Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassikka GODAA hanqqoi Israa7eela bolli eexxi kiyiis; yaatin, GODAI Daawita eta bolli denttettidi, “Ba; baada Israa7eelanne Yihudaa asaa qooda” yaagiis.
2Hegaa gishshau, kawoi Yoo7aabanne aara de7iya olanchchatu halaqata hagaadan yaagiis; “Israa7eela zaretu giddo Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaashin biite; biidi eti aappunakko taani erana mala, Israa7eela asaa qoodite” yaagiis.
3SHin Yoo7aabi kawuwaa, “GODAI ne Xoossai ha de7iya asaa bolli xeetu kushiyaa gujjo! Hegaa ne aifee, ta godaa kawuwaa aifee be7o! SHin ta godai kawoi aissi hegaa malabaa oottanau koyii?” yaagiis.
4SHin kawuwaa qaalai Yoo7aabanne olanchchatu halaqata xooniis. Xoonin eti kawuwaa sinttappe kiyidi, Israa7eela asaa qoodanau biidosona.
5Eti Yorddaanoosa SHaafaa pinnidoogaappe guyyiyan, zanggaaraappe tohossa baggan de7iya Aaro7era kataman uttidosona; hegaappe qassi Gaada kanttidi Yaa7izeera gakkidosona.
6Hegaappe guyyiyan, eti Gala7aadenne Hiitetu biittan de7iya Qaadeesa biidosona; he sohuwaappe qassi Daana katamaa biidosona; hegaara Sidoona katamaa biidosona.
7He sohuwaappe denddidi, Xiiroosa katamaa qatuwaanne Hiiwetunne Kanaanetu katama ubbaa biidosona. Wurssettan qassi Yihudaa Neegeeban de7iya Berssaabeha katamaa biidosona.
8Eti biittaa ubbaa yuuyiiddi, uddufun aginanne laatamu gallassaa gam77idoogaappe guyyiyan, Yerusalaame katamaa simmidosona.
9Yoo7aabi qoodido asaa qoodaa kawuwaa erissiis: erissidoogaadan Israa7eelan bisuwan olettanau danddayiya hosppun xeetu sha7a; mino olanchchati de7oosona; Yihudan qassi ichchashu xeetu sha7ai de7oosona.
10Asaa qoodidoogaappe guyyiyan, Daawita wozanai shabbarettiis; hegaa gishshau, Daawiti GODAA, “Taani ha oosuwan gita nagaraa oottaas. SHin ha77i abeet GODAU, taani nena woossais; ta mooruwaa, ne ashkkaraa mooruwaa qucca. Taani daro eeyyabaa hanaas” yaagiis.
11Wonttetta gallassi maallado, Daawiti hiittaappe denddido wode, Daawitassi hananabaa yootiya Gaadakko GODAA qaalai yiis.
12Yiidi, “Ba; baada Daawita, ‘GODAI nena, “Taani nena heezzubaappe dooruwaa bessais; taani ne bolli polanau taayyo etappe issuwaa doora” yaagees’ yaaga” yaagiis.
13Yaagin Gaadi Daawitakko biidi, “Heezzu laitti ne biittai koshatanaagaa doorai? Woikko ne morkketi nena yedettishin, heezzu aginaa neeni eta sinttappe baqatanaagaa doorai? Woikko ne biittaa bolli heezzu gallassa boshai yaanaagaa doorai? Ane ha77i qoppa kuuyada, taani tana kiittidaagaayyo zaariyoobaa oda” yaagiis.
14Hegaappe guyyiyan Daawiti Gaada, “Taani keehippe un77ettaas. GODAA maarotai gita gidiyo gishshau, nuuni ane a kushiyan kunddoos; tana asatu kushiyan kunddissoppa” yaagiis.
15Hegaa gishshau, maalladoppe biidi ba giido gallassai gakkanaashin, GODAI Israa7eela biittan boshaa kiittiis; kiittin Israa7eela zawan Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaashin, laappun tammu sha7u asai haiqqiis.
16Yerusalaame katamaa xaissanau kiitanchchai ba kushiyaa yeddido wode, GODAI he gakkida boshau azzaniis; azzanidi asaa shociya kiitanchchaa, “Agga! Hegee gidana!” yaagiis. GODAA kiitanchchai he wode Yaabuusiyaa Ornna audiyan de7ees.
17Asaa shociya kiitanchchaa Daawiti be7ido wode, GODAA, “Be7a! Nagaraa oottidaagee tana; taani mooraas! Ha dorssati, eti ai oottidonaa? Hayyanaa, tananne ta aawaa so asaa neeni qaxxayana mala taani woossais” yaagiis.
18He gallassi Gaadi Daawitakko yiidi, “Ba; pude Yaabuusiyaa Ornna audiyaa baada, GODAAYYO yarshshiyoosaa yan gimbba” yaagiis.

19Yaagin Daawiti GODAI Gaada baggaara azazidoogaadan pude biis.
20Ornni duge xeelliyo wode, kawoinne a asati baakko yiyaageeta be7iis; be7idi gaxi kiyidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi, kawuwaassi ziggiis.
21Ziggidi Ornni, “Ta godai kawoi ba ashkkaraakko, taakko aibissi yiidee?” yaagiis. Yaagin Daawiti, “Asaa bollaappe boshai kichchanaadan taani GODAAYYO yarshshiyoosaa gimbbanau, ne audiyaa shammanau yaas” yaagiis.
22Yaagin Ornni, “Ta godai kawoi ba koyidobaa aibanne ekkidi yarshsho! Be7a; xuuggiyo yarshshuwaayyo boorati, eettiyo mittaayyo qassi kattaa qoxxiyo miishshatinne booraa qambbarati hageetihoona.
23Kawuwau, hagaa ubbaa taani Ornni kawuwaayyo immais” yaagiis. Qassikka Ornni kawuwaa, “GODAI ne Xoossai ne yarshshuwaa ekko” yaagiis.
24SHin kawoi Ornna, “CHii, chii! Taani tumuppe miishshan shammana; aissi giikko, miishsha ekkibeenna xuuggiyo yarshshuwaa taani GODAAYYO, ta Xoossaayyo, yarshshikke” yaagiis. Hegaa gishshau, kawoi audiyaanne boorata Ornnappe ishatamu xaqara biran shammiis.
25Daawiti he sohuwan yarshshiyoosaa gimbbidi, xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa GODAAYYO yarshshiis; yaatin, GODAI he biittaa gishshau woosettida woosaa siyidi, boshaa Israa7eelappe diggiis.