Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda bò gwe à bàa lɛ̀, à gɛ̀ɛ à gɛ̃̀ Adulamu gbɛ̀wɛɛn. Kũ a vĩ̀ninↄ kũ a de bedenↄ a baaruu mà, ò gɛ̀ɛ ò a lè gwe.
2Yã'ũmmadenↄ kũ fĩnadenↄ kũ gbɛ̃ kũ yã dì kɛńnɛronↄ kàkarai ń pínki, akũ à gↄ̃̀ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Ò kà gbɛ̃nↄn wàa pla taka bà.
3Bona zaa gwe Dauda gɛ̀ɛ Mizipa, Mↄabunↄ bùsun, à pì Mↄabu kínanɛ: Ǹ ma de kũ ma dao gba zɛ́ ògↄ̃ kú kũnwo ari mà dↄ̃ lákũ Luda ni kɛmɛnɛ nà.
4Akũ à ń tó kũ Mↄabu kínao gwe. Ò kú kãao gↄrↄ kũ Dauda kú sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu.
5Abire gbɛra annabi Gada sù à yã ò Daudanɛ à pì: Ǹsungↄ̃ kú sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu doro. Ǹ ɛra ǹ tá Yudanↄ bùsun. Akũ à fùtɛ à gɛ̀ɛ Ɛrɛti líkpɛn.
6Zĩkea Solu vutɛna sãma lí gbáru Gibɛa sĩ̀sĩia. À a sári kũna, a ìbanↄ lìkai ń pínki. Akũ à mà ò Dauda kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ kúki dↄ̃̀.
7Akũ à pì a ìbaa pìnↄnɛ: Ákↄ̃nↄ Biliaminu burinↄ, à ma yã ma á pínki. Yɛsɛ nɛ́ ni buranↄ kũ geepi búnↄ kpááwa yá? Ani á ditɛ zĩ̀kari gbɛ̃nↄn wàa sↄsↄↄro ke gbɛ̃nↄn basↄsↄↄronↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ũ yá?
8Á pínki a lɛ́ kpàkũsũmaimɛ. Kũ ma nɛ́ yã yĩ̀ kũ Yɛsɛ nɛ́o, á gbɛ̃ke dí omɛnɛro. Á gbɛ̃ke dí ma wɛ̃nda gwaro. Ádi damɛnɛ ma sãn kũ ma nɛ́ ma ìbaa pìi nɛ̀sɛɛ fùtɛ àgↄ̃ ma wɛtɛ à ma dɛ, lákũ àtɛn kɛ nà teraro.
9Ɛdↄmu buri Doɛgi kú kũ Solu ìbanↄ gwe, akũ à pì: Ma Yɛsɛ nɛ́ è, à sù Aitubu nɛ́ Aimɛlɛki kĩnaa Nↄbu.
10À yã gbɛ̀kanɛ Dikiria, akũ à zànaa kpàa kũ Filisitini buri Gↄlaya fɛ̃nɛdao.
11Akũ kína gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò sa'oriki Aimɛlɛki sísi kũ a de bede kũ ò de sa'orinↄ ũ Nↄbunↄ ń pínki. Akũ ò sù kína kĩnaa ń pínki.
12Akũ Solu pìnɛ: Ǹ sã kpá ǹ ma, Aitubu nɛ́. À wèa à pì: Ma sã wɛ̃̀, Baa.
13Akũ Solu a là à pì: Bↄ́yãin mↄkↄ̃n kũ Yɛsɛ nɛ́o a lɛ́ kpàkũsũmaii? Bↄ́yãin n pↄ́ble kpàa kũ fɛ̃nɛdaoo? N yã gbɛ̀kanɛ Ludaa, de à futɛmai àgↄ̃ ma wɛtɛ à ma dɛ, lákũ àtɛn kɛ nà tera.
14Aimɛlɛki wèa à pì: N ìbanↄ tɛ́ pínki, dí mɛ́ à náani vĩ à kà Dauda ũu? N nɛ́ zãmɛ, n zĩda dogarinↄ kínamɛ. À tↄ́ bò n bɛa.
15Mádi gbɛkanɛ Ludaa yãroo? Kai! Baa, ǹsun yã dí makũ n zↄ̀bleriiaro ke ma de bedenↄ, zaakũ má yãke dↄ̃ yã pìi musuro, bee fíti.
16Akũ kína pìnɛ: Ĩni gamɛ, mↄkↄ̃n kũ n de bedenↄ ń pínki.
17Akũ à ò dogari kũ ò kú gwenↄnɛ à pì: À futɛ à Dikiri gbàgbarinↄ dɛdɛ, zaakũ ń ↄ kú Dauda yãmmɛ. Ò a bàasina yã dↄ̃, akũ odi omɛnɛro. Ama a ìbaa pìnↄ dí we ò ↄ sɛ̀ ò Dikiri gbàgbarii pìnↄ dɛ̀dɛro.
18Akũ kína pì Doɛginɛ: Ǹ futɛ ǹ sa'ori pìnↄ dɛdɛ. Akũ à fùtɛ à ń dɛdɛ gↄ̃̀nↄ. À sa'o'utadarii pìnↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn basiikↄ̃ awɛɛsↄↄro.

19Akũ Solu ɛ̀ra à sa'orii pìnↄ wɛ̃tɛ Nↄbudenↄ dɛ̀dɛ dↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ kũ nɛ́ gbãnanↄ kũ nɛ́kpãntɛ̃nↄ kũ zùnↄ kũ zaakinↄ kũ sãnↄ. Ò ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao ń pínki.
20Akũ Aimɛlɛki nɛ́ ke pìtiḿma, a tↄ́n Abiata. À bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ à nà Daudai.
21À pì Daudanɛ, Solu Dikiri gbàgbarinↄ dɛ̀dɛ ń pínki.
22Akũ Dauda pìnɛ: Kũ ma Ɛdↄmu buri Doɛgi è gwe zĩ birea, má dↄ̃ sãnsãn kũ ani o Solunɛ. Ma yãin ò n de bedenↄ dɛ̀dɛ ń pínki.
23Ǹgↄ̃ kú kũmao. Ǹsun tó vĩna n kũro. Gbɛ̃ kũ àtɛni n wɛtɛ à n dɛ tɛni ma wɛtɛ à ma dɛ se. Yãke ni n le ma ↄĩro.