Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi bↄ̀ we, à bàalɛ̀ à gɛ̀ gɛ̃̀ Adulaũ gbɛ̀'ɛu. Kɛ́ aà vĩ̀iↄ ń aà de bɛdeↄ aà bao mà, aa gɛ̀ aà lè we.
2Yã'ↄ̃madeↄ ń fĩadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ yã́ lɛ́ káńguoↄ kã̀aaaàzi píi, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń dↄaana ũ. Aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla taa.
3Bↄa za we Davidi gɛ̀ Mizipa, Mↄabu bùsuu, a ò Mↄabuↄ kíaɛ: Ma mae ń ma dao gba zɛ́ aaↄ kunnↄ e mà dↄ̃ lá Lua a kɛmɛɛ.
4Ɔ̃ à ń tó ń Mↄabuↄ kíao we. Aa kuaànↄ gↄↄ pↄ́ Davidi ku sɛ̃gbãu.
5Bee gbɛa ãnabi Gada mↄ̀ yã'ò Davidiɛ à mɛ̀: Ńsu ǹyↄ̃ ku sɛ̃gbãu lↄo. Ɛa ta Yuda bùsuu. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ Ɛlɛtu líkpɛu.
6Zĩewa Saulu zↄ̃lɛa baali gbáu Gibɛa sĩ̀sĩ musu. A a sↄ̃na kũa, aà ìwaↄ liaaaàzi píi. Ɔ̃ a mà wà Davidi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ kúkĩi dↄ̃̀.
7Ɔ̃ a ò a ìwapiↄnɛ: Á Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ, à ma yãma ápii. Yɛse nɛ́ a buaↄ ń vɛ̃ɛbuↄ kpáwáe? A á dilɛ zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo ge gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ũe?
8Ápii a lɛkpàaĩmaziɛ. Kɛ́ ma nɛ́ yãyè ń Yɛse nɛ́o, á gbɛ̃e i omɛɛo. Á gbɛ̃e i wɛ̃nadↄ̃mɛɛo. I kãmɛɛ ma swã́wa kɛ́ ma nɛ́ ma ìwapi nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ aàↄ ma wɛ, lá àlɛ kɛ tiaɛwao.
9Ɛdↄũ bui Doegu kú ń Saulu ìwaↄ we, ↄ̃ à mɛ̀: Ma Yɛse nɛ́ è, à mↄ̀ Aitubu nɛ́ Aimɛlɛki kĩ́i Nↄbu.
10À yãe wɛɛlɛ kɛ̀ɛ̀ Diiwa, ↄ̃ à kũ̀sũa kpàwà ń Filitɛ̃ bui Goliati fɛ̃ndao.
11Ɔ̃ kía gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa sa'onkia Aimɛlɛki sísi ń a de bɛde pↄ́ dɛ sa'onaↄ ũ Nↄbuↄ píi. Ɔ̃ aa mↄ̀ kía kĩ́i ḿpii.
12Ɔ̃ Saulupi òɛ̀: Swã́kpa ǹ ma, Aitubu nɛ́. A wèwà à mɛ̀: Ma swã́ wɛ̃̀, Baa.
13Ɔ̃ Saulu aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi mpi ń Yɛse nɛ́o a lɛkpàaĩmazii? Bↄ́yãi n blɛ kpàwà ń fɛ̃ndao, n yãe wɛɛlɛ kɛ̀ɛ̀ Luawa, kɛ́ aà fɛlɛmanↄ aàↄ ma wɛ, lá àlɛ kɛ tiaɛwai?
14Aimɛlɛki wèwà à mɛ̀: N ìwaↄ guu píi, dé náai mɛ́ kà Davidiwai? N nɛ́ zã́ɛ, nzĩa dↄ̃̀anaↄ kíaɛ. À tↄbↄ̀ n bɛ.
15Mi wɛɛlɛ kɛɛ̀ Luawa yãao lé? Kai! Baa, ńsu yãdↄ mapi n zↄ̀blenawao ge ma de bɛdeↄ, asa má yãe dↄ̃ yã́pi musuo, baa yↄↄ.
16Ɔ̃ kípi òɛ̀: N gaɛ, mpi ń n de bɛdeↄ píi.
17Ɔ̃ a ò dↄai pↄ́ kú weↄnɛ à mɛ̀: À fɛlɛ à Dii gbàgbanaↄ dɛdɛ, asa an ↄ ku Davidi yã́uɛ. Aa aà bàalɛa yã́ dↄ̃, ↄ̃ aai omɛɛo. Ãma aà ìwapiↄ i we ↄsɛ̀ aa Dii gbàgbanapiↄ dɛ̀dɛo.
18Ɔ̃ kípi ò Doeguɛ: Fɛlɛ ǹ sa'onapiↄ dɛdɛ. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ à ń dɛdɛ gↄ̃̀ↄ. À bàabaa sa'o'uladanapiↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃sↄo.

19Ɔ̃ Saulu ɛ̀a sa'onapiↄ wɛ̃́lɛ Nↄbudeↄ dɛ̀dɛ lↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ gbãaↄ ń nɛ́tɛ̃naↄ ń zuↄ ń zàa'ĩnaↄ ń sãↄ. Wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao ḿpii.
20Ɔ̃ Aimɛlɛki nɛ́ do pìlimá, aà tↄ́n Abiataa. À bàalɛ̀ à gɛ̀ tɛ̀ Davidizi.
21A ò Davidiɛ, Saulu Dii gbàgbanaↄ dɛ̀dɛ píiɛ.
22Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Kɛ́ ma Ɛdↄũ bui Doegu è we gↄↄ bee, má dↄ̃ sã́asã kɛ́ a o Sauluɛ. Tàaeden ma ũ n de bɛdeↄ gagaa píi yã́ musu.
23Ǹyↄ̃ kumanↄ. Ńsu to vĩa n kũo. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n wɛ lɛ́ ma wɛ sↄ̃ɛ. Yãe a n le ma ↄzĩo.