Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida be Gata hanua dekena amo ia heau, bona Adulama hanua kahirakahira kohua ta lalonai ia noho. Iena tadikakana bona iena tamana ena ruma taudia ibounai ese inai sivarai idia kamonai, vadaeni unai kohua dekenai idia lao, Davida danu idia noho.
2Vadaeni haida ese idia dagedage henidia taudia, bona mai edia abiatorehai taudia, bona maumau taudia, be Davida dekenai idia haboua, bona ia ese idia ia biagua. Davida dekenai idia haboua taudia ibounai be 400 bamona.
3Davida be unai gabu dekena amo ia toreisi, Misipa hanua, Moaba tano dekenai ia lao. Davida ese Moaba king ia noia, ia gwau, “Mani emu kara egu tamana bona egu sinana be oi dekenai do idia noho, ela bona do lau diba Dirava ese edena bamona lau dekenai do ia karaia.”
4Vadaeni Davida ese iena tamana bona sinana Moaba ena king dekenai ia rakatanidia. Idia be Moaba dekenai idia noho, Davida be kohua dekenai ia hunia dinadia ibounai lalonai.
5Vadaeni peroveta tauna ta ladana Gadi be Davida dekenai ia mai, ia gwau, “Inai hunia gabuna dekenai do oi noho lasi, to maoromaoro Iuda tano dekenai do oi lao.” Vadaeni Davida ese kohua ia rakatania, Herete ena uda dekenai ia lao.
6Dina ta Saulo be Gibea hanua dekenai, bona ororo maragina ta dekenai ia noho tamarisiki auna henunai ia helai, iena imana dekenai iena io ia noho. Saulo ena hesiai taudia ibounai be ia dekenai idia gini hagegea. Tau haida ese Saulo idia hamaoroa Davida ena noho gabuna, be idia davaria vadaeni.
7Saulo ese iena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Beniamina taudia e, umui kamonai! Iese ena natuna be umui ta ta ibounai dekenai uma bona vain havaraia tano do ia henia, a? Umui ibounai be Davida ese iena tuari biagudia do ia halaoa, a?
8Unai dainai umui ese dala umui tahua noho, lau do umui hamorua totona, a? Lauegu natuna be Davida danu idia gwauhamata hebou, be tau ta ese lau ia hadibaia lasi. Umui ta ese lau dekenai umui bogahisihisi henia lasi. Ta ese lau ia hamaoroa lasi egu hesiai tauna Davida ese lau alaia totona dalana ia tahua noho, bona egu natuna ese Davida ia durua noho!”
9Doega, Edoma tauna, be Saulo ena hesiai taudia edia badibadinai ia gini. Vadaeni Doega be Saulo dekenai ia haere, ia gwau, “Lau ese Iese ena natuna lau itaia, ia be Nobu dekenai ia mai, Ahimeleka Ahitubu dekenai.
10Bona Ahimeleka ese Davida totona Lohiabada ia nanadaia. Ahimeleka ese danu Davida dekenai aniani ia henia, Goliata, Pilistia tauna ena tuari kaia danu ia henia.”
11Vadaeni Saulo ese hesiai taudia ia siaia, hahelagaia tauna Ahimeleka Ahitubu, bona iena tamana ena ruma taudia ibounai, Nobu dekenai noho hahelagaia taudia, ia boiria. Ibounai be king Saulo dekenai idia mai.
12Vadaeni Saulo ia gwau, “Ahitubu ena natuna e, oi kamonai!” Ahimeleka ia haere, ia gwau, “Egu lohia e, lau inai.”
13Vadaeni Saulo ese Ahimeleka ia gwau henia, ia gwau, “Badina dahaka oi bona Iese ena natuna ese lau alaia dalana umui tahua hebou? Aniani bona tuari kaia oi henia, bona ia totona Dirava oi nanadaia. Unai dainai Davida ese ia toreisi vadaeni, lau hadikaia totona. Bona lau do ia alaia totona ia ese hunia dekenai ia naria noho.”
14Ahimeleka ese king Saulo ia haere henia, ia gwau, “Lasi momokani, Davida be inai bamona lasi. Oiemu hesiai taudia ibounai edia huanai ia be namo herea momokani, iena kara be mai maoromaoro bona momokani oi dekenai. Ia be oiemu ravana, bona oiemu gima taudia edia biaguna, bona oiemu ruma taudia ese Davida idia matauraia noho, ani?
15Inai be nega ginigunana lau ese Davida totona Dirava lau nanadaia, a? Lasi momokani. Bona oi ese lau, o egu bese taudia oi samania be maoro lasi. Badina ai ese oi hadikaia totona laloa ta ai karaia lasi, bona inai bamona sivarai lau diba lasi momokani!”
16King Saulo ia gwau, “Ahimeleka e, momokani oi be do oi mase, oi bona oiemu tamana ena bese taudia ibounai do idia mase.”
17Vadaeni king ese iena gima taudia, ia kahirakahira idia gini taudia, ia oda henia, ia gwau, “Lohiabada ena hahelagaia taudia do umui alaia mase, badina be idia ese Davida idia durua noho. Idia be idia diba Davida ia heau vadaeni, to lau dekenai idia hadibaia lasi.” To king ena gima taudia idia ura lasi unai taudia idia alaia mase, badina idia be Lohiabada ena hahelagaia taudia.
18Vadaeni king Saulo ese Doega ia hamaoroa, ia gwau, “Oi ese inai hahelagaia taudia do oi alaia mase.” Vadaeni Doega, Edoma tauna ese hahelagaia taudia ia alaia mase. Unai dina dekenai Doega ese hahelagaia taudia 85 ia alaia mase. Unai taudia ibounai be Dirava ese ia abia hidi vadaeni, epodi dabua helaga idia karaia totona.

19Saulo ese danu iena tuari taudia ia siaia, idia ese Nobu, hahelagaia taudia edia hanua do idia lao. Unai hanua ena tau bona hahine, memero bona kekeni, bona rata idia inua natuna maragidia danu, bona boromakau, doniki, bona mamoe ibounai be tuari kaia dekenai idia alaia mase.
20To Ahimeleka Ahitubu ena natuna tamona sibona, ladana be Abiatara, be ia heau mauri, bona Davida dekenai ia lao, Davida ena orea danu ia haboua.
21Abiatara ese Davida dekenai ala-ala sivarai ia hamaoroa, ia gwau, “Saulo ese Lohiabada ena hahelagaia taudia ia alaia mase.”
22Vadaeni Davida ese Abiatara ia hamaoroa, ia gwau, “Unai dina dekenai, oiemu tamana danu lau noho neganai, lau ese unai Edoma tauna Doega lau itaia, bona lau diba ia ese lauegu kara be Saulo dekenai do ia hadibaia. Lau sori momokani, badina be lauegu kara dainai, oiemu bese taudia ibounai idia mase vadaeni.
23To lau dekenai do oi noho, bona do oi gari lasi. Saulo ia ura oi bona lau ruaosi do ia alaia mase. To bema lau dekenai oi noho neganai, mauri do oi davaria.”