Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho naʻe ʻosi ai hono fokotuʻu ʻe Mōsese ʻae fale fehikitaki, pea ne luluku ia, ʻo fakatapui ia, pea mo hono nāunau kotoa pē, ʻae feilaulauʻanga, pea mo hono ngaahi ipu kotoa pē, pea ne luluku ʻo fakatapui ia;
2Naʻe feilaulau ai ʻae houʻeiki ʻo ʻIsileli, ko e ngaahi ʻeiki ʻoe fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e houʻeiki ʻoe ngaahi faʻahinga, pea naʻa nau pule kiate kinautolu naʻe lau:
3Pea naʻa nau ʻomi ʻenau feilaulau ki he ʻao ʻo Sihova, ko e saliote ʻe ono kuo fakapulonga, mo e fanga pulu ʻe hongofulu ma ua; ko e saliote ʻe taha ki he ongo ʻeiki ʻe toko ua, pea naʻa na taki taha ʻae pulu: pea naʻa nau ʻomi ia ki he matafale fehikitaki.

4Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
5“Ke ke maʻu ia meiate kinautolu, koeʻuhi ke fai ʻaki ia ʻae ngāue ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; pea te ke tuku ia ki he kau Livai, ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngāue.”
6Pea naʻe ʻave ʻe Mōsese ʻae ngaahi saliote mo e fanga pulu, ʻo ne foaki ia ki he kau Livai.
7Ko e saliote ʻe ua mo e fanga pulu ʻe fā, naʻa ne foaki ki he ngaahi foha ʻo Kesoni, ʻo fakatatau ki heʻenau ngāue:
8Pea mo e saliote ʻe fā mo e fanga pulu ʻe valu naʻa ne foaki ki he ngaahi foha ʻo Melali, ʻo fakatatau ki heʻenau ngāue, ʻi he pule ʻa ʻItama ko e foha ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki.
9Ka ko e ngaahi foha ʻo Kohate naʻe ʻikai te ne foaki kiate kinautolu ha taha: koeʻuhi naʻe ʻiate kinautolu ʻae tauhi ʻoe faletapu ʻi heʻenau fua ia ki honau uma.

10Pea naʻe feilaulau ʻae houʻeiki he fakatapui ʻae feilaulauʻanga ʻi he ʻaho naʻe pani ai ia, ʻio naʻe ʻange ʻe he houʻeiki ʻenau feilaulau ʻi he ʻao ʻoe feilaulauʻanga.
11Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia Mōsese, “ʻE ʻatu ʻe he houʻeiki ʻenau feilaulau ki he fakatapui ʻoe feilaulauʻanga, ʻo fai taki taha ʻi hono ʻaho.”

12Pea ko ia naʻe ʻange ʻene feilaulau ʻi he ʻuluaki ʻaho, ko Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi ʻi he faʻahinga ʻo Siuta:
13Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko esikeli ʻe teau ma tolungofulu, mo e ipu siliva ʻe taha ko esikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia:
14Mo e sēpuni koula ʻe taha ko esikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
15Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
16Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
17Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: ko e feilaulau eni ʻa Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi.

18Pea naʻe feilaulau ʻa Netanili ko e foha ʻo Sua, ko e ʻeiki ʻo ʻIsaka, ʻi hono ʻaho ua:

19Naʻa ne ʻange ki heʻene feilaulau ʻae ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, mo e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatoupito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia.
20Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
21Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
22Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
23Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: ko e feilaulau eni ʻa Netanili ko e foha ʻo Sua.

24Pea naʻe feilaulau ʻa ʻIliapi, ko e foha ʻo Heloni, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Sepuloni ʻi hono ʻaho tolu:
25Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatoupito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia;
26Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
27Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu ko e feilaulau tutu ia:
28Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha, ko e feilaulau ia maʻae angahala:
29Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: ko e feilaulau eni ʻa ʻIliapi ko e foha ʻo Heloni.

30Pea naʻe feilaulau ʻa ʻElisua ko e foha ʻo Setiua, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Lupeni ʻi hono ʻaho fā:
31Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia;
32Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala;
33Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
34Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha, ko e feilaulau ia maʻae angahala:
35Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko eni ʻae feilaulau ʻa ʻElisua ko e foha ʻo Setiua.

36Pea naʻe feilaulau ʻa Selumieli ko e foha ʻo Sulisatai, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Simione ʻi hono ʻaho nima:

37Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau meʻakai ia:
38Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
39Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
40Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
41Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻa Selumieli ko e foha ʻo Sulisatai.

42Pea naʻe feilaulau ʻa ʻIliasafi ko e foha ʻo Teuili, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Kata ʻi hono ʻaho ono:
43Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau meʻakai ia:
44Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
45Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
46Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
47Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu; pea ko eni ʻae feilaulau ʻa ʻIliasafi ko e foha ʻo Teuili.

