Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zuwa Musa loyasindile kwimiza ihema lya Nguluwi na kulibakaliza mafuta na kulidita liwe lyelile hamwe na vinhu vyake vyeng'ha na kubakaliza mafuta na kuhadita hawe helile honhu ha kulavila nhambiko na vinhu vyake vyeng'ha,
2vilongozi wa Isilaeli na wakulu wa lukolo na vilongozi wa nhanzi iwele wawalolele na wanhu wala wawazigwe,
3nawamigalila Mkulu Nguluwi nhambiko za hewo, mutuka imwe kwa chila vilongozi weli na isenga lilume kwa chila chilongozi. Nawavilavya vinhu avyo hali ihema lya Nguluwi,
4Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
5“Ubochele nhambiko azi leka zikole mijito kwa chiwalo cha ihema lya Nguluwi, uwape Walawi, chila yumwe kota mijito ja heye joyakolile.”
6Lelo Musa nakahola mituka na misenga milume nakawapa Walawi.
7Wagelishoni nawapegwa mituka mili na misenga milume jine, kwa mijito ja kupika vinhu vya ihema lya Nguluwi.
8Wamelali nawapegwa mituka jine na misenga milume nane kwa mijito ja kupika vinhu vya ihema lya Nguluwi, hali ulongozi wa Itamali mwana wa mtambika Aluni.
9Ila Musa hawapele choneche Wakohati kwa vila hewo nawali na mijito ja kulolela goya vinhu vyelile viwele naviganigwa kupichigwa mmayega.
10Vilongozi awo wolavya nhambiko kwa chiwalo cha kuhawika honhu ha kulavila nhambiko kwa mijito yelile, zuwa lila navyohabakalizwe mafuta, nawalavya nhambiko za hewo hali honhu ha kulavila nhambiko.
11Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Chila zuwa chilongozi yumwe kolavya nhambiko ya heye kwa chiwalo cha kuhawika honhu ha kulavila nhambiko kwa mijito yelile.”
12Lelo yula yalavile nhambiko zuwa lya mwaluko, nayali Nashoni mwana wa Aminadabu, wa nhanzi ya Yuda.
13Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
14Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
15na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
16na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
17na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo nayali nhambiko ya Nashoni, mwana wa Aminadabu.
18Zuwa lya keli nayali Netaneli mwana wa Suali, chilongozi wa nhanzi ya Isakali.

19Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
20Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
21na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
22na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
23na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Netaneli, mwana wa Suali.
24Zuwa lya kadatu nayali Eliabu mwana wa Heloni, chilongozi wa nhanzi ya Sebuluni.
25Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
26Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
27na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
28na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
29na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Eliabu, mwana wa Heloni.
30Zuwa lya kane nayali Elisuli mwana wa Shedeuli, chilongozi wa nhanzi ya Lubeni.
31Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
32Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
33na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
34na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
35na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Elisuli, mwana wa Shedeuli.
36Zuwa lya kahano nayali Shelumieli mwana wa Suli-shadai, chilongozi wa nhanzi ya Simeoni.

37Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
38Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
39na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
40na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
41na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Shelumieli, mwana wa Suli-shadai.
42Zuwa lya sita nayali Eliasafu mwana wa Deueli, chilongozi wa nhanzi ya Gadi.
43Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
44Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
45na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
46na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
47na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Eliasafu, mwana wa Deueli.
48Zuwa lya saba nayali Elishama mwana wa Amihudi, chilongozi wa nhanzi ya Efulaimu.
49Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
50Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
51na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
52na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
53na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Elishama, mwana wa Amihudi.
54Zuwa lya nane nayali Gamalieli mwana wa Pedasuli, chilongozi wa nhanzi ya Manase.

55Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
56Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
57na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
58na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
59na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Gamalieli, mwana wa Pedasuli.
60Zuwa lya tisa nayali Abidani mwana wa Gideoni, chilongozi wa nhanzi ya Benjamini.
61Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
62Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
63na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
64na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
65na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Abidani, mwana wa Gideoni.
66Zuwa lya kumi nayali Ahieseli mwana wa Amishadai, chilongozi wa nhanzi ya Dani.
67Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
68Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
69na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
70na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
71na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Ahieseli, mwana wa Amishadai.
72Zuwa lya kumi na imwe nayali Pagieli mwana wa Okilani, chilongozi wa nhanzi ya Asheli.

73Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
74Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
75na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
76na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
77na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Pagieli, mwana wa Okilani.
78Zuwa lya kumi na mbili nayali Ahila mwana wa Enani, chilongozi wa nhanzi ya Nafutali.
79Nhambiko ya heye nayali luhelo lumwe lugongomanyigwe kwa sendi na luwele na itunyo lya kilo imwe na nusu na chisaye chimwe chigongomanyigwe kwa sendi chiwele na itunyo lya gilamu miya nane kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Luhelo na chisaye navyali vimemezwe utimbo unojile uhanzigwe na mafuta kwa chiwalo cha nhambiko ya nyhule.
80Kahi nakegala chisaye chimwe cha zahabu chiwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi chiwele chimemezwe ubani
81na ilogota ilume limwe na ing'holo lilume limwe na ing'holo lyana lilume limwe lya mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa,
82na ipongo limwe kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
83na misenga milume mili na ming'holo milume jihano na mipongo jihano na ming'holo myana milume jihano ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Ayo ndo iwele nhambiko ya Ahila, mwana wa Enani.
84Ndolendole zeng'ha za nhambiko za vilongozi wa Isilaeli kwa chiwalo cha honhu ha kulavila nhambiko kuli zuwa lya kubakalizwa mafuta, nyhelo kumi na mbili zigongomanyigwe kwa sendi nyinji na visaye kumi na vili vigongomanyigwe kwa sendi nyinji na visaye vya zahabu kumi na vili.
85Chila chisaye chigongomanyigwe kwa sendi, nachali na itunyo lya kilo imwe na nusu na chila chisaye nachali na itunyo lya gilamu miya nane. Avyo vinhu vyeng'ha navyali na itunyo lya kilo makumi meli na saba na gilamu miya sita kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi.
86Zila nyhelo zigongomanyigwe kwa zahabu kumi na mbili ziwele zimemile ubani, chila imwe iwele na itunyo lya gilamu miya imwe na kumi kwa kuwinza chipimilo cha ihema lya Nguluwi, vyeng'ha navyali na itunyo lya kilo imwe na gilamu miya zidatu na makumi meli.
87Migongolo jeng'ha ja nhambiko ya kulakazwa najali milogota milume kumi na mili na ming'holo milume kumi na mili hamwe na nhambiko ya nyhule na mipongo kumi na mili kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile,
88na kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya. Migongolo jilavigwe najali mibuguma makumi meli na jine na ming'holo milume makumi sita na mibebelu makumi sita na ming'holo myana milume ja mwaka umwe, makumi sita. Ayo ndo nayali nhambiko ilavigwe kwa chiwalo cha honhu ha kulavila nhambiko nalohamalile kubakalizwa mafuta.
89Mhela Musa vyoyenjile mgati mwa ihema lya Nguluwi leka yadawale na Mkulu Nguluwi, nakahulika lizi lilawila kuchanya kwa chigubiko cha uhanyisi, chiwele mchanya mwa isanduku lya ilagano, kulawila hagati mwa vila vilumbigwe vili vifandile kota wahilisi. Lelo, nakadawala na heye.