Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ सामुएल

२ सामुएल 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावे इस्राएली आन पर्बम लेंशा गाइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेकोमी दाऊद कली मेको आन पर्बम मरिम्‍शो पपाइक्‍चा कली क्‍युक्‍गा बाक्‍त। मिनु दाऊदमी “इस्राएल नु यहूदा ङा मुर आन कली हिक्‍कीन” देंमाक्‍त।
2मिनु पिपमी योआब नु मेको नु बाक्‍ब लडाइ पाइब आन ठेयब मुर नेल्‍ल आन कली “दान रे बेयर-शेबा सम्‍म ङा इस्राएल आ खिं खिं ङा मुर आन बाक्‍तीक तेइ तेइ लशा, नेल्‍ल आन कली हिक्‍शा, मेको दोशो बाक्‍मा, आं बाक्‍तीकेम ब्रेक्‍शा चाक्‍कीन” देंमाक्‍त। प्रस्‍थान ३०:१२
3तन्‍न योआबम पिप कली “परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुम मुर आन कली सहे का खेयप हिक्‍शो क्‍येङा यो शुश सेलल। मेको तचा ङा पा इन ब्रोंइची ना दुम्‍ल। तन्‍न मारदे आं प्रभु पिप मोदेंशो पचा माल्‍नी?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त।
4तन्‍न पिप आ अरेशो योआब नु लडाइ पाइब आन ठेयब मुरपुकीम पचा माल्‍मा बाक्‍त। मोपतीके योआब नु लडाइ पाइब आन ठेयब मुर पिप आ ङोंइती रे इस्राएल ङा मुर आन कली हिक्‍चा कली लमा बाक्‍त।
5मिनु मेकोपुकी यर्दन खोला शोक्‍शा, आरोएर सहर नु दिंम आ दाते ङा सहर रे गाद नु याजेर गे लमा बाक्‍त। ब्‍यवस्‍था २:३६
6मिनु मेकोपुकी हित्ती आन रागी गिलाद नु कादेश जाक्‍मा बाक्‍त। नोले दान लशा, सीदोन जाक्‍दीम्‍मा बाक्‍त।
7मिनु नोले गारो हिरशो सहर टायर, हिव्‍वी नु कनानी आन सहर नेल्‍ल लमा बाक्‍त। नोले यहूदा ङा नेगेब ङा बेयर-शेबा सहर सम्‍म लमा बाक्‍त।
8मिनु ९ महिना नु २० नाक्‍त नोले मेकोपुकी रागी नेल्‍ल हिरशा, लेश्‍शा यरूसलेम जाक्‍मा बाक्‍त।
9मिनु योआबम पिप कली “या चलेने चाप्‍ब लडाइ पाइब इस्राएलम ८ लाख नु यहूदाम ५ लाख बाक्‍तेक्‍म” दे शेंदा बाक्‍त।
10मिनु नोले दाऊद मुर आन कली हिक्‍शो आ पर्बम आ थुं मनुमाक्‍त। मिनु दाऊदमी परमप्रभु यावे कली “गो मुर आन कली हिक्‍शा ठेयब पाप पाता। मुल परमप्रभु यावे, इन वाइल आ मरिम्‍शो पशो क्‍याम्‍दीन। मारदे हना गो थम मूर्ख गेय पाता” देंमाक्‍त। २सामुएल १२:१३
11मिनु दाऊद सुनी कना बोक्‍माक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी आ लोव़ पाइ‍ब गाद कली लोव़ पवा बाक्‍त।
12मार लोव़ पवा बाक्‍त देंशा हना “गे दाऊद कली परमप्रभु यावेम इ कली मार देंब देंशा हना ‘गो इ कली लोव़ सां गेन‍न। मेको आन दाते ङा का योव़चा माल्‍नेवे। मिनु गो मेको इ कली पाइनुङ’ देंत” देंमाक्‍त।
13मिनु गाद दाऊद आ बाक्‍तीक जाक्‍शा “इन कली नु रागी कली बर्स सां सम्‍म अन्‍काल दुम्‍तीके, महिना सां सम्‍म इन जोरी सत्रुम खेदा पचा पुंइसीतीके नु इन रागीम नाक्‍त सां सम्‍म मुर बेक्‍तीक रोइ जाक्‍तीके, तेको योव़नीनी मिम्‍शा देंनीन। मिनु आं कली सोइक्‍ब कली मार देंचा माल्‍नुङा देंनीन” देंमाक्‍त। येरमीया २४:१०; इजीकीएल ६:११-१२
14मिनु दाऊदम गाद कली “गो शुश श्‍येत जशो बाक्‍नुङ। आंइ कली परमप्रभु यावे आ गुइम दुम्‍चान रिम्‍शो बाक्‍ब। मारदे हना आ शिशी ठेयब बाक्‍ब। गो मुर आन गुइम मदुम्‍ङल” देंमाक्‍त।
