Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deun, Bab-Jehová Sinaí-yargi Moisésʼga sunmaksagusgu, weyobi, Aarón-wagan, degi, Moisés-wagan gardagi-narmaklegar mesilesad.
2Weyobi, Aarón-masmala nugmalad: Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar. Nadabʼde, e-machi-sailaginedid.
3We-Aarón-masmala, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladga sulesmalad. Wemarde, Bab-Dummadse-dule-irwa-goledga-gumalaga nug-imaklesmalad.
4Sinaí-nega-dulesulidganba Nadab, degi, Abiúʼbo, igar-maisulidba Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar uksamalad. A-ular, amar Bab-Jehová-asabin burgwismarsunnad. Wemar-warbogwad mimmi-nikussurmalad. Unnila, Eleazar, degi, Itamar, wemarbi e-bab-Aarón-asabin dule-irwa-Bab-Dummadse-goledga arbananai gusmalad.
5Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
6“Leví-wagan, dule-irwa-anse-goled-Aarón-asabin be sedage. We-Leví-waganmar, Aarón-ibmar-imakedgi Aarón-bendakmaloed.
7Amala, dulemar-anbo-ambikued-neggi Aarónʼga, degi, bela Israel-dulemarga arbananai gumaloed.
8We-Leví-wagan dulemar-anbo-ambikued-neggi bela ibmarmar-ebulemalad akwemaloed. Degine, anse-goled-neg-sunna-selegedgi Israel-dulemar-ular ibmar imakoed.
9We-Leví-wagan, Aarón, degi, e-masmala-bendakega be imakoed. Wemala, Israel-dulemar-abargine bachikii sulesmalad, anga arbaegar.
10Aarón, degi, e-masmaladi, dule-irwa-anse-goledga be imakoed. Ar dule-baid, dule-irwa-anse-goledsulid anse-goled-negse warmakele, oburgwilegoed.”
11Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
12“Ani an Israel-dulemar-abargi Leví-wagan-baigan bela Israel-machi-sailaginmalad-anar an susad. Ar bela machimala-sailaginmalad angadsoggu, Leví-wagan-baigan angadga gusunnodo.
13Egipto-yalagi bela machi-sailaginmalad an oburgwisgua, ani an Israel-machi-sailaginmalad angadga-guega an susad. Deyob dulemar, degi, ibdurganse-bakale, an imaksad. Ar we-ibdurgan, bela angadid. Ani an Bab-Jehová gued.”
14Bab-Jehová Sinaí-nega-dulesulidganba, Moisésʼga sunmaksad, ega sogded:
15“Leví-wagan-baigan na e-dadgan-e-dadganba, degi, na e-gwenad-e-gwenadganba be ebiso. Bela-machergan be ebisoed, susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar, be ebisoed.”
16Moisés, Bab-Jehová-ega-igar-uksadba, bela Leví-wagan-baigan ebichisad.
17Leví-masmala, wemalad: Gersón, Coat, degi, Merari.
18Gersón-masmaladi, wemarmogad: Libni, Simei.

19Coat-masmaladi, wemarmogad: Amram, Izhar, Hebrón, degi, Uziel.
20Merari-masmaladi, wemarmogad: Mahli, Musi. Leví-wagan-baigan na e-dadgan-e-dadganba weyob gumalad, na e-gwenad-e-gwenadganba ebislesad.
21Libni-wagan-danaled, degi, Simei-wagan-danaled Gersónʼgi danimalad. Wemala, Gersón-wagan gumardo.
22We-e-sordamar bela machergan-ebislesmalad, susmala-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislesmaladi, miligugle gaka dulataled-ilatar (7,500) mergued.
23Gersón-wagan dad-argwanedsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-yarganba, bukusmalad.
24Gersón-wagan-e-dummad Eliasafʼye nugad. Eliasafʼde Lael-e-machid.
25Gersón-wagan we-ibmar-imakmalaga gumalad: Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-dakedga. Ibmar-ukamar Bab-Dummadse-goled-neg e-uasga-gunaid-dakedga. A-yawagak-dogedgi-mor-dummad-naid-dakedga.
