Ãcõrẽa iwid̶isia Daviba sãwã oida b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ awara djõbada neco pilisteo Goliád̶e bad̶ada, coi careabema sid̶a diasia.–
11Ara maʌ̃da Saulba Ahitob warra Ahimelera, idji zeza ẽberãrã sid̶a jũma trʌ̃bisia. Ãdjirãra Nobo purud̶e Ãcõrẽ sacerdoterã basía. Ãdjirã Saulma jũẽsid̶ad̶e Saulba Ahimelea jarasia: –Ahitob warra, mʌ̃a jarabʌrʌra ũrĩdua.– Ahimeleba panusia: –Jaradua, mʌ̃ boro.–
13Maʌ̃ne Saulba iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌra Jesé warra Davi ume mʌ̃ bead̶i carea bed̶ea ausid̶a? Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa paʌ̃da, djõbada neco sid̶a idjía diasida. Maʌ̃ awara bʌa Ãcõrẽa iwid̶isia Daviba sãwã oida b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ bẽrã id̶ira idjia mʌ̃ra beai carea b̶ʌa.–
14Ahimeleba panusia: –Mãwãẽ́a. Mʌ̃ boro, jũma bʌare b̶ea cãyãbara Davira bʌ ume jipaara b̶ʌa. ¿Idjira bʌ wiguẽ́ca? ¿Bʌ wagabada sordaorã boroẽ́ca? ¿Jũma bʌ diguid̶abemarãba idjira waya panʌẽ́ca?
15Id̶ibebʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌẽ́a idjia sãwã oida b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ boro, jararãdua mʌ̃ra mʌ̃ ẽberãrã sid̶a bed̶ead̶e panʌda. Wãrãda mʌ̃, bʌ nezocaba cãrẽ sid̶a adua b̶ʌa naʌ̃ nẽbʌrad̶ebemada.–
16Baribʌrʌ Saulba ĩjãnaẽ́ bẽrã nãwã jarasia: –Ahimele, bʌra, bʌ zeza ẽberãrã sid̶a mʌ̃a jũma beabiya.–
17Ara maʌ̃da Saulba idji wagabada sordaorãa nãwã jarasia: –¡Ãcõrẽ sacerdoterãra jũma quenanadua! Ãdjirã sid̶a Daviare duanʌa. Ãdjia cawasid̶aa Davira mĩrũ nĩda baribʌrʌ mʌ̃́a jarad̶aẽ́ basía.– Baribʌrʌ idji wagabada sordaorãba Ãcõrẽ sacerdoterãra bea quĩrĩãnaẽ́ basía.
18Maʌ̃ carea Saulba Edoʌ̃nebema Doéa jarasia: –¡Bʌabʌrʌ Ãcõrẽ sacerdoterãra quenadua!– Ara maʌ̃da Doéba ãdjirãra quenasia. Maʌ̃ ewarid̶e 85 sacerdoterãda ãdji djio jʌ̃ b̶eada quenasia.
19Maʌ̃ awara sacerdoterã puru Nobod̶aa wãped̶a umaquĩrãrãda, wẽrãrãda, warrarãda, djiwid̶i tod̶a qued̶ea sid̶a necoba jũma quenasia. Pacada, burroda, oveja sid̶a quenasia.

20Baribʌrʌ Doéba quenabʌrʌd̶e Ahimele warra Abiatada Davi b̶ʌmaa mĩrũ wãsia.
21Maʌ̃ne idjia Davia nẽbʌrʌsia sãwã Saulba Ãcõrẽ sacerdoterãra quenabisida.
22Daviba idjía jarasia: –Mʌ̃ Nobo purud̶e b̶asid̶e Edoʌ̃nebema Doé sid̶a mama b̶asia. Mʌ̃a cawa b̶asia idjira Saulmaa wãped̶a mʌ̃ jãma b̶ad̶ara jaraida. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃drʌ bed̶ead̶e b̶ʌa bʌ zeza ẽberãrã jũma quenana carea.
23Mʌ̃ ume b̶edua. Ne wayarãdua. Ab̶ari ẽberãba mʌ̃da, bʌ sid̶a bea quĩrĩã b̶ʌa. Mʌ̃ ume b̶esira idjia bʌra beaẽ́a.–