Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Musa yelin Ala Batu Bubun tiyɛ lɔxɔn naxan yi, a yi a masusan turen na a rasariɲan xinla ma e nun a muranne birin. A mɔn yi saraxa ganden nun a goronne masusan, a e rasariɲan.
2Nayi, Isirayila mangane yi fa kiseene ra. Denbaya xunne nan yi ne ra naxanye yamaan tɛngɛ, bɔnsɔn mangane.
3E yi fa e kiseene ra Alatala yɛtagi: Wontoro xunna soxin sennin e nun ɲinge fu nun firin. Manga firin, wontoro keden, manga keden ɲinge keden. E yi fa ne ra Ala Batu Bubun yɛtagi.
4Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
5“Kiseene rasuxu e yii alogo e xa Naralan Bubun wanla kɛ. E xa yitaxun Lewi bɔnsɔnna ra, naxan lanɲɛ e wanle ma.”
6Nayi, Musa yi wontorone nun ɲingene rasuxu, a yi e yitaxun Lewi bɔnsɔnna ra.
7A yi ɲinge naanin nun wontoro firin so Gɛrisɔn xabilan yii, alogo e wanla xa sɔnɔya.
8A yi ɲinge solomasɛxɛ nun wontoro naanin so Merari xabilan yii, alogo e wanla xa sɔnɔya. E birin yi walima Itamaraa yamarin bun, saraxarali Harunaa diina.
9Koni, a mi se so Kehati xabilan yii, amasɔtɔ e yi tixi se sariɲanxi fisamantenne maxanla nan na, naxanye tongoma tungunna ma.
10Saraxa ganden masusan lɔxɔn naxan yi turen na alogo a wanla xa fɔlɔ, mangane yi e kiseene xali saraxa ganden yɛtagi.
11Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Lɔxɔ yo lɔxɔ manga keden xa fa a kiseene ra, alogo wanla xa fɔlɔ saraxa ganden yɛtagi.”
12Aminadabo a dii Naxason yi fa Yuda bɔnsɔnna kiseene ra xii singe lɔxɔni.
13A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan binyen yi lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin keden naxan binyen lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
14xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
15tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
16kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
17ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Aminadabo a dii Naxason ma kiseene ra.
18Suwari a dii Natanɛli, Isakari bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii firinde lɔxɔni.

19A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
20xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
21tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
22kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
23ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Suwari a dii Natanɛli a kiseene ra.
24Xelɔn ma dii Eliyabi, Sabulon bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii saxande lɔxɔni.
25A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
26xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
27tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
28kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
29ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Xelɔn ma dii Eliyabi a kiseene ra.
30Sedewuri a dii Elisuri, Rubɛn bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii naaninde lɔxɔni.
31A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
32xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
33tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
34kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
35ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Sedewuri a dii Elisuri a kiseene ra.
36Surisadayi a dii Selumiyɛli, Simeyɔn bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii suulunde lɔxɔni.

37A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
38xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
39tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
40kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
41ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Surisadayi a dii Selumiyɛli a kiseene ra.
42Dewuyɛli a dii Eliyasafi, Gadi bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii senninde lɔxɔni.
43A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
44xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
45tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
46kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
47ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Dewuyɛli a dii Eliyasafi a kiseene ra.
48Amixudi a dii Elisama, Efirami bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii soloferede lɔxɔni.
49A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
50xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
51tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
52kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
53ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Amixudi a dii Elisama kiseene ra.
54Pedasuri a dii Gamaliyɛli, Manase bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii solomasɛxɛde lɔxɔni.

55A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
56xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
57tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
58kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
59ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Pedasuri a dii Gamaliyɛli a kiseene ra.
60Gidewoni a dii Abidan, Bunyamin bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii solomanaaninde lɔxɔni.
61A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
62xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
63tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
64kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
65ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Gidewoni a dii Abidan ma kiseene ra.
66Amisadayi a dii Axiyeseri, Dan bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fude lɔxɔni.
67A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
68xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
69tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
70kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
71ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Amisadayi a dii Axiyeseri a kiseene ra.
72Okiran ma dii Pagiyɛli, Aseri bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fu nun kedende lɔxɔni.

73A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
74xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
75tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
76kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
77ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Okiran ma dii Pagiyɛli a kiseene ra.
78Enan ma dii Axira, Nafatali bɔnsɔnna mangana, na yi fa a kiseene ra xii fu nun firinde lɔxɔni.
79A kiseene ni i ra: goronna gbeti daxin keden naxan lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronna gbeti daxin naxan lanxi garamu kɛmɛ solofere ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan, e birin nafexi murutu fuɲin na naxan namulanxi turen na bogise saraxan na,
80xɛma goronna naxan lanxi garamu kɛmɛ ma, a rafexi wusulanna ra,
81tura bulan keden e nun konton keden nun kontonna ɲɛɛ kedenna saraxa gan daxin na,
82kɔtɔ keden yulubi xafari saraxan na,
83ɲinge firin e nun konton suulun nun kɔtɔ suulun, e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna suulun, bɔɲɛ xunbeli saraxan na. Ne nan findi Enan ma dii Axira a kiseene ra.
84Isirayila denbaya xunne birin ma kiseene ni i ra, e naxanye fi saraxa ganden masusan lɔxɔni alogo a wanla xa fɔlɔ: goronna gbeti daxin fu nun firin, wuli xuya goronna gbeti daxin fu nun firin, xɛma goronna fu nun firin.
85Goronna gbeti daxin keden kedenne birin yi lanxi garamu wuli keden kɛmɛ saxan ma, wuli xuya goronne fan, garamu kɛmɛ solofere. Na seene birin malanxin lanxi gbeti kilo mɔxɔɲɛn nun naanin nan ma naxan nun yire sariɲanxin liga seen binyen lan.
86Goronna xɛma daxin keden kedenne birin yi lanxi garamu kɛmɛ nan ma. E fu nun firinne malanxina, garamu wuli keden kɛmɛ firin. E yi rafexi wusulanna ra.
87E fa xuruseen naxanye ra saraxa gan daxin na: tura bulan fu nun firin, konton fu nun firin, yɛxɛɛn ɲɛɛ kedenna fu nun firin, e nun e bogise saraxane. E yi fa kɔtɔ fu nun firin na yulubi xafari saraxan na.
88E fa xuruseen naxanye ra bɔɲɛ xunbeli saraxan na: tura mɔxɔɲɛn nun naanin, konton tonge sennin, kɔtɔ tonge sennin e nun yɛxɛɛn ɲɛɛ keden kedenna tonge sennin. Ne nan findi kiseene ra alogo saraxa ganden wanla xa fɔlɔ a masusan xanbini.
89Musa nɛma yi soɛ Naralan Bubuni falatideni Ala xa, a yi Ala xuiin mɛma maleka gubugubu kan sawura firinne nan longori ra Layiri Sereya Kankiraan dɛraganla xun ma, Ala solonadena. A yi falan tima a xa.