48Pea naʻe feilaulau ʻa ʻIlisama ko e foha ʻo ʻAmihuti, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa ʻIfalemi ʻi hono ʻaho fitu:
49Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatoupito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia:
50Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
51Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
52Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
53Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi hono ʻuluaki taʻu; pea ko eni ʻae feilaulau ʻa ʻIlisama ko e foha ʻo ʻAmihuti.

54Pea naʻe feilaulau ʻa Kāmelieli ko e foha ʻo Petasuli, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Manase ʻi hono ʻaho valu:

55Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau kai ia:
56Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
57Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
58Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
59Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻa Kāmelieli ko e foha ʻo Petasuli.

60Pea naʻe feilaulau ʻa ʻEpitani ko e foha ʻo Kitione, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Penisimani ʻi hono ʻaho hiva:
61Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau meʻakai ia:
62Mo e sēpuni koula ʻe taha, ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
63Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
64Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
65Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻo ʻEpitani ko e foha ʻo Kitione.

66Pea naʻe feilaulau ʻa ʻEhiesa ko e foha ʻo ʻAmisatai, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Tani ʻi hono ʻaho hongofulu:
67Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau meʻakai ia:
68Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
69Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
70Mo e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
71Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻa ʻEhiesa ko e foha ʻo ʻAmisatai.

72Pea naʻe feilaulau ʻa Pakieli ko e foha ʻo ʻOkilani, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa ʻAseli ʻi hono ʻaho hongofulu ma taha:

73Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva lahi ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau meʻakai ia:
74Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
75Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
76Ko e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
77Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻa Pakieli ko e foha ʻo ʻOkilani.

78Pea naʻe feilaulau ʻa Heila ko e foha ʻo ʻEnani, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Nafitali ʻi hono ʻaho hongofulu ma ua:
79Pea ko ʻene feilaulau ko e ipu siliva ʻe taha, ko hono mamafa ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, ko e ipu siliva ʻe taha, ko e sikeli ʻe fitungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu; naʻe fakatou pito ia ʻi he mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo ko e feilaulau kai ia:
80Mo e sēpuni koula ʻe taha ko e sikeli ʻe hongofulu, naʻe pito ia ʻi he ʻakau namu kakala:
81Mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata, mo e lami ʻe taha ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu ia:
82Ko e ʻuhiki kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala:
83Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu: pea ko e feilaulau eni ʻa Heila ko e foha ʻo ʻEnani.
84Pea ko e fakatapui eni ʻoe feilaulauʻanga, ʻi he ʻaho naʻe pani ai ia, ʻe he houʻeiki ʻo ʻIsileli: ko e ipu siliva lahi ʻe hongofulu ma ua, mo e ipu siliva kehe ʻe hongofulu ma ua, mo e sēpuni koula ʻe hongofulu ma ua:
85Ko e ipu siliva lahi ko hono mamafa taki taha ko e sikeli ʻe teau ma tolungofulu, mo e ipu kehe taki taha ko e fitungofulu: ko e ngaahi ipu siliva kotoa pē ko e sikeli ʻe ua afe ma fāngeau hono mamafa, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu:
86Ko e sēpuni koula ʻe hongofulu ma ua, naʻe pito ʻi he ʻakau namu kakala, ko hono mamafa taki taha ko e sikeli ʻe hongofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe faletapu: ko e koula kotoa pē ʻoe ngaahi sēpuni ko e sikeli ʻe teau ma uofulu.
87Ko e fanga pulu kotoa pē ki he feilaulau tutu ko e pulu ʻe hongofulu ma ua, ko e sipitangata ʻe hongofulu ma ua, ko e lami ʻoe ʻuluaki taʻu ʻe hongofulu ma ua, ʻo fakataha mo ʻenau feilaulau meʻakai: pea mo e ʻuhiki kosi ʻe hongofulu ma ua ki he feilaulau maʻae angahala.
88Pea ko e fanga pulu kotoa pē ki he feilaulau fakalelei, ko e pulu ʻe uofulu ma fā, mo e sipitangata ʻe onongofulu, mo e kosi tangata ʻe onongofulu, mo e lami ʻoe ʻuluaki taʻu ʻe onongofulu. Ko e fakatapui eni ʻoe feilaulauʻanga, ʻi he hili hono pani.

89Pea ʻi heʻene ʻalu ʻa Mōsese ki he fale fehikitaki ʻoe kakai ke lea ki he ʻOtua, naʻa ne fanongo ki he leʻo ʻoe tokotaha naʻe lea kiate ia mei he nofoʻanga ʻoe ʻaloʻofa ʻaia naʻe tuʻu ʻi he funga ʻoe puha ʻoe fuakava, mei he vahaʻa ʻoe ongo selupimi: pea naʻa ne folofola mai kiate ia.