Text copied!
CopyCompare
A Nitana Vure - Ni Gi

Ni Gi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na parava e Moses i vakalobo ni vakapesia a kape, muri i bolea a nibiri i gamai a kape turana a maka mahalana, a dede turana a maka mahalana. i rata ria ri malamala.
2E huriki a nupesi na kabu takutaku ri bole valai a maka nihabi ne BAKOVI DAGI. Re huriki nga, ria a nupesi ne Israel, ri matakari a leho ni gi palupu a rane huriki.
3Ri bole valai na kape ne BAKOVI DAGI a karis i polotara, a bulmakau i ravulu a polona i rua, ri habi ne BAKOVI DAGI. A karis i taku ne vona a nupesi i ala rua. A nupesi i taku i bole vilia a bulmakau i taku.
4Lakea e BAKOVI DAGI i takia e Moses i ta maea,
5“O bole a maka nihabi i habi nau e huriki a nupesi, o habi ne huriki a kabu ne Levi. Ri gi rata a leho vona pololilo na Kape na Vaponga. A leho ne ria ri gi rata a leho ni kaloho a maka mahalana kape.”
6Lakea e Moses i bole a maka karis, a bulmakau i habi ne huriki a kabu ne Levi.
7I habi na kabu ne Gerson a karis i rua, a bulmakau i va, ri gi rata a leho vona.
8I habi na kabu ne Merari a karis i va, a bulmakau i polotolu, ri gi rata a leho vona. E Itmar, e tune Aron a prister, i matakari ria.
9Pali e Moses i uka ma i habi a karis, a bulmakau ne huriki na kabu ne Kohat, a vuhuna a maki na kape ni gamai bara ri kaloho kunana.
10Na tahuna ni gamai a dede, e huriki a nupesi ri bole valai a maka nihabi ri habi na Vure.
11Lakea e BAKOVI DAGI i takia e Moses, “E huriki a nupesi na kabu takutaku ri gi habi a nihabi ne ria, ne vona ni gamai a dede. Na parava takutaku, a nupesi i taku ge bole valai a nihabi vona.”
12Na mugana parava, a nupesi ne huriki a Iuda, e Nason e tune Aminadab, i bole valai a nihabi vona:
13a pelete silva, a nimavana i 130 sekel, a tavila silva, a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana maki nga, i ramai a nimavana a sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
14a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
15a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
16a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
17a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga a nihabi ne Nason e tune Aminadab.
18Na ruana parava (2nd), a nupesi ne huriki a Isikar, e Nataniel e tune Suar, i bole valai a nihabi vona:

19a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
20a vidiru ni rata na gol a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
21a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
22a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
23a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima a pida ne ria i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Nataniel e tune Suar.
24Na toluna parava (3rd), a nupesi ne huriki a Sebulun, e Eliab e tune Helon, i bole valai a nihabi vona:
25a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana a sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
26a vidiru ni rata na gol a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
27a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
28a meme a toga ne vona a nihabi na naro hale;
29a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Eliab e tune Helon.
30Na vana parava (4th), a nupesi na kabu ne Reuben, e Elisur e tune Sedeur, i bole valai a nihabi vona:
31a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
32a vidiru ni rata na gol a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
33a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
34a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
35a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Elisur e tune Sedeur.
36Na limana parava (5th), a nupesi na kabu ne Simion, e Selumiel e tune Surisadai, i bole valai a nihabi vona:

37a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana namina oliv, ne vona a nihabi na vit;
38a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
39a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
40a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
41a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Selumiel, e tune Surisadai.
42Na polotarana parava (6th), a nupesi na kabu ne Gad, e Eliasap e tune Deuel, i bole valai a nihabi vona:
43a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
44a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
45a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ge a nihabi gutu-vuro;
46a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
47a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga a nihabi ne Eliasap, e tune Deuel.
48Na poloruana parava (7th), a nupesi na kabu ne Epraim, e Elisama e tune Amihud, i bole valai a nihabi vona:
49a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
50a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
51a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
52a meme a toga ge a nihabi na naro hale;
53a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Elisama, e tune Amihud.
54Na polotoluna parava (8th), a nupesi na kabu ne Manase, e Gamaliel e tune Pedasur, i bole valai a nihabi vona:

