Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svijem posuðem njegovijem i oltar sa svijem posuðem njegovijem, kad pomaza i osveti,
2Donesoše knezovi Izrailjevi, starješine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onijeh koji biše izbrojeni,
3Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šestora kola pokrivena i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednoga vola svaki, i donesoše pred šator.
4A Gospod reèe Mojsiju govoreæi:
5Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakomu prema službi njegovoj.
6I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.
7Dvoja kola i èetiri vola dade sinovima Girsonovijem prema službi njihovoj.
8A ostala èetvora kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara sina Arona sveštenika.
9A sinovima Katovijem ne dade ništa, jer im posao bijaše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.
10I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.
11A Gospod reèe Mojsiju: jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.
12I prvi dan donese prilog svoj Nason sin Aminadavov od plemena Judina;
13A prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna bijeloga pomiješana s uljem za dar;
14Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
15Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
16Jedan jarac za grijeh;
17A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavova.
18Drugi dan donese Natanailo sin Sogarov, knez plemena Isaharova,

19Donese prilog svoj: jednu zdjelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu èašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
20Jednu kadionicu zlatnu od deset sikala punu kada;
21Jedno tele, jednoga ovna, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
22Jednoga jarca za grijeh;
23A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarova.
24Treæi dan donese knez sinova Zavulonovijeh, Elijav sin Helonov;
25Njegov prilog bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, a oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
26Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
27Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
28Jedan jarac za grijeh;
29A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava sina Helonova.
30Èetvrti dan donese knez sinova Ruvimovijeh Elisur sin Sedijurov;
31Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
32Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
33Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
34Jedan jarac za grijeh;
35A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura sina Sedijurova.
36Peti dan donese knez sinova Simeunovijeh Salamilo sin Surisadajev;

37Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
38Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
39Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
40Jedan jarac za grijeh;
41A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajeva.
42Šesti dan donese knez sinova Gadovijeh Elisaf sin Raguilov;
43Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
44Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
45Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
46Jedan jarac za grijeh;
47A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa sina Raguilova.
48Sedmi dan donese knez sinova Jefremovijeh Elisama sin Emijudov;
49Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
50Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
51Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
52Jedan jarac za grijeh;
53A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame sina Emijudova.
54Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov;

55Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
56Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
57Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
58Jedan jarac za grijeh;
59A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila sina Fadasurova.
60Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;
61Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
62Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
63Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
64Jedan jarac za grijeh;
65A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana sina Gadeonijeva.
66Deseti dan donese knez sinova Danovijeh Ahijezer sin Amisadajev;
67Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
68Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
69Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
70Jedan jarac za grijeh;
71A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajeva.
72Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovijeh Fagailo sin Ehranov;

73Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
74Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
75Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
76Jedan jarac za grijeh;
77A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila sina Ehranova.
78Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovijeh Ahirej sin Enanov;
79Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna èaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
80Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
81Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
82Jedan jarac za grijeh;
83A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja sina Enanova.
84To je prilog od knezova Izrailjevijeh da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdjela srebrnijeh, dvanaest èaša srebrnijeh, dvanaest kadionica zlatnijeh;
85Svaka zdjela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka èaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tijem sudovima dvije tisuæe i èetiri stotine sikala, po siklu svetom;
86Dvanaest kadionica zlatnijeh punijeh kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;
87Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za grijeh;
88A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i èetiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To bi prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.
89I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada èujaše glas gdje mu govori sa zaklopca što bješe na kovèegu od svjedoèanstva izmeðu dva heruvima; i govoraše mu.