Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ɛ̀ara à pↄ fɛ̃̀ Isarailinↄzi, ben à Dauda dà à ↄ kà yãzi à bè: Ǹ gá ǹ Isarailinↄ kↄ̃n Yudanↄ naro.
2Ben kí bè Yoabunɛ kↄ̃n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ à bè: À Isaraili boriinↄ bùsu para sɛna zaa Dani ai à gá pɛ́ Bɛsɛbaa, à zĩ̀karinↄ naro lɛ mà e mà ń pari lɛ́ dↄ̃.
3Ben Yoabu bè kínɛ: Ma dii kí, Dii n Luda n gbɛ̃nↄ kↄ̃nnɛ lɛo basↄↄro ǹ wɛ́ɛ siàlɛ, mↄde ma dii kí, à kɛ̀ dia ń yezi ǹ kɛ lɛɛ?
4Baa kↄ̃n beeeo kí yã Yoabu kↄ̃n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ blè, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ kí kiia aↄ̃ gàa Isarailinↄ naro.
5Kɛ̀ aↄ̃ bikũ̀ Yodaa, ben aↄ̃ bùra kàɛ Aroa saɛ. Wɛ́tɛ pì kú guzurɛmmɛ. Ben aↄ̃ lili ò Gada bùsun ai Yaza.
6Aↄ̃ lili ò Giliada bùsun aↄ̃ gàa Kadɛsi, Itinↄ bùsun ai Daniyani, ben aↄ̃ gàa Sidↄ̃ kpa.
7Aↄ̃ gàa Taya wɛ́tɛ bĩideen kↄ̃n Ivi wɛ́tɛnↄ kↄ̃n Kanaa wɛ́tɛnↄ píngi, ben aↄ̃ gàa Yudanↄ bùsu sↄↄmɛtɛ kpa ai Bɛsɛba.
8Aↄ̃ lili ò bùsu pìn píngi. Mↄ kɛ̃ndo kↄ̃n gurↄ barooo gbɛra aↄ̃ ɛ̀ara wà sù Yerusalɛmu.
9Ben Yoabu gbɛ̃ kɛ̀ à ń naronↄ lɛ́ ò kínɛ. Isaraili gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ fɛ̃ɛdaa dↄ̃ↄnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ wàa siigↄ̃. Yudanↄ sↄ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ wàa plaa kpɛ́ basↄↄro.
10Gbɛ̃ pìnↄ narona gbɛra Dauda kú tóadↄ̃yãa guu, ben à bè Diinɛ: Ma durun kɛ̀ yã pì kɛna guu maamaa. Dii, mamↄma n zↄ̀bleri, ǹ ma taari kɛ̃mɛ sa, zaakɛ ma yↄ̃nkↄyã kɛ̀.
11Ai Dauda gↄ̃ gá fɛɛ kↄngↄ, Dii yã dìdi annabi Gada, Dauda wɛ́ɛgupu'eria à bè:
12Ǹ gá ǹ o Daudanɛ kɛ̀ ma bè, mɛ́ yã mɛ̀n aagↄ̃ kpáɛ à aɛzĩ. À yã pìnↄ doke gwa à sɛ́, mɛ́ kɛnɛ.
13Ben Gada gàa à Dauda lè à bènɛ: Dekaa kana n bùsun wɛ̃̀ swɛɛplaaa ke n ibɛɛnↄ pɛɛnanzi ǹ bàa lɛ́ńnɛ mↄ aagↄ̃ ke gagyãa gɛ̃na n bùsun gurↄ aagↄ̃, à kpareen ń sɛ̀? Ǹ laasuu lɛ́a ǹ gwa, mɛ́ gá mà o Luda kɛ̀ ma zĩinɛ.
14Ben Dauda bè Gadanɛ: Má kú nawɛ̃a bíta guu. Má sì wà lɛ́ɛ wà da Dii ↄzĩ, zaakɛ à wɛ̃nda vĩ maamaa. Àton tó mà lɛ́ɛ mà da gbɛ̃ntee ↄzĩro.
15Ben Dii tò gagyãa gɛ̃̀ Isarailinↄn zaa kↄngↄ beeea ai gurↄↄ kɛ̀ à zɛ̀o. Sɛna zaa Dani ai à gàa pɛ́ Bɛsɛbaa Isarailinↄ gàga gↄ̃ↄn bↄrↄ baaagↄ̃ akuri.
16Kɛ̀ malaika ↄ bↄ̀ à Yerusalɛmudeenↄ kaatɛ, Dii a nↄ̀sɛ lìɛ yã pì musu, ben à bè malaika kɛ̀ èe ń kaatɛɛ pìnɛ: Ǹ zɛ lɛ! Ǹ n ↄↄ sↄkpa sa. Yebusi bori Arauna blɛwɛɛgbɛ̃kiin Dii malaika pì kún.
17Gurↄↄ kɛ̀ Dauda malaika pì è èe ń dɛdɛɛ, à bè Diinɛ: Mámbe ma durun kɛ̀ ma taari kɛ̀. Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ ma kpàsa sãanↄmɛ, aↄ̃ↄe yãke kɛro. Ǹ tó n pↄfɛ̃ pita mapi kↄ̃n ma de bɛdeenↄa.
18Zĩ beeea Gada gàa à Dauda lè à bènɛ: Ǹ gá Dii gbãgbãkii bo Yebusi bori Arauna pↄ́wɛɛgbɛ̃kiia.

19Ben Dauda gàa lán Dii à yã ò Gadanɛ nà.
20Kɛ̀ Arauna wɛ́ɛ zù, à è kí kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ e mↄↄ a kiia, ben à gàa à kùɛnɛ à dàɛ a puua
21à bè: Ma dii kí, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ mↄↄ mamↄma n zↄ̀bleri kiia lɛɛ? Dauda wèàla à bè: Ma mↄ mà n pↄ́wɛɛgbɛ̃ki lúmma mà Dii gbãgbãkii bommɛ, lɛ gagyãa pì e à go gbɛ̃nↄa yãnzi.
22Ben Arauna bè Daudanɛ: Ma dii kí, ǹ pↄ́ kɛ̀ kɛ̀nnɛ maaa sɛ́ ǹ saa oo. Ǹ zùnↄ gwa sa'opↄ ũ. Ǹ pↄ́wɛɛgbɛ̃gonↄ kↄ̃n gbóngonↄ sɛ́ɛ yàka ũ.
23Kí, ma n gbaa píngi. Arauna ɛ̀ara à bènɛ dↄ: Dii n Luda sínnɛ.
24Ben kí bènɛ: Auo! Mɛ́ lúmmamɛ, mɛ́ à fĩa bonnɛ. Mɛ́ saa o Dii ma Ludaa pã fĩabosairo. Ben à pↄ́wɛɛgbɛ̃kii pì kↄ̃n zùnↄ lùa kondogi baplaa akuri.
25Ben à Dii gbãgbãkii bò gwe à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa kↄ̃n kɛnnakↄ̃o sa'opↄnↄ. Dii sìnɛ à bùsu yã musu, ben gagyãa pì zɛ̀.