Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ pↄ́ Mↄizi zwã̀akpɛ dↄ̀ a làa, à nísikàwà ń a pↄkeleↄ píi, à a sakɛ̃̀, ↄ̃ à nísikà sa'okĩiwa ń a pↄkeleↄ píi, à a sakɛ̃̀.
2Ɔ̃ Isaili kíaↄ mↄ̀ ń gbao. Aamɛ aa ń deziↄ buiↄ kía pↄ́ wà ń dílɛ gbɛ̃naon dↄaanaↄ ũ.
3Aa mↄ̀ ń ń gbao Diiɛ, zugo mɛ̀n soolo ń zuↄ mɛ̀n kuɛpla. Kía gbɛ̃ↄn plapla zugo mɛ̀ndodo, baade miwa zù mɛ̀ndodo, ↄ̃ aa gɛ̀ò zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ.
4Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
5Gba pↄ́ aa mↄ̀opiↄ sí, iↄ dɛ kpaaũkpɛ zĩkɛbↄↄ ũ, ní kpá Levii buiↄwa, lá a mↄ́má ń zĩ guuwa.
6Ɔ̃ Mↄizi zugoↄ ń zupiↄ sì a kpà Levii buiↄwa.
7À zugo mɛ̀n pla ń zù mɛ̀n síiↄ̃o kpà Geesↄ̃ buiↄwa ń zĩ lɛ́u.
8À zugo mɛ̀n síiↄ̃ ń zù mɛ̀n swaaↄ̃o kpà Mɛlali buiↄwa ń zĩ lɛ́u. Sa'onkia Aalona nɛ́ Itamaa mɛ́ ń dↄaana ũ.
9I asosɛbↄe kpa Kɛata buiↄwao, asa aa Dii kpɛ́ pↄ́ↄ sɛ́ ń gã̀uɛ.
10Zĩ́ pↄ́ wà nísikà sa'okĩiwa, ↄ̃ kíapiↄ mↄ̀ ń ń gbaↄ sa'okĩipi aɛ sa'okĩipi sakɛ̃a yã́i.
11Dii ò Mↄiziɛ yãa à mɛ̀, lá gu lɛ́ dↄ kíapiↄ líↄ mↄ dodo sa'okĩi sakɛ̃a yã́i.
12Gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Aminadabu nɛ́ Naasↄ̃, Yuda bui mɛ́ mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ plaade zĩ́ Zuaa nɛ́ Nɛtanɛli, Isakaa buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ Heloni nɛ́ Ɛliabu, Zabulↄni buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ Sedeu nɛ́ Ɛlizuu, Lubɛni buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ sↄode zĩ́ Zulisadai nɛ́ Selumiɛ, Simɛↄ buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ soolode zĩ́ Deuɛli nɛ́ Ɛliasafa, Gada buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ soplade zĩ́ Amihudu nɛ́ Ɛlisama, Ɛflaiũ buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ Pedazuu nɛ́ Gamaliɛli, Manase buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ kɛ̃okwide zĩ́ Gidoni nɛ́ Abidã, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ kwide zĩ́ Amisadai nɛ́ Ahiɛzɛɛ, Dã buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ kuɛdode zĩ́ Ɔkɛlana nɛ́ Pagiɛli, Asɛɛ buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gↄↄ kuɛplade zĩ́ Enana nɛ́ Ahila, Nɛfatali buiↄ kía mↄ̀ ń a gbao. Gba pↄ́ an baade mↄ̀on kɛ: Ãnusu tapɛlɛnti pↄ́ a gbia kiloo do ń kĩnio, au'ɛlɛbↄ pↄ́ wa pì ń ã́nusuo a gbia galaũ ↄ̀aa síiↄ̃ɛ, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa. Wà pↄ́wɛnti yãalɛa ń nísio kà tapiↄ pai pↄ́wɛn gba ũ. Vua toona pↄ́ a gbia galaũ basↄokwi, wà tulaletikà a pai. Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄn kɛ: Zugaaena do, sãsakao do, sãsa wɛ̃dona do. Duun awakpabↄn kɛ: Blesana do. Sáaukpasaↄn kɛ: Zu pla, sãsakao sↄo, blesana sↄo, sãsa wɛ̃dona sↄo.
84Gba pↄ́ Isaili kíaↄ dà sa'okĩi sakɛ̃a yã́i nísikaa sa'okĩipiwa gbɛapiↄ dasilɛn kɛ: Ãnusu tapɛlɛnti mɛ̀n kuɛpla, au'ɛlɛbↄ pↄ́ wa pì ń ã́nusuo mɛ̀n kuɛpla, vua toona mɛ̀n kuɛpla.
85Tapɛlɛntipiↄ gbia kiloo dodo ń kĩnioɛ, au'ɛlɛbↄↄ sↄ̃ galaũ ↄ̀aa síiↄ̃siiↄ̃. Apii fɛ̀lɛ ã́nusu kiloo baasↄo ń plao ń galaũ ↄ̀aa àaↄ̃o, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa.
86Vua toona pↄ́ wà tulaletikà a pai mɛ̀n kuɛplaↄ gbia galaũ basↄokwikwi, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa. À kɛ̀ píi galaũ ↄ̀aa soolo ń basooloo (1.320).
87Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ dasilɛn kɛ: Zugaaena kuɛpla, sãsakao kuɛpla, sãsa wɛ̃dona kuɛpla, apii ń a pↄ́wɛntio. Blesan mɛ̀n kuɛpla ↄ̃ wà duuna awakpàò.
88Pↄ́ pↄ́ wà sáaukpa sa'òòↄ dasilɛn kɛ: Zu baasↄo mɛ̀ndosai, sãsakao bàaↄ̃, blesana bàaↄ̃, sãsa wɛ̃dona bàaↄ̃. Sa pↄ́ wa ò sa'okĩi sakɛ̃a yã́i nísikaawà gbɛan we.
89Kɛ́ Mↄizi gɛ̃̀ kpaaũkpɛu yã'oi ń Diio, à aà lↄↄ mà duunkɛ̃makĩi pↄ́ kú ikoyã kpagoloa musu malaika gã̀sĩade mɛ̀n plaↄ zãnguo, Dii lɛ́ yã'òɛ̀.