Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Chöl-bayawandiki seper

Chöl-bayawandiki seper 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Musa ibadet chédirini tikligen küni, u chédirni mesih qilip maylap muqeddes qildi, shundaqla uning ichidiki barliq eswab-jabduqlar, qurban'gah we uning barliq qacha-qucha eswablirini mesih qilip maylap muqeddes qildi; shü küni shundaq boldiki, Israilning emirliri, yeni ularning ata jemetining bashliqliri bolghan, qebile emirliri kélip hediyelerni sundi; shu qebililerning emirliri sanaqtin ötküzüsh ishigha nazaret qilghuchilar idi.  
3Ular özlirining hediyelirini Perwerdigarning huzurigha hazir qilishti, keltürülgen bu hediyeler jemiy bolup alte harwa, on ikki öküzdin ibaret idi; her ikki emir birliship birdin sayiwenlik harwa, herbir emir birdin öküz élip keldi; ular bu hediyelerni chédirining aldigha ekilishti.
4Perwerdigar Musagha söz qilip: —
5Jamaet chédirining ishlirigha ishlitish üchün sen bu nersilerni qobul qilip, Lawiylarning herbirining béjiridighan ishliri boyiche ularning ishlitishige bergin, — dédi.
6Shuning bilen Musa harwa bilen öküzlerni qobul qilip Lawiylargha tapshurup berdi.
7U Gershon ewladlirining qilidighan ishlirigha asasen, ulargha ikki harwa bilen töt öküz berdi.
8Merari ewladlirining qilidighan ishlirigha asasen, ulargha töt harwa bilen sekkiz öküz berdi; ularning hemmisi kahin Harunning oghli Itamargha qaraytti;
9lékin u Kohatning ewladlirigha héchnéme bermidi; chünki ular muqeddes nersilerni kötürüshke mesul idi; démek, ular mesul bolghan nersilerni öz müriside kötüretti.
10Qurban'gah maylinip mesihlen'gen küni, uni Xudagha béghishlash yolida emirler sunidighan hediyelirini élip kélip, qurban'gah aldigha qoyushti.
11Perwerdigar Musagha: — Ular qurban'gahni béghishlash yolida hediyelirini sunsun; herbir emir öz künide sunsun, — dédi.
12Birinchi küni hediye sun'ghuchi Yehuda qebilisidin Amminadabning oghli Nahshon boldi.
13U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
14on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
15köydürme qurbanliq üchün bir erkek torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
16gunah qurbanliqi üchün bir téke;
17inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Amminadabning oghli Nahshon sun'ghan hediyeler idi.
18Ikkinchi küni hediye sun'ghuchi Issakarning emiri Zuarning oghli Netanel boldi.
19U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;

20on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
21köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
22gunah qurbanliqi üchün bir téke;
23inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Zuarning oghli Netanel sun'ghan hediyeler idi.
24Üchinchi küni hediye sun'ghuchi Zebulun ewladlirining emiri Hélonning oghli Éliab boldi.
25U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
26on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
27köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
28gunah qurbanliqi üchün bir téke;
29inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Hélonning oghli Éliab sun'ghan hediyeler idi.
30Tötinchi küni hediye sun'ghuchi Ruben ewladlirining emiri Shidörning oghli Elizur boldi.
31U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
32on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
33köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
34gunah qurbanliqi üchün bir téke;
35inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Shidörning oghli Elizur sun'ghan hediyeler idi.
36Beshinchi küni hediye sun'ghuchi Shiméon ewladlirining emiri Zurishaddayning oghli Shélumiyel boldi.
37U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;

38on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
39köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
40gunah qurbanliqi üchün bir téke;
41inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Zurishaddayning oghli Shélumiyel sun'ghan hediyeler idi.
42Altinchi küni hediye sun'ghuchi Gad ewladlirining emiri Déuelning oghli Eliasaf boldi.
43U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
44on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
45köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
46gunah qurbanliqi üchün bir téke;
47inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Déuelning oghli Eliasaf sun'ghan hediyeler idi.
48Yettinchi küni hediye sun'ghuchi Efraim ewladlirining emiri Ammihudning oghli Elishama boldi.
49U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
50on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
51köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
52gunah qurbanliqi üchün bir téke;
53inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Ammihudning oghli Elishama sun'ghan hediyeler idi.
54Sekkizinchi küni hediye sun'ghuchi Manasseh ewladlirining emiri Pidahzurning oghli Gamaliyel boldi.
55U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;

