Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti Gaate katamaappe baqatidi, Adulaama katamaa matan de7iya gonggoluwaa biis; a ishanttinne a aawaa so asai ubbai hegaa siyido wode, eti yaa duge akko wodhdhidosona.
2Metootidaageeti, woikko acuwan gelidaageeti, woikko sa7ai iitidoogeeti ubbati Daawitakko shiiqidosona; shiiqin i etayyo halaqa gidiis. Issi oiddu xeetaa gidiya asai aara de7ees.
3Daawiti he sohuwaappe denddidi, Moo7aaban de7iya Mixiphpha biis; biidi Moo7aaba kawuwaa, “Xoossai taayyo oottanabaa taani erana gakkanaassi ta aayyiyoonne ta aawaa ne achchan wotissarkkii” yaagidi woossiis.
4Hegaa gishshau, Daawiti eta Moo7aaba kawuwaa achchan wottiis; qatuwaa giddon Daawiti qosetti uttido wode ubban eti kawuwaa achchan de7idosona.
5Hegaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Gaadi Daawitakko yiidi, “Qatuwaa giddon gam77oppa; ha sohuwaappe denddada Yihudaa biitti ba” yaagiis; yaagin Daawiti he sohuwaappe Hereta woraa biis.
6Daawitinne a asai beettidoogaa Saa7ooli siyiis; Saa7ooli Gib77a katamaa matan de7iya keran, taamaariskka giyo mittaa garssan tooraa oiqqidi uttiis; a oosanchchati a dooddidi eqqidosona.
7Saa7ooli eta, “Inttenoo, Biniyaama asatoo, siyite! Isseya na7ai goshshaanne woiniyaa tokkiyoosaa intte ubbaayyo immanee? SHaalaqatanne mato halaqata oottidi inttena sunttanee?
8Intte ubbai ta bolli maqettideta; ta na7ai Isseya na7aara maachchaa maacettidoogaa ooninne taayyo yootibeenna. Intteppe issi asinne taayyo qarettenna; hachchiigaadankka ta na7ai ta ashkkaraa tana worissanau denttidoogaa ooninne taayyo yootibeenna” yaagiis.
9Yaagin Saa7oola oosanchchatuura eqqida Eedoomiyaa Doiqi Saa7oola, “Isseya na7ai Ahixuuba na7aa Abimelekakko Nooba katamaa biidaagaa taani be7aas.
10Abimeleki Daawiti oottanabaa GODAA oichchiis; yaatidi Daawitayyo shinqqiyaa immiis; qassi Pilisxxeemiyaa Gooliyaada bisuwaakka ayyo immiis” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, Ahixuuba na7aa qeesiyaa Abimelekanne Nooba kataman qeese gididi de7iya a aawaa so asaa ubbaa kawoi xeesissin, eti kawuwaakko yiidosona.
12Saa7ooli Abimeleka, “Ahixuuba na7au, siya” yaagiis. Yaagin Abimeleki, “Ero ta godau” yaagiis.
13Saa7ooli a, “Neeninne Isseya na7ai ta bolli aibissi maqettidetii? Neeni ayyo oittaanne bisuwaa immada, i tana woranau denddana mala, ayyo Xoossaa aissi oichchadii?” yaagiis.
14Yaagin Abimeleki kawuwaa, “Ne ashkkaratu ubbaa giddon Daawitadan ammanettiyai, kawuwaara bollotidai, nena naagiyaageeta azaziyainne ne so asaa giddon keehippe bonchchettiyai hari oonee?
15Taani ayyo Xoossaa oichchishin, hagee tau koiro? Akkaikka! Kawuwau, tana ne ashkkaraa woikko ta aawaa so asa ubbaa ainne mootoppa; aissi giikko, taani ne ashkkarai ha yohuwaa guutta gidin gita gidinkka mule erikke” yaagiis.
16Yaagin kawoi, “Abimelekaa, neeninne ne aawaa keettaa asai ubbai haiqqana” yaagiis.
17Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli ba matan eqqidi naagiyaageeta, “GODAA qeeseta worite; aissi giikko, etikka Daawita maaddidosona; Daawiti baqatidoogaa eriiddi, taayyo yootibookkona” yaagiis. SHin kawuwaa oosanchchati GODAA qeesetu bolli bantta kushiyaa wottennan ixxidosona.
18Yaanin kawoi Doiqa, “Qeeseta neeni wora” yaagidi azaziis. Azazin Eedoomiyaa Doiqi qeeseta shociis; shocidi he gallassi eefuudiyaa maayida hosppun tammanne ichchashu qeeseta i woriis.

19Hegaa bollikka qeesetu katamaa, Nooba qara bisuwan busakkiis; he kataman de7iya attumaa, maccaa, naata, yiirata, meheta, haretanne dorssata qara bisuwan Doiqi suppu oottiis.
20SHin Ahixuuba na7aa Abimeleka naatuppe Abiyaataara geetettiya issi na7ai kessi ekkidi, Daawitakko baqatiis.
21Baqati biidi, Saa7ooli GODAA qeeseta woridoogaa Daawitayyo yootiis.
22Daawiti Abiyaataara, “Eedoomiyaa Doiqi he sohuwan de7iyoogaa taani be7ido wode, i Saa7oolayyo yootanaagaa he gallassi eraas. Ne aawaa so asaa ubbaa haiquwau oishettiyai tana.
23Simmi neeni tanaara de7a; yayyoppa. Nena woranau koyiya urai tana woranau koyiyaagaa; shin neeni ta achchan saro de7ana” yaagiis.