Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ena badu ma ia vara lou Israela taudia edia latanai. Vadaeni idia do ia hadikaia totona, Lohiabada ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, Israela taudia bona Iuda taudia do oi duahia.”
2Unai dainai, king Davida ese Ioaba bona iena tuari biagudia ia hamaoroa, ia gwau, “Israela ena iduhu ibounai do umui raka hanaia, Dano dekena amo ela bona Bere Sieba, bona taunimanima ibounai do umui duahia, do lau diba iseda bese be hida.”
3To Ioaba ese king ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada, oiemu Dirava ese oiemu taunimanima be nega 100 dekena amo edia momo do ia habadaia, bona oi, egu lohia bona egu king ese oi do mauri noho neganai, inai do oi itaia be namo. To egu king e, badina dahaka oi ura inai duahia kara do oi karaia?”
4To Davida ese Ioaba bona iena tuari biagudia edia hereva ia koua. Unai dainai, Ioaba bona tuari biagudia ese king ena vairana dekena amo idia raka lao, Israela taudia do idia duahia totona.
5Idia ese Ioridane Sinavai idia hanaia, Aroere dekenai duahia gaukara idia hamatamaia. Inai hanua be koura ena huanai ia noho, Gado tano dekenai. Unai gabu dekena amo, mirigini kahanai idia lao, ela bona Iasa.
6Ma Iasa dekena amo, Gileada bona Kadesi dekenai idia lao, Hiti taudia edia tano lalonai. Ma idia lao, ela bona Dano, bona Dano dekena amo dina diho kahanai idia lao, ela bona Sidono.
7Sidono dekena amo, diho kahanai idia lao, ela bona Turo. Turo dekena amo, Hivi bona Kanana taudia edia hanua dekenai idia lao, bona duahia gaukara idia hadokoa Bere Sieba dekenai.
8Tano ena kahana ibounai dekenai idia raka loaloa murinai, idia giroa lou Ierusalema dekenai. Edia laolao dinadia be hua 9 bona dina 20.
9Vadaeni Ioaba ese taunimanima duahia gaukara ena ripoti king dekenai ia henia, ia gwau, “Israela be mai ena tuari diba taudia 800,000, bona Iuda tuari diba taudia be 500,000.”
10To Davida ese inai duahia gaukara ia karaia murinai, iena lalona ese ia pidia, bona ia ese Lohiabada dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai duahia gaukara dekena amo, kara dika bada herea lau karaia vadaeni! Lohiabada e, oi dekenai lau noinoi, egu kara dika do oi gwauatao, badina unai kara dekenai lau be kavakava momokani!”
11Kerukeru dabai, Davida ese ia toreisi neganai, Lohiabada ena hereva be peroveta tauna Gadi dekenai ia mai. Gadi be Davida ena mata hanai tauna. Lohiabada ese Gadi ia hamaoroa, ia gwau,
12“Oi lao, Davida do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva: Gau toi be oiemu vairanai lau atoa, tamona do oi abia hidi, bona unai gauna be do lau havaraia.’ ”
13Vadaeni Gadi be Davida dekenai ia lao, Lohiabada ena hereva gauna ia hamaoroa, bona ia gwau, “Inai gau toi be edena oi ura? Lagani toi lalonai, hitolo ese oiemu tano do ia hadikaia? O, hua toi lalonai, taunimanima ese oi do idia tuari henia, bona idia dekena amo do oi heau noho? O, dina toi lalonai hanaia gorere dikana oiemu tano ena taunimanima do ia hadikaia? Inai gau toi do oi laloa, bona idia ta do oi abia hidi, vadaeni Lohiabada dekenai do lau giroa lao, oiemu haere be ia dekenai do lau henia.”
14Davida ese Gadi dekenai ia haere, ia gwau, “Lauegu lalona ia hisihisi bada herea momokani, to lau laloa Lohiabada ena bogahisihisi be bada. Unai dainai Lohiabada ese ita ia panisia be namo, to taunimanima ese lau idia panisia be dika.”
15Unai dainai, Lohiabada ese Israela taudia edia latanai hanaia gorere ia siaia, unai daba dekena amo, ela bona ia gwauraia negana ia ore. Vadaeni Dano dekena amo ela bona Bere Sieba dekenai taunimanima ibounai 70,000 idia mase.
16Ma unai neganai, Lohiabada ena aneru ese Ierusalema ia hadikaia ore gwauraia. To Lohiabada ese taunimanima panisia kara dekena amo iena lalona ia giroa, bona ia ese taunimanima ia alaia noho aneru ia hamaoroa, ia gwau, “Vadaeni, oiemu kara do oi hadokoa.” Unai neganai, unai Lohiabada ena aneru be uiti kwadia gabuna ena badibadinai ia gini noho. Unai uiti kwadia gabuna be Arauna, Iebusu tauna, ena.
17Davida ese unai taunimanima alaia noho aneru ia itaia, bona ia ese Lohiabada ia hereva henia, ia gwau, “Lau sibona ese kara dika lau karaia. Lau sibona be lau kerere. To inai taunimanima be madi dahaka kerere idia karaia? Oi ese lau, bona lauegu bese sibona do oi panisia be namo.”
18Unai dina dekenai Gadi be Davida dekenai ia lao, ia gwau, “Arauna ena uiti kwadia gabunai do oi lao, bona Lohiabada dekenai boubou patana do oi haginia.”

19Davida ese Lohiabada ena oda ia kamonai henia, bona Gadi ena hereva gauna ia karaia.
20Arauna ese iena matana ia negea, ia ese king Davida mai ena hesiai taudia ia itaia, ia dekenai idia mai noho. Vadaeni Arauna ia raka mai, tano dekenai iena vairana ia atoa, king ena vairanai ia tomadiho.
21Bona Arauna ia gwau, “Egu lohia bona egu king e, oi bona oiemu hesiai taudia umui mai ena badina be dahaka?” Davida ia haere, ia gwau, “Oiemu uiti kwadia gabuna do lau hoia, bona Lohiabada ena boubou patana ta do lau haginia, hanaia gorere be taunimanima dekena amo do ia doko totona.”
22Vadaeni Arauna ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Egu lohia bona egu king, oiemu ura hegeregerena egu gabu do oi abia, davana lasi. Bona gau haida bema oi ura neganai, do oi abia. Boromakau tau idia noho inai, gabua boubou totona gaudia, bona uiti kokia audia bona boromakau pagadia dekenai atoa audia be lahi audia totona do oi abia.
23King e, lau Arauna ese inai gau ibounai be oi dekenai lau henia inai.” Ma Arauna ese king Davida dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Lau ura Lohiabada, oiemu Dirava ese oiemu boubou gauna do ia abia dae.”
24To king Davida ese Arauna dekenai ia haere, ia gwau, “Lasi, oiemu gabu do lau hoia, ena davana oi dekenai do lau henia. Badina lau ura lasi lau dekenai ia mai kava gauna ta Lohiabada dekenai do lau henia boubou gauna totona.” Vadaeni Davida ese uiti kwadia gabuna bona boromakau tau ia hoia, edia davana ia henia, siliva moni 50 dekenai.
25Vadaeni Davida ese boubou patana ta unuseni ia haginia, Lohiabada ena. Bona gabua bouboudia bona maino karaia bouboudia Lohiabada dekenai ia henia. Lohiabada ese Davida ena noinoi ia kamonai henia, bona Israela ena hanaia gorere ia doko.