56on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
57köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
58gunah qurbanliqi üchün bir téke;
59inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Pidahzurning oghli Gamaliyel sun'ghan hediyeler idi.
60Toqquzinchi küni hediye sun'ghuchi Bényamin ewladlirining emiri Gidéonining oghli Abidan boldi.
61U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
62on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
63köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
64gunah qurbanliqi üchün bir téke;
65inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Gidéonining oghli Abidan sun'ghan hediyeler idi.
66Oninchi küni hediye sun'ghuchi Dan ewladlirining emiri Ammishaddayning oghli Ahiezer boldi.
67U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
68on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
69köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
70gunah qurbanliqi üchün bir téke;
71inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Ammishaddayning oghli Ahiezer sun'ghan hediyeler idi.
72On birinchi küni hediye sun'ghuchi Ashir ewladlirining emiri Okranning oghli Pagiyel boldi.
73U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;

74on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
75köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
76gunah qurbanliqi üchün bir téke;
77inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Okranning oghli Pagiyel sun'ghan hediyeler idi.
78On ikkinchi küni hediye sun'ghuchi Naftali ewladlirining emiri Énanning oghli Ahira boldi.
79U sun'ghan hediye éghirliqi bir yüz ottuz shekel kélidighan bir kümüsh légen, éghirliqi yetmish shekel kélidighan bir kümüsh das bolup, bular muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchendi; ashliq hediye bolsun dep ikkisige zeytun méyi arilashturulghan ésil un toldurulghanidi;
80on shekel éghirliqta, xushbuy toldurulghan bir altun piyale;
81köydürme qurbanliq üchün bir torpaq, bir qochqar, bir yashliq bir erkek qoza;
82gunah qurbanliqi üchün bir téke;
83inaqliq qurbanliqi üchün ikki buqa, besh qochqar, besh téke, bir yashliq besh erkek qoza; bular Énanning oghli Ahira sun'ghan hediyeler idi.
84Qurban'gah maylinip mesihlen'gen künide, Israil emirliri qurban'gahqa sun'ghan hediyeler: — jemiy on ikki kümüsh légen, on ikki kümüsh das, on ikki altun piyale boldi,
85herbir kümüsh légenning éghirliqi bir yüz ottuz shekel, herbir kümüsh dasning éghirliqi yetmish shekel idi; mushu qacha-quchigha ketken kümüsh muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchen'gende, jemiy ikki ming töt yüz shekel chiqti;
86xushbuy bilen toldurulghan altun piyale on ikki bolup, muqeddes jaydiki shekelning ölchem birliki boyiche ölchen'gende, herbir altun piyalining éghirliqi on shekel chiqti; bu altun piyalilerning altuni jemiy bir yüz yigirme shekel chiqti;
87köydürme qurbanliqlar üchün bolghan mallar: — jemiy on ikki torpaq, on ikki qochqar, on ikki bir yashliq erkek qoza idi, herbiri tégishlik ashliq hediyeler bilen bille sunuldi; on ikki téke gunah qurbanliqi üchün sunuldi;
88inaqliq qurbanliqliri üchün sunulghini jemiy yigirme töt buqa, atmish qochqar, atmish téke, bir yashliq atmish erkek qoza idi. Qurban'gah maylinip mesihlinip, uni Xudagha béghishlash yolida sunulghan hediyeler mana mushular.
89Musa Perwerdigar bilen sözleshkili jamaet chédirigha kirgen chéghida, u «höküm-guwahliq sanduqi»ning üstidiki «kafaret texti»ning ikki teripidiki kérubning otturisidin uning özige gep qilghan awazini anglap turdi; Perwerdigar shu yolda uninggha söz qilatti.