Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala mɔn yi xɔlɔ Isirayila kaane ma. A yi Dawuda radin e xili ma, a yi a fala, a naxa, “Siga, Isirayila nun Yuda muxune yatɛ.”
2Nayi, mangan yi a fala sofa kuntigin Yowaba xa, naxan yi a fɛma, a naxa, “Sa Isirayila bɔxɔn birin yisiga keli Dan ma han sa dɔxɔ Bɛriseba ra. Yamaan xa yatɛ, bayo n waxi muxune yatɛn kolon feni.”
3Yowaba yi mangan yabi, a naxa, “Mangana, Alatala i ya Ala xa yamaan nawuya ayi dɔxɔde kɛmɛ, n kanna yɛɛne yi a to. Koni nanfera, n kanna, i waxi na liga feni?”
4Koni mangan yi kankan a yamarin ma dangu Yowaba nun kuntigi gbeene gbeen na, e yi mini, e yi Isirayila yamaan yatɛ.
5E yi Yurudɛn baan gidi, e sa a fɔlɔ Aroyeri taan ma e nun taan naxan baan dɛ, dangu Gadi yi, siga Yaasɛri binni.
6E siga Galadi yamanan nun Kadesi yi Xiti yamanani. E siga Dan yi e nun Sidɔn nabilinne.
7E siga Tire taa rakantanxini, e nun Xiwine nun Kanan kaane taane birin yi. E sa a raɲan Yuda yiifari fɔxɔn ma Bɛriseba yi.
8E yi yamanan birin yisiga na kiini, kike solomanaanin xi mɔxɔɲɛ, e sa Yerusalɛn li.
9Yowaba yi yamaan yatɛn xasabin so mangan yii: Xɛmɛ wuli kɛmɛ solomasɛxɛ yi Isirayila yi naxanye yi nɔɛ yɛngɛn soɛ, wuli kɛmɛ suulun Yuda yi.
10Dawuda bɔɲɛn yi raɲaxu a ma a yelin xanbini yamaan yatɛ. Dawuda yi a fala Alatala xa, a naxa, “N yulubi gbeen nan ligaxi ito ra. Iki, n bata i mayandi, i xa diɲa n tan, i ya walikɛɛn yulubin ma. N bata xaxilitareyaan liga.”
11Alatala yi falan ti Dawuda kawandi muxun Nabi Gadi xa, a naxa,
12“Siga Dawuda fɛma, i sa a fala a xa, i naxa, ‘Alatala naxa iki: N bata tɔrɔ saxan nagidi i ma, keden sugandi. I na naxan sugandi, n na nan ligama i ra.’ ”
13Gadi yi fa Dawuda konni, a fa ito fala a xa, a naxa, “Ɲɛɛ solofere kamɛn xa so i ya yamanani ba, hanma i yi i gi i yaxune yɛɛ ra kike saxan, hanma xi saxan furen yi so i ya yamanani? I miri, i yi a fala n xa n lan n xa sa naxan fala Ala xa naxan n xɛxi.”
14Dawuda yi a yabi, a naxa, “N sɔxɔlɛ gbeeni, koni n wɛkilɛxi n lu Alatalaa sagoni, benun n xa lu muxune sagoni, bayo Alatala kininkinin.”
15Alatala yi furen nafa Isirayila yi keli na xɔtɔnna ma han waxati fixina, keli Dan ma han sa dɔxɔ Bɛriseba ra. Muxu wuli tonge solofere yi faxa yamanani.
16Malekan yi a yiini bandun Yerusalɛn xun ma alogo a xa a kala, Alatala yi sunu na tɔrɔna a fe ra, maleka kala tiin naxan yi tixi yamaan tagi, a yi a fala na xa, a naxa, “A bata radangu ayi. I yiin naxɛtɛ fa.” Alatalaa malekan yi Arawuna Yebusu kaana xɛɛn lonna nan dɛxɔn.
17Malekan naxan yi yamaan naxɔrima, Dawuda na to waxatin naxan yi, a yi a fala Alatala xa, a naxa, “N tan nan yulubin ligaxi. N tan nan kalan tixi, koni yamani ito nanse ligaxi? Nayi, i yiin xa lu yitexi n tan nun n ma denbayaan nan xili ma.”
18Na lɔxɔ kedenni, Gadi yi fa Dawuda fɛma, a yi a fala a xa, a naxa, “Siga Yebusu kaana Arawunaa murutu lonna ma, i sa saraxa gandena nde rafala mɛnni Alatala xa.”

19Gadi a falan ma, Dawuda yi siga mɛnni alo Alatala a yamari a ma kii naxan yi.
20Arawuna yi mangan nun a walikɛɛn to fɛ a ma, nayi Arawuna yi mini, a yi a xinbi sin mangan bun ma, a yɛtagin yi lan bɔxɔn ma.
21Arawuna yi a maxɔdin, a naxa, “Nanfera, n kanna, mangan fama a walikɛɛn fɛma?” Dawuda yi a yabi, a naxa, “N bata fa alogo n xa i ya xɛɛn lonna sara i ma, n yi saraxa ganden nafala Alatala xa alogo furen xa masiga yamaan na.”
22Arawuna yi a fala Dawuda xa, a naxa, “Naxan birin nafan i ma, na tongo, i yi a fi Ala ma. A mato, ɲingeni itoe findɛ nɛn saraxa gan daxine ra, ɲingen xɛɛ ra bɔnbɔ seni itoe nun xun xidi wudin yi findi yegen na.
23Mangana, n bata a birin so i yii. Alatala, i ya Ala xa tin i ya saraxan na.”
24Koni, mangan yi a fala Arawuna xa, a naxa, “I nama sese fi n ma. N waxi nɛn i xa a mati n ma. N mi saraxa gan daxi fixine bama Alatala xa n ma Ala.” Dawuda yi xɛɛn lonna nun ɲingene sara gbeti gbanan tonge suulun na.
25Dawuda yi saraxa ganden nafala mɛnni Alatala xa, a saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ba. Nayi, Alatala yi diɲa yamaan ma, furen yi masiga Isirayila yamaan na.