Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi keli Gati yi, a sa a luxun Adulan faranna ra. A tadane nun a babaa denbayaan to na mɛ, e siga a fɔxɔ ra na yi.
2Muxun naxanye tɔrɔxi, hanma donla naxanye ma, hanma naxanye murutɛxi, ne birin yi e malan a fɛma a findi e yɛɛratiin na. Na ma, xɛmɛ kɛmɛ naanin ɲɔxɔndɔn yi lu a fɔxɔ ra.
3Dawuda yi keli, a siga Misipe taani, Moyaba yi. A yi a fala Moyaba mangan xa, a naxa, “Tin n baba nun nga xa fa dɔxɔ i konni, han n yi a kolon Ala naxan ligama n na.”
4Dawuda yi e xali Moyaba mangan konni, e lu na fanni Dawuda yi faran makantanxin na waxatin naxan yi.
5Lɔxɔna nde Nabi Gadi yi a fala Dawuda xa, a naxa, “I nama lu faran makantanxin na. Siga Yuda yamanani.” Nayi, Dawuda yi keli, a siga Xɛrɛti fɔtɔnni.
6Sɔli yi Dawuda nun a fɔxɔrabirane fe xibarun mɛ. Sɔli yi dɔxi tamaro wudi binla bun ma, Gibeya yi geyaan fari. A tanban yi suxi a yii, a kuntigine birin yi tixi a fɛma.
7Sɔli yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tuli mati, ɛ tan Bunyamin kaane! Yese a dii xɛmɛn xɛɛne nun manpa bili nakɔne soɛ ɛ yii ba? A ɛ birin findɛ muxu wuli keden kuntigin na hanma muxu kɛmɛ kuntigin na ba?
8Awa, nanfera ɛ birin n mayanfama? Muxu yo mi n nakolonma a n ma dii nun Dawuda bata layiri xidi, Yese a diina. Ɛ tan sese mi kɔntɔfilixi n ma fe ra? Ɛ mi n nakolonɲɛ fa fala n ma diin bata n ma walikɛɛn nadin n xili ma, a xa n legeden yanfani, alo a ligama kii naxan yi to?”
9Koni, Dowegi Edɔn kaan naxan yi Sɔli a kuntigine yɛ, na yi a fala, a naxa, “N Yese a dii xɛmɛn to nɛn fɛ Nobi yi, Aximeleki fɛma, Axituba a dii xɛmɛna.
10Aximeleki Alatala maxɔdin a xa nɛn, a fandane so a yii e nun sofaan Goliyati Filisiti kaana silanfanna.”
11Mangan yi muxune rasiga saraxaralina Aximeleki tongodeni Axitubaa diina, e nun a fafe xabilan birin. Ne nan yi saraxaraline ra Nobi yi. E birin yi fa mangan fɛma.
12Sɔli yi a fala, a naxa, “I tuli mati, Axitubaa dii xɛmɛna.” A yi a ratin, a naxa, “N tan ni i ra, n kanna.”
13Sɔli yi a fala a xa, a naxa, “Nanfera ɛ yanfan soxi n ma, ɛ nun Yese a dii xɛmɛna? I donseen so nɛn a yii e nun silanfanna, i yi Ala maxɔdin a xa, alogo a xa keli n xili ma, a n legeden yanfani alo a ligama kii naxan yi to.”
14Aximeleki yi mangan yabi, a naxa, “Koni, nde i ya walikɛne yɛ naxan lannayaan nabama alo Dawuda, mangan bitanna, mangan kantan tiine kuntigina, e nun muxu binyena mangana a banxini?
15A singen mi yi na ra n xa Ala maxɔdin a xa. A makuya na ra! Mangan nama n tan i ya walikɛɛn kansun hanma n baba xabilan muxuna nde, bayo n tan i ya walikɛɛn mi fefe kolon feni ito kui mumɛ!”
16Mangan yi a fala, a naxa, “I faxama nɛn yati, Aximeleki, ɛ nun ɛ fafe xabilan birin.”
17Mangan yi a kantan tiine yamari, naxanye yi tixi a fɛma, a naxa, “Ɛ Alatalaa saraxaraline faxa, bayo ne fan Dawuda nan malima. E a kolon nɛn a Dawuda bata a gi, koni e mi n nakolon.” Koni Sɔli a walikɛ yo mi tin a yiin dinɲɛ Alatalaa saraxaraline ra, a e faxa.
18Nayi, mangan yi Dowegi Edɔn kaan yamari, a naxa, “I tan xa sa saraxaralini itoe faxa.” Dowegi yi a maso, a yi e faxa. Na lɔxɔni, a yi muxu tonge solomasɛxɛ e nun suulun faxa naxanye lan e xa saraxarali domaan so.

19Sɔli mɔn yi fu saraxaraline taan ma, Nobi. A yi yihadin sa xɛmɛne nun ɲaxanle nun diidine nun dii ɲɔrɛne fari e nun ɲingene nun sofanle nun yɛxɛɛne birin.
20Abiyatari, Aximeleki a dii xɛmɛna, Axituba mamandenna, na yi mini. A a gi siga Dawuda fɛma.
21A yi a fala Dawuda xa a Sɔli bata Alatalaa saraxaraline faxa.
22Dawuda yi a fala Abiyatari xa, a naxa, “Na lɔxɔni, n to Dowegi Edɔn kaan to na yi, n yi a kolon a a mi yi taganɲɛ Sɔli rakolonɲɛ a i fafe n malixi. Nayi, n tan nan findixi i baba xabilan birin faxan sabun na!
23Lu n fɛma be, i nama gaxu sese ra, bayo naxan wama i niin xɔn, na n fan gbeen xɔn. I rakantanma nɛn n fɛma.”