15मोपतीके परमप्रभु यावेमी आ देंशो नाक्‍त रे इस्राएल नेल्‍लेम मुर बेक्‍तीक रोइ जाक्‍पदा बाक्‍त। मिनु दान रे बेयर-शेबा सम्‍म ७० हजार मुर बेक्‍मा बाक्‍त।
16मिनु परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइ‍बमी यरूसलेम खतम पोक्‍चा कली आ गुइ मेक गे दिंदा बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मुर आन कली खतम सेल्‍ब आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कली तेक्‍शा “मोक्‍ल, मुल दुम्‍त” देंमाक्‍त। मेना मेको परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइ‍ब यबुसी अरौनाह आ खलाम राप्‍शो बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती १९:१३; प्रस्‍थान १२:२३; यसैया ५४:१६
17मिनु दाऊदमी मेको मुर आन कली साइक्‍ब परमप्रभु आ आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइ‍ब कली तवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी परमप्रभु यावे कली “पाप पाइब, गो आं का ला नङ। इन अरेशो लोव़ मटीब यो गो नङ। तन्‍न एको मुर मार पामे ङा? गे आं कली नु आं खिं ङा मुर आन कली श्‍येत गेने” देंमाक्‍त। गन्‍ती १६:२२
18मेको नाक्‍ती गाद दाऊद आ बाक्‍तीकेम जाक्‍शा, मेको कली “गे लशा, यबुसी अरौनाह आ खलाम परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक का सेलो” देंमाक्‍त।

19मिनु परमप्रभु यावेमी अरेशो गादमी देंशो खोदेंशो पा दाऊद इर ङोइश्‍शा लमाक्‍त।
20मिनु अरौनाहम पिप नु आ मुर आन कली आ बाक्‍तीक गे पिशो तशा, पिप आ ङोंइती खुम्‍की पा बाप्‍शा सेउ पवा बाक्‍त।
21मिनु अरौनाहमी “मारदे आं प्रभु पिप इन वाइल कली ग्रुम्‍थ जाक्‍नी” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु दाऊदमी “गो परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक का सेल्‍‍चा, दे इ खला ग्‍याप्‍थ जाक्‍ती। मो पाता हना, एको मुर बेक्‍तीक रोइ दिक्‍बा कों?” देंमाक्‍त।
22मिनु अरौनाहमी दाऊद कली “आं प्रभु पिप मेको इन के दुम्‍त। मिनु दोदेंशो दाक्‍नीनी मोदेंशो पा चढ़ेन। चोशा चढ़ेचा कली गो नु ब्‍यफ बाक्‍नीम। शी कली जुवा नु दांइ पतीक शी बाक्‍नीम।
23पिप, गो इन कली मेको नेल्‍ल गेनुङ। परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुम इन चढ़ेशो ब्रवल” देंमाक्‍त।
24तन्‍न पिपमी अरौनाह कली “ममाइ, गो मेको ग्‍याप्‍नुङ। गो क्‍येट मथाप्‍शो थोव़क परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु कली मचढ़ेनुङ” देंमाक्‍त। मोपतीके दाऊदम मेको खला नु ब्‍यफ ङा ५० शेकेल चांदी थाप्‍शा ग्‍यबा बाक्‍त। शेकेल का ११.५ ग्राम बाक्‍ब।
25मिनु दाऊदम मेकेर परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक का सेला बाक्‍त। मिनु चोशा चढ़ेतीक नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीके चढ़ेवा बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी रागी आ पर्बम पुंइशो लोव़ नेना बाक्‍त। मिनु इस्राएलम मुर बेक्‍तीक रोइ दिक्‍माक्‍त। २सामुएल २१:१४