55a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ge a nihabi na vit;
56a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
57a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga i tahoka a pida i taku, ge a nihabi gutu-vuro;
58a meme a toga, ne vona a nihabi na naro hale;
59a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga a nihabi ne Gamaliel, e tune Pedasur.
60Na polovana parava (9th), a nupesi na kabu ne Bensamin, e Abidana e tune Gideoni, i bole valai a nihabi vona:
61a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva, a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
62a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
63a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ge a nihabi gutu-vuro;
64a meme a toga ge a nihabi na naro hale;
65a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Abidana, e tune Gideoni.
66Na ravuluna parava (10th), a nupesi na kabu ne Dan, e Ahieser, e tune Amisadai, i bole valai a nihabi:
67a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva, a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
68a vidiru ni rata na gol a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
69a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ge a nihabi gutu-vuro;
70a meme a toga, ge a nihabi na naro hale;
71a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ge a nihabi na nivalemu. Ra maki nga, a nihabi ne Ahieser, e tune Amisadai.
72Ne ravulu a mugana parava (11th), a nupesi na kabu ne Aser, e Pagiel e tune Okran, i bole valai a nihabi vona:

73a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea. Ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
74a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel, i vonu vona a havu mangisipa;
75a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
76a meme a toga, ge a nihabi na naro hale;
77a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga a nihabi ne Pagiel, e tune Okran.
78Ne ravulu a ruana parava (12th), a nupesi na kabu ne Naptali, e Ahira e tune Enan, i bole valai a nihabi vona:
79a pelete silva a nimavana i 130 sekel, a tavila silva a nimavana i 70 sekel. Ra nimavana pelete a tavila nga, i ramai a nimavana a sekel na kape na tahuna iea, ru vonu na plaoa kamumu ni vuli turana a namona oliv, ne vona a nihabi na vit;
80a vidiru ni rata na gol, a nimavana i 10 sekel i vonu na havu mangisipa;
81a tuna bulmakau a toga, a sipsip a toga, a tuna sipsip a toga a pida vona i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro;
82a meme a toga, ge a nihabi na naro hale;
83a bulmakau a toga i rua, a sipsip a toga i lima, a meme a toga i lima, a tuna sipsip a toga i lima ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra maki nga a nihabi ne Ahira, e tune Enan.
84Ra maki nga lobo e huriki a nupesi ne Israel ri habi na tahuna ni gamai a dede. Muri ri gi a maka nihabi na dede: a pelete silva i ravulu a polona i rua, a tavila silva i ravulu a polona i rua, a vidiru gol i ravulu a polona i rua.
85A nimavana pelete silva takutaku i 130 sekel, a tavila silva takutaku i 70 sekel. A maka nimavana silva lobo i 2,400 sekel, i ramai a nimavana sekel na kape na tahuna iea.
86Ri taparaki valai a vidiru gol i ravulu a polona i rua, a nimavana vidiru takutaku i 10 sekel. A nimavana gol lobo i 120 sekel.
87Ri taparaki valai a tuna bulmakau a toga i 12, a sipsip a toga i 12, a tuna sipsip a toga i 12 ri tahoka a pida i taku, ne vona a nihabi gutu-vuro, turana a maka plaoa ne vona a nihabi na vit; a meme a toga i 12, ne vona a nihabi na naro hale.
88Ri taparaki valai a bulmakau a toga i 24, a sipsip a toga i 60, a meme a toga i 60, a tuna sipsip a toga i 60, ne vona a nihabi na nivalemu. Ra nihabi nga ni habi muri na dede ni gamai.
89Na tahuna e Moses i dili na Kape na Vaponga ge ta turane BAKOVI DAGI, i longoa a lohona, i ta tala na murina ni dodo, na kurukuruna a agelo i rua na Tava na Ngava Dagi, i ta turana.