Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Busa mibiya si David didto ug miikyas sa langob sa Adulam. Sa pagkadungog sa iyang mga igsoon ug sa tibuok panimalay sa iyang amahan, miadto sila didto kaniya.
2Ang tanang tawo nga nagkalisodlisod, ang tanang utangan, ug ang tanang nakulangan—midangop silang tanan kaniya. Nahimong pangulo si David kanila. Mikabat sa 400 ka mga tawo ang uban kaniya.
3Unya gikan didto miadto si David sa Mispa sa Moab. Giingnan niya ang hari sa Moab, “Hangyoon ko ikaw nga paubanon mo ang akong amahan ug inahan hangtod nga masayran ko ang buhaton sa Dios alang kanako.”
4Gibiyaan niya sila uban sa hari sa Moab. Nagpuyo ang iyang amahan ug inahan uban kaniya sa tanang panahon samtang si David anaa sa iyang kuta.
5Unya miingon Gad nga propeta kang David, “Ayaw na pagpuyo sa imong tagoanan. Lakaw ug adto sa yuta sa Juda.” Busa mibiya si David didto ug miadto sa lasang sa Heret.
6Nakabalita si Saul nga nakaplagan si David, kuyog ang mga tawong miuban kaniya. Karon naglingkod si Saul sa ilalom sa kahoy nga tamarisbo sa Gabaon didto sa Rama, nga naggunit sa iyang bangkaw, ug gialirongan siya sa tanan niyang mga sulugoon.
7Miingon si Saul sa iyang mga sulugoon nga nag-alirong kaniya, “Karon paminaw, katawhan ni Benjamin! Mohatag ba sa tagsatagsa kaninyo ang anak nga lalaki ni Jesse ug mga uma ug kaparasan? Himoon ba niya kamong mga komandante sa liniboan o mga komandante sa gatosan,
8nga kamong tanan nagbudhi man kanako? Walay si bisan kinsa kaninyo ang nagsulti kanako sa dihang nakigsabot ang akong anak nga lalaki sa anak nga lalaki ni Jesse. Wala gayoy bisan usa kaninyo ang naluoy kanako. Wala gayoy nagpahibalo kanako nga ang akong anak nga lalaki nagdasig sa akong sulugoon nga si David sa pagpakigbatok kanako. Karon nagtago ug nag-atang siya aron patyon niya ako.”
9Unya si Doeg nga taga-Edomea, nga mitindog uban ang mga sulugoon ni Saul, mitubag, “Nakita ko ang anak nga lalaki ni Jesse nga miadto sa Nob, ngadto kang Ahimelek nga anak nga lalaki ni Ahitub.
10Nag-ampo siya kang Yahweh nga unta tabangan niya siya, ug naghatag kaniya sa mga makaon ug sa espada ni Goliat nga Filistihanon.”
11Unya ang hari nagpadala ug tawo aron sa pagpahibalo sa pari nga si Ahimelek nga anak nga lalaki ni Ahitub ug ang tanan sa balay sa iyang amahan, ang mga pari nga anaa sa Nob. Silang tanan miadto sa hari.
12Miingon si Saul, “Karon paminaw, anak nga lalaki ni Ahitub.” Mitubag siya, “Ania ako, akong agalon.”
13Miingon si Saul kaniya, “Nganong nagbudhi ka man kanako, ikaw ug ang anak nga lalaki ni Jesse, nga tungod niana gihatagan mo man sa tinapay, ug sa espada, ug nag-ampo sa Dios nga tabangan unta niya siya, aron nga makabatok siya kanako, nga nagtago, ingon sa iyang gibuhat niining adlawa?”
14Unya mitubag si Ahimelek sa hari ug miingon, “Kinsa man sa tanan nimong mga sulugoon ang sama kamatinud-anon kang David, nga umagad nga lalaki sa hari ug pangulo sa imong sinaligan, ug gitamod sa imong pinuy-anan?
15Mao ba kini ang unang higayon nga nag-ampo ako sa Dios aron tabangan siya? Dili gayod! Ayaw tugoti nga makapasangil ang hari sa iyang sulugoon o ngadto sa tibuok panimalay sa akong amahan. Kay wala masayod ang imong sulugoon niining butanga.”
16Mitubag ang hari, “Mamatay ka gayod, Ahimelek, ikaw ug ang tibuok panimalay sa imong amahan.”
17Giingnan sa hari ang sinaligan nga mialirong kaniya, “Atubanga ug pamatya ang mga pari ni Yahweh. Tungod kay ang ilang mga kamot anaa usab kang David, ug tungod kay nasayod sila nga mikalagiw siya, apan wala kini ipahibalo kanako.” Apan ang mga sulugoon sa hari wala makaako sa pagpatay sa mga pari ni Yahweh.
18Unya miingon ang hari kang Doeg, “Atubanga ug pamatya ang mga pari.” Busa gipamatay ni Doeg nga taga-Edomea ang mga pari; nakapatay siya ug 85 ka mga tawo nga nagbisti ug lino nga kapa nianang adlawa.

19Pinaagi sa sulab sa espada, iyang gipamatay ang taga-Nob, ang siyudad sa mga pari, lakip na ang mga lalaki ug mga babaye, mga kabataan ug mga masuso, ug ang mga baka ug mga asno ug mga karnero. Gipatay niya silang tanan pinaagi sa sulab sa espada.
20Apan ang usa sa mga anak nga lalaki ni Ahimelek ang anak ni Ahitub, nga ginganlan ug Abiatar, nakaikyas ug mikalagiw sunod kang David.
21Gisuginlan ni Abiatar si David nga gipamatay ni Saul ang mga pari ni Yahweh.
22Giingnan ni David si Abiatar, “Nasayran ko gayod niadtong adlawa, sa dihang si Doeg nga taga-Edomea anaa didto, nga sultihan gayod niya si Saul. Ako ang nakaingon sa kamatayon sa tibuok panimalay sa imong amahan!
23Pabilin uban kanako ug ayaw kahadlok. Kay siya nga nagapangita sa imong kinabuhi nagapangita usab kanako. Luwas ka uban kanako.”