Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri ɛ̀ra à pↄ fɛ̃̀ Isarailanↄi, akũ à Dauda dà à ↄ kà yãi à pì: Ǹ gɛ́ ǹ Isarailanↄ kũ Yudanↄ naro.
2Akũ kína pì Yoabunɛ kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ ò kú kãaonↄ à pì: À Isaraila burinↄ bùsu para sɛna zaa Dani ari à gɛ́ pɛ́ Bɛsɛbaa, à zĩ̀karinↄ naro de mà le mà ń dasi lɛ́ dↄ̃.
3Akũ Yoabu pì kínanɛ: Ma dikiri kína, Dikiri n Luda n gbɛ̃nↄ karannɛ lɛu basↄↄro ǹ wɛ́ sialɛ, ama ma dikiri kína, À kɛ̀ dera ń ye ǹ kɛ lɛɛ?
4Bee kũ abireo kína yã Yoabu kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ blè, akũ ò bↄ̀tɛ kína kĩnaa ò gɛ̀ɛ Isarailanↄ naro.
5Kũ ò bikũ̀ Yodaa, akũ ò bùraa kàtɛ Aroa sarɛ. Wɛ̃tɛ pì kú guvutɛmmɛ. Akũ ò kurè Gada bùsun ari Yaza.
6Ò kurè Giliada bùsun ò gɛ̀ɛ Kadɛsi, Iti bùsun ari Daniyani, akũ ò gɛ̀ɛ Sidↄ̃ kpa.
7Ò gɛ̀ɛ Taya wɛ̃tɛ bĩniden kũ Ivi wɛ̃tɛnↄ kũ Kanaa wɛ̃tɛnↄ pínki, akũ ò gɛ̀ɛ Yudanↄ bùsu gɛ̀nↄmidↄki kpa ari Bɛsɛba.
8Ò kurè bùsu pì gũn pínki. Mↄ kɛ̃ndo kũ gↄrↄ baroo gbɛra ò ɛ̀ra ò sù Yurusalɛmu.
9Akũ Yoabu gbɛ̃ kũ à ń naronↄ lɛ́ ò kínanɛ. Isaraila gↄ̃gbɛ̃ kũ ò fɛ̃nɛda dↄ̃nↄ gbɛ̃nↄn dúbu wàa siikↄ̃. Yudanↄ sↄ̃ gbɛ̃nↄn dúbu wàa pla kpɛ́ basↄↄro.
10Gbɛ̃ pìnↄ naronaa gbɛra Dauda kú tómadↄ̃yã gũn, akũ à pì Dikirinɛ: Ma durunna kɛ̀ yã pì kɛnaa gũn manamana. Dikiri, makũ n zↄ̀bleri, ǹ ma taari kɛ̃ma sà, zaakũ ma yↄ̃nkↄ yã kɛ̀.
11Ari Dauda gↄ̃ gɛ́ futɛ kↄnkↄ, Dikiri yã dìdi annabi Gada, Dauda wɛ́gupu'eriia à pì:
12Ǹ gɛ́ ǹ o Daudanɛ ma pì, mani yã mɛ̀n aakↄ̃ kátɛnɛ. À yã pìnↄ do gwa à sɛ́, mani kɛnɛ.
13Akũ Gada gɛ̀ɛ à Dauda lè à pìnɛ: Nà kana n bùsun wɛ̃̀ suppla ke n ibɛrɛnↄ pɛtɛnanyĩ ǹ bàa lɛ́ńnɛ mↄ aakↄ̃ ke gagagyã gɛ̃na n bùsun gↄrↄ aakↄ̃, a kpaten n sɛ̀ɛ? Ǹ laasun lɛ́a ǹ gwa, mani gɛ́ mà o Luda kũ à ma zĩnɛ.
14Akũ Dauda pì Gadanɛ: Má kú warikɛna zↄ̃kↄ̃ↄ gũn. Ma sì ò lɛ́tɛ ò da Dikiri ↄĩ, zaakũ à wɛ̃nda vĩ manamana. Àsun tó mà lɛ́tɛ mà da bisãsiri ↄĩro.
15Akũ Dikiri tò gagagyã gɛ̃̀ Isarailanↄgu zaa kↄnkↄ birea ari gↄrↄ kũ à zɛ̀o. Sɛna zaa Dani ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Bɛsɛbaa Isarailanↄ gàga gbɛ̃nↄn dúbu baaakↄ̃ akuri.
16Kũ malaika ↄ bò à Yurusalɛmudenↄ kakatɛ, Dikiri a nɛ̀sɛɛ lìtɛ yã pìi musu, akũ à pì malaika kũ àtɛni ń kakatɛ pìinɛ: Ǹ zɛ lɛ! Ǹ n ↄ ɛra sà. Yebusi buri Arauna pↄ́wɛgbɛ̃kin Dikiri malaikaa pì kún.
17Gↄrↄ kũ Dauda malaika pìi è àtɛni ń dɛdɛ, à pì Dikirinɛ: Makũ mɛ́ ma durunna kɛ̀ ma taari kɛ̀. Gbɛ̃ pìnↄ bi ma kpàsa sãnↄmɛ, odi yãke kɛro. Ǹ tó n ↄ su makũ kũ ma de bedenↄa.
18Zĩ birea Gada gɛ̀ɛ à Dauda lè à pìnɛ: Ǹ gɛ́ Dikiri gbagbaki bo Yebusi buri Arauna pↄ́wɛgbɛ̃kia.

19Akũ Dauda gɛ̀ɛ lákũ Dikiri a yã ò Gadanɛ nà.
20Kũ Arauna wɛ́ zù, à è kína kũ a gbɛ̃nↄ tɛn su a kĩnaa, akũ à gɛ̀ɛ à kùtɛnɛ à wùtɛ a gbɛrɛa
21à pì: Ma dikiri kína, À kɛ̀ dera ntɛn su makũ n zↄ̀bleri kĩnaa lɛɛ? Dauda wèa à pì: Ma su mà n pↄ́wɛgbɛ̃ki lúmma mà Dikiri gbagbaki bon, de gagagyã pì le à go gbɛ̃nↄa yãi.
22Akũ Arauna pì Daudanɛ: Ma dikiri kína, ǹ pↄ́ kũ à kɛ̀nnɛ mana sɛ́ ǹ sa oo. Ǹ zùnↄ gwa sa'opↄ ũ. Ǹ pↄ́wɛgbɛ̃gonↄ kũ gbãngonↄ sɛ́tɛ yàka ũ.
23Kína, ma n gba pínki. Arauna ɛ̀ra à pìnɛ dↄ: Dikiri n Luda sí kũnwo.
24Akũ kína pìnɛ: Oi! Mani lúmma, mani a fĩna bonnɛ. Mani sa o Dikiri ma Ludaa pã fĩnabonaa sariro. Akũ à pↄ́wɛgbɛ̃ki pì kũ zùnↄ lùa andurufu bupla akuri.
25Akũ à Dikiri gbagbaki bò gwe à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa kũ kɛnnakũkↄ̃o sa'opↄnↄ. Dikiri sì kãao a bùsu yã musu, akũ gagagyã pìi zɛ̀.