Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moisés Bab-Dummadse-goled-neg-seleged-sobsad-obelosgu, ina-wawadikid a-neggi bomi-bomi imaksad. Degine, bela agi ibmarmar-bukwad Bab-Dummadga nug-imaksad. Agi, we-neg Bab-Dummadgarbi-ebulegega nug-imaksasunnad. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ina-wawadikid egi bomi-bomi imaksabalid, degine, bela ailagi-ibmarmar-ebulemalad Bab-Dummadga nug-imaksabalid. Agi, we-ibmar bela Bab-Dummadgarbi-ebulegega nug-imaksad.
2Geb degine, Israel-dulemar-e-dummagan, a sogleged, na e-gwenad-e-gwenadgan-e-dummaganye, amala, e-dadgan-dummaganba-dulemar-ebislesmalad-e-dummagan gumalad. Amala, Bab-Jehováʼga ibmar uknonimalad.
3We-ibmarmar senonimalad: Dummagan ebo-ebo ur-napagined-ibmar-seed-wargwen senonimalad, degine, dummagan-iliba moli-bebe-nikad-alugwasualed-war-wargwen senonimalad. Degisoggu, bela ur-napagined-ibmar-seed walanergwasundo (6), degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed warambe-gakabosundo (12). We-ibmarmala, Bab-Jehováʼga-ukega Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-selegedse senonimalad.
4Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
5“We-ibmarmar-bega-uknanaid e-abin be sue, adi, dulemar-anbo-ambikued-neggi ebulegegar. We-ibmarde Leví-wagan-baiganga, na e-ibmar-ebulegedba ega be ukoed.”
6Geb Moisés, we-urmar, degi, moli-alugwasuarmalad sussunnad. Geb degine, Leví-wagan-baiganga uksasunnad.
7Gersón-e-waganga urmar-napagined-ibmar-seed walabo ega uksad, degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed walabake ega uksabalid, arbagedgi-ibmar-abemaladba ebugegar.
8Merari-e-waganga urmar-napagined-ibmar-seed walabake ega uksad, degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed walabaabak (8) uksabalid, arbagedgi ibmar-abemaladba ebugegar. We-Leví-wagan-baigande dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Aarón-machi-Itamar-sogedba arbananai gusmalad.
9Moisés, Coat-wagangardi we-ibmarmar uksasulid, ar ade, wemala e-gukingi ibmarmar-Bab-Dummadgadga-gusadi, semamai gumaloed.
10Ibmar-ogumakar-ukleged-aila Bab-Dummadga nugsalesgu, we-dummagan ibmar-ogumakar-ukleged-aila-asabin, Bab-Dummadga ibmarmar uksamalad.
11Ar ade, Bab-Jehová, Moisésʼga sogsagusad: “Ibmar-ogumakleged-aila-anga-nugsalesadga-ibmar-ukegale, iba-ibagwengi dummagan-war-wargwen anga ibmar ukoed.”
12Iba-gebe-onodedgine, Aminadab-machi-Naasón-inse Bab-Jehováʼga ibmar senonikid. We-Naasónʼde, e-dad-dummad-Judáʼgi danikid.
13Naasón Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi, wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
14Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
15Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
16Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
17Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Aminadab-machi-Naasón, Bab-Jehováʼga senonikid.
18Ibabogi, Zuar-machi-Natanael, Bab-Jehováʼga ibmar-senonimogad. We-Natanaelʼde dad-dummad-Isacarʼgi-danimalad-e-dummadid.

19Natanael Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi, wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
20Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
21Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
22Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
23Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Zuar-machi-Natanael, Bab-Jehováʼga senonikid.
24Ibapaagine, Helón-machi-Eliab, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Eliabʼde dad-dummad-Zabulónʼgi-danimalad-e-dummadid.
25We-Eliab Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
26Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
27Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
28Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
29Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Helón-machi-Eliab, Bab-Jehováʼga senonikid.
30Ibabakegine, Sedeur-machi-Elisur, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Elisurʼde dad-dummad-Rubénʼgi-danimalad-e-dummadid.
31We-Elisur Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
32Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
33Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
34Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
35Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Sedeur-machi-Elisur, Bab-Jehováʼga senonikid.
36Ibatargine, Zurisadai-machi-Selumiel, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Selumielʼde dad-dummad-Simeónʼgi-danimalad-e-dummadid.

