Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Gbɑburu

Gbɑburu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑnɑm mɛ Mɔwisi u Yinni Gusunɔn kuu te ɡirɑ u kpɑ, u tu ɡum yɛ̃kɑ, te kɑ ten dendi yɑ̃nu kpuro, tɑ n kɑ sɑ̃ɑ nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. Kɑ yɑ̃ku yee te kɑ ten dendi yɑ̃nu ye kpurowɑ u ɡum yɛ̃kɑ u wunɑ nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃.
2Yerɑ Isirelibɑn bwese kɛrɑ bɑɑyeren ɡuro ɡuro be bɑ rɑɑ tɔmbu ɡɑrɑ mi, bɑ susimɑ.
3Ben bɑɑwure u kɑ win kɛ̃ru nɑ. Kɛ̃ɛ niyɑ nɛɛ wɔkurɑ yiru kɑ kɛkɛ nɔɔbɑ tiɑ ye nɛɛ ɡɑwe. Bɑ kɛkɛ yi wukiritii kuɑ. Wiruɡibu yiruwɑ bɑ mɛnnɑ bɑ kɛkɛ tiɑ kɑsu bɑ wɛ̃. Mɑ ben bɑɑwure u nɑɑ tiɑ wɛ̃. Mɑ bɑ kɑ ye nɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
4Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
5ɑ ye kpuro mɔɔ nɛn kuu ten sɔmburun sɔ̃, kpɑ ɑ ye Lefibɑ bɔnu kuɑ nɡe mɛ ben bɑɑwuren sɔmburɑ sɑ̃ɑ yu kɑ nùn somi.
6Mɑ Mɔwisi u kɛkɛ be kɑ nɛɛ yi mwɑ mɑ u yi Lefibɑ wɛ̃.
7U Gɛɛsɔnin bwese kɛrɑ kɛkɛ yiru wɛ̃ kɑ nɛɛ nnɛ ben sɔmburun sɔ̃.
8U Mɛrɑrin bwese kɛrɑ kɛkɛ nnɛ wɛ̃ kɑ nɛɛ nɔɔbɑ itɑ, ben sɔmburun sɔ̃. N deemɑ Itɑmɑɑ yɑ̃ku kowo Aronin biiwɑ u bu kpɑre.
9Uǹ Kehɑtibɑ yen ɡɑɑ wɛ̃. Domi sɑ̃ɑ yerun dendi yɑ̃nun tiiwɑ be, bɑ rɑ sue ben senɔ.
10Dɔmɑ te bɑ yɑ̃ku yee te ɡum yɛ̃kɑ tɑ n kɑ sɑ̃ɑ nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃, Isirelibɑn bwese kɛrin wiruɡibu bɑ kɑ ben kɛ̃nu nɑ yɑ̃ku yee ten wuswɑɑɔ.
11Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ de Isirelibɑn ɡuro ɡuro be, bu nɑ tiɑ tiɑ, ben bɑɑwure u n win kɛ̃ru mɔ u kɑ tu sɔ̃ɔsi yɑ̃ku yee ten sɔ̃, ben bɑɑwure u n win tɔ̃ru mɔ.
12Wee nɡe mɛ bɑ kɑ kɛ̃ɛ ni nɑɑsinɑ. Tɔ̃ɔ ɡbiikiru Nɑsoni, Aminɑdɑbun bii, Yudɑn bweseru sɔɔ, wiyɑ u kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru yiruse Nɛtɑnɛɛli, Suɑrin bii, Isɑkɑrin bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru itɑse Eliɑbu, Helonin bii, Sɑbulonin bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nnɛse Elisuri, Sedeurin bii, Rubɛnin bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nɔɔbuse Selumiɛli, Surisɑdɑin bii, Simɛɔn bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nɔɔbɑ tiɑse Eliɑsɑfu, Dewɛlin bii, Gɑdin bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nɔɔbɑ yiruse Elisɑmɑ, Amihudun bii, Efɑrɑimun bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nɔɔbɑ itɑse Gɑmuliɛli, Pedɑsurin bii, Mɑnɑsen bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru nɔɔbɑ nnɛse Abidɑni, Gideonin bii, Bɛnyɑmɛɛn bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru wɔkuruse Akiesɛɛ, Amisɑdɑin bii, Dɑnun bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru wɔkurɑ tiɑse Pɑɡiɛli, Okirɑnin bii, Asɛɛn bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Tɔ̃ru wɔkurɑ yiruse Ahirɑ, Enɑnin bii, Nɛfitɑlin bweseru sɔɔ, u mɑɑ kɑ wiɡiru nɑ. Wee ye ben bɑɑwure u kɑ nɑ. Yerɑ ɡbɛ̃ɛru te bɑ kuɑ kɑ sii ɡeesu, tèn bunum mu sɑ̃ɑ kilo tiɑ kɑ ɡɑrɑmu ɡoobɑ wunɔbu (300), kɑ mɑɑ ɡbɛ̃ɛru ɡɑru te bɑ ko n dɑ kɑ yɛm yɛ̃ke. Bɑ mɑɑ te kuɑwɑ kɑ sii ɡeesu. Ten bunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɑrɑmu nɑtɑ kɑ wunɔbu (700). Bɑ ni kpuron bunum yĩirɑwɑ kɑ sɑ̃ɑ yerun yĩirutiɑ. Mɑ bɑ ɡbɛ̃ɛnu yiru ye sɔɔ, som doke mɛ bɑ burinɑ kɑ ɡum bu kɑ yɑ̃kuru ko. Ben bɑɑwure u kɑ nɔrɑ wurɑɡiɑ nɑ ye bɑ turɑre yibie. Nɔrɑ yen bunum mu sɑ̃ɑ ɡɑrɑmu wunɔbu (100). Bɑ mɑɑ kɑ kɛtɛ kinɛru kɑ yɑ̃ɑ kinɛru kɑ yɑ̃ɑ kpɛndu wɔ̃ɔ tiɑɡiru nɑ. Ye itɑ kpurowɑ bɑ koo kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru ko, kpɑ bu kɑ boo kinɛru nɑ te bɑ koo kɑ torɑrun yɑ̃kuru ko, kɑ mɑɑ nɑɑ kinɛnu yiru kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu nɔɔbu kɑ boo kinɛnu nɔɔbu kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu nɔɔbu wɔ̃ɔ tiɑɡinu ni bɑ koo kɑ siɑrɑbun yɑ̃kunu ko.
84Kɛ̃ɛ ni bɑ kuɑ dɔmɑ te, yɑ̃ku yee ten sɔ̃, ni kpuron ɡeerɑ kuɑwɑ ɡbɛ̃ɛnu wɔkurɑ yiru ni bɑ kuɑ kɑ sii ɡeesu kɑ sere mɑɑ sii ɡeesun ɡbɛ̃ɛnu ɡɑnu wɔkurɑ yiru ni bɑ ko n dɑ kɑ yɛm yɛ̃ke, kɑ mɑɑ nɔri wurɑɡii wɔkurɑ yiru.
85Gbɛ̃ɛ nin bɑɑteren bunum mu sɑ̃ɑwɑ kilo tiɑ kɑ ɡɑrɑmu ɡoobɑ wunɔbu (300). Ni bɑ rɑ kɑ mɑɑ yɛm yɛ̃ke mi, nin teerun bunum mɑɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɑrɑmu nɑtɑ kɑ wunɔbu (700). Gbɛ̃ɛ ni kpuron bunum mu kuɑwɑ kilo yɛndɑ nnɛ, nɡe mɛ bɑ rɑ yĩire sɑ̃ɑ yerɔ.
86Nɔri wurɑɡii yi, yin bɑɑyeren bunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɑrɑmu wunɔbu (100). Mɑ nɔri wɔkurɑ yiru ye kpuron bunum mu kuɑ kilo tiɑ kɑ ɡɑrɑmu ɡoobu (200). Bɑ yin bɑɑyere turɑre yibie ye bɑ koo dɔ̃ɔ doke.
87Yen biru bɑ yɑɑ sɑbenu wɛ̃. Niyɑ nɑɑ kinɛnu wɔkurɑ yiru kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu wɔkurɑ yiru kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu wɔ̃ɔ tiɑɡinu wɔkurɑ yiru ni bɑ koo kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu ko kɑ mɑɑ som mɛ bɑ rɑ kɑ yɑ̃ku te ko, kɑ mɑɑ boo kinɛnu wɔkurɑ yiru ni bɑ koo kɑ torɑnun yɑ̃kuru ko,
88kɑ kɛtɛ kinɛnu yɛndɑ nnɛ, kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu wɑtɑ kɑ boo kinɛnu wɑtɑ kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu wɔ̃ɔ tiɑɡinu wɑtɑ. Ni kpurowɑ bɑ koo kɑ siɑrɑbun yɑ̃kunu ko. Kɛ̃ɛ niniwɑ bɑ kuɑ sɑnɑm mɛ bɑ yɑ̃ku yee te ɡum yɛ̃kɑ tɑ n kɑ sɑ̃ɑ nɛnɛm Gusunɔn sɔ̃.
89Sɑnɑm mɛ Mɔwisi u duɑ Yinni Gusunɔn kuu ten mi, u Yinni Gusunɔn nɔɔ nɔɔmɔ. Nɔɔ ɡe, ɡɑ weewɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu yiru yen bɑɑ sɔɔn di, ye yɑ wɑ̃ɑ woodɑn kpɑkoro ten wukiritiɑn wɔllɔ. Min diyɑ Gusunɔ u kɑ nùn ɡɑri mɔ̀.