Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - 1 Samuel

1 Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Artwa weth Edom-areny Doeg ra angkep alpew, Saul iley-alpew, “Atha David arew apmer Nob-itwew. Ran alhew artwa ingkart Ahimelech-warl Ahitub-wenh alerikw-warl.
10Ahimelech ra ikwer INGKART ayernew, amern anthemel nayp arlpenty-then Goliath-wenh Philistia-areny.”
11Saul-el awew, rap yangkelhew, Ahimelech ra apetyeyew ikwer-warl ikwerenh-rnem-akert. Rerneman artwa ingkart-rnem, apmer ikwer-itwew anenh. Rernem alhew ingkerr Saul-wenh apmer-warl, rarl angkew-angkwarr.
12Rerneman aremerrey-alhew, ra angkey-ayntew Ahimelech-ew, “Alerikw Ahitub-wenhay! Awelha atyeng!” Ra tyernew, “Ilek?”
13Saul-el ayernew, “Ilekew ngan iterrew, ayenh alakenh irrtywerl-amperneyew? Atyeng-wety rlengkan arlkarerreyel nga. Nga apek iterreyel, Jesse-wenh alerikw atyetyart ilkwa arrerneyew? Ntwa renh alpemelew amernel, nayp arlpenty-then ntwa anthew renh. INGKART-then ntwa ayernew ikwer! Yanhan atyeng-wetyarl arlkarerrewarl. Rap ingwer-ingwer mpwelhem, ayenh ipmew atweyew!”
14Artwamp ingkart angkew, “Arrangkw atyetyartay! David inngarl ngkweng warrkerreyel! Artewenty warrkerreyel ingwer-rnem-apeny-weny! Ra malyengkw ngkwenharl, atyetyart ahawarr. Ingkerr apmer ngkwenh-itwew renh ilkelheyel artewenty.
15Akngerr-inger atha INGKART ikwer ayernew apmelerr-angkwarr, ngap atyeng ahelerrey-angenharl! Nthakenh ntwa ayenh ayntarrp-iley-angenh atyenh-rnem-then, arrangkw! Anantherr iterl-arey-angenharl, apalarl anenh!”
16Saul-an angkew, “Nga ngkwenh-rnem-then ilwem rlengk-antey!”
17Rap warrkenh ikwerenh-rnem ilanthew, “Artwa ingkart-rnem ingkerr atwenh-arey ipmew! Rernem awelheyel David-ew, atyeng awelhey-angenharl. Rernem iterl-arew, rarl atyeng-wety anterrenh, atyeng iley-angenh, arrangkw!” Warrkenh-rnemelanap nthakenh INGKART-wenh warrkenh-rnem atwey-angenh.
18Saul angkew Doeg-ew, “Kelaw! Ntweteyaym artwa ingkart yanh-rnem ipmew atwa!” Doeg ra apmer ingwer-arenyarl, rap awelhew, Saul-elarl renh ilanthew-angkwarr. Artwa ingkart-rnem 85 ra ipmew atwew.
19Ikwer-they ra alhew apmer artwa ingkart-rnem-wenh-warl Nob-warl, rap ipmew arrpemarl ingkerrenh atwew; ampa, arelh, pwelek, tangkey, yep-yep-rnem-then.
20Artwa anyentant mwerr-antey anterrew apmer ikwer-they itnan Abiathar. Aynikwan ikwerenh Ahimelech, arrengikwan ikwerenh Ahitub-arl. Ra alpew David-rnem-angkwarr. ...