37We-Selumiel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
38Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
39Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
40Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
41Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Zurisadai-machi-Selumiel, Bab-Jehováʼga senonikid.
42Ibanergwadgi (6), Deuel-e-machi-Eliasaf, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Eliasafʼde dad-dummad-Gadʼgi-danimalad-e-dummadid.
43We-Eliasaf Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
44Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
45Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
46Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
47Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Deuel-machi-Eliasaf, Bab-Jehováʼga senonikid.
48Ibagugledgi (7), Amiud-machi-Elisama, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Elisamaʼde dad-dummad-Efraínʼgi-danimalad-e-dummadid.
49We-Elisama Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
50Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
51Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
52Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
53Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Amiud-machi-Elisama, Bab-Jehováʼga senonikid.
54Ibabaabakadgi (8), Pedasur-machi-Gamaliel, Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Gamalielʼde dad-dummad-Manasésʼgi-danimalad-e-dummadid.

55We-Gamaliel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
56Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
57Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
58Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
59Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Pedasur-machi-Gamaliel, Bab-Jehováʼga senonikid.
60Ibabakebakadgi (9), Gedeoni-machi-Abidán, Bab-Jehováʼga ibmar-senonimogad. We-Abidánʼde dad-dummad-Benjamín-e-dummadid.
61We-Abidán Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
62Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
63Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
64Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
65Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Gedeoni-machi-Abidán, Bab-Jehováʼga senonikid.
66Ibambegi (10), Amisadai-machi-Ahiezer, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Ahiezerʼde dad-dummad-Danʼgi-danimalad-e-dummadid.
67We-Ahiezer Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
68Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
69Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
70Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
71Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Amisadai-machi-Ahiezer, Bab-Jehováʼga senonikid.
72Ibambe-gakagwensakgi (11), Ocrán-machi-Pagiel, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Pagielʼde dad-dummad-Aserʼgi-danimalad-e-dummadid.

73We-Pagiel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
74Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
75Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
76Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
77Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Ocrán-machi-Pagiel, Bab-Jehováʼga senonikid.
78Ibambe-gakabogi (12), Enán-machi-Ahira, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Ahiraʼde dad-dummad-Neftalíʼgi-danimalad-e-dummadid.
79We-Ahira Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad: Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid. E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid. A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
80Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid. A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
81Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen. Sibad-wawaad-machered, wargwen. Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
82Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
83Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid: Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo. Sibad-wawaad-machered, walatar. Sibad-machered, walatar. Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid. We-ibmarmala, Enán-machi-Ahira, Bab-Jehováʼga senonikid.
84Weyobi, Israel-dulemar-e-dummagan Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar-ukleged-aila nug-imaknanaigusgu ibmarmar senonigusmalad: Mani-bate, gwaambe-gakabo (12), mani-nog-dummad, gwaambe-gakabo (12), or-wesar, warambe-gakabo (12) senonigusmalad.
85Mani-bate gwa-gwagwengi, mani-dulanergwa-gakambe-aidiku (130) nanaed. Degine, nog-dummad gwa-gwagwengi, mani-dulapaa-gakambe-aidiku (70) nanaed. Bela batemar, degine, nogmar, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobi, mani-nibir-milibo gaka dulataled-ilabake-aidiku (2,400) daklealid.
86Or-wesar-warambe-gakabo (12) egi ina-wawadikid-ena-senonimaladi, a-or-wesar-ga-gagwengi mani-ambe-aidiku (10) nanaed. Bela or-wesar Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobi, mani-nibir-dulanergwa-aidikue (120) gussundo.
87Bab-Jehováʼga ibdurgan-ogumakar-ukega senonimaladdina, weyob mergued: Molimar-bebe-nikmalad-sapingwagwad, warambe-gakabo (12), sibad-wawaad-machered, warambe-gakabo (12), sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, warambe-gakabo (12). We-sibad-wawaad-birgagwenadba ibmar-gwag-ukleged senonimarbalid. Degine, isgued-eliega sibad-machered, warambe-gakabo (12) senonimarbalid.
88Gwenatigwar-guega, ibdurgan-senonimalad, weyob mergued: Molimar-bebe-nikad-alugwasuarmalad, waladulagwen-gakabake (24), sibad-wawaad-machered, waladulapaa (60), sibad-machered, waladulapaa (60), degine, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, waladulapaa (60) mergued. We-ibmarmala ibmar-ogumakar-ukleged-aila-nug-imaklenaigusgu Bab-Jehováʼga uklesad.
89Moisés Bab-Jehová-ebo-sunmakega, Bab-Jehová-dulemarbo-ambikued-negse dogdegu, Moisés, Bab-Jehová-ega-sunmake itosad. Bab-Jehová-Dulemarbo-Igar-Mesisad-Ulu-e-atued-birgi, baliwitur-warbo-querubinʼye-nugad-gwichimalad-imbagi ega sunmake itosad. Weyobi, Bab-Jehová Moisés-ebo sunmakdaed.