26Mor-dummad bela Bab-Dummadse-goled-neg, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-ebirnaid-dakedga. Degine, e-yawagakgi mor-dummad-naid, bela urdubmar-agi-ebulemaladse-bakar-dakedga gumalad.
27Amram-wagan-danaled, Izhar-wagan-danaled, Hebrón-wagan-danaled, degi, Uziel-wagan-danaled Coatʼgi danimalad. Wemar, Coat-wagan gumalad.
28We-e-sordamar bela machergan-ebislesmaladi, degi, susmala-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislemaladi, milibaabak gaka dulataled-ilanergwa (8,600) mergued. Wemala, Bab-Dummadse-goled-neg-dakmaladga gumalad.
29Coat-wagan, dad-nakwed-argan-nuedsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dikarba, bukusmalad.
30Coat-wagan-e-dummad Elizafánʼye nugad. Elizafánʼde Uziel-e-machid.
31Coat-wagan we-ibmar-imakmalaga gumalad: Bab-Dummad-Israel-Dulemarbo-Igar-Mesisad-Ulu-dakedga. Mese-dakedga. Gwallumar-sied-dakedga. Ibmar-ogumakar-uklemalad-ailamar-dakedga. Bab-Dummadse-goled-neggi-ibmar-ebulemalad-dakedga. Mor-dummagan-dakedga. Degi, bela agi ibmarmar-ebulesiid dakedga gumalad.
32Leví-wagan-baigan-e-dummad Eleazarʼye nugad Aarón-e-machid. Aarónʼde dule-irwa-Bab-Dummadse-goledid. Eleazarʼde Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dakmalad-e-dummadid.
33Mahli-wagan-danaled, degi, Musi-wagan-danaled, Merariʼgi danimalad. Wemar, Merari-wagan gumalad.
34We-e-sordamar, bela machergan-ebislesmalad, susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar-ebislesmaladi, milinergwa gaka dulataled-ilabo (6,200) mergued.
35Merari-wagan, dad-nakwed-argan-sapiledsik Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-dikarba bukusmalad. Merari-wagan-e-dummad Zurielʼye nugad. Zurielʼde, Abihail-e-machid.
36Merari-wagan we-ibmar-dakmalaga gumalad: Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-urgomar-dakmaladga, e-suarmar-dakmaladga, e-buarmar-dakmaladga, e-sigmalad-dakmaladga, bela e-ibmarmar-dakmaladga, degine, bela ibmar-egi-ebulemalad-dakmaladga.

37Bab-Dummadse-goled-neg-e-galu-bubamar-dakmaladga, e-sigmalad-dakmaladga, e-bargamalad-dakmaladga, e-dubmar-dakmaladga gumalad.
38Moisés, Aarón, degi, a-e-masmala, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-asabin mamaigusmalad. A-sogleged, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-dad-nakwedsik mamaigusmarye. Aarón, degi, e-masmala, Israel-dulemar-nuggine, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged dakega gumalad. Dule-baigan dule-irwa-Babse-goledsulile, Bab-Dummadse-goled-negse warmaksale, oburgwilegoed.
39Moisés, degi, Aarón, Bab-Jehová-ega-sogsadba, bela Leví-wagan, machergan, degi, bela susmar-nii-wargwen-nikamaladse-bakar, na e-dadgan-e-dadganba ebichismargua, daklealid, mili-dulagwen-gakabo (22,000) mergue.
40Bab-Jehová Moisésʼga sogded: “Israel-dulemar-e-masmala-sailaginmalad, nii-wargwen-nikamaladse-bakale, bela ebiso, degine, e-nugmar be narmakbalo.
41”Geb degine, Israel-masmala-gebesailaginmalad-anar bela Leví-wagan be suo. Geb deginbali, bela Israel-dulemar-e-ibdurgan-gebemalad-anar, Leví-wagan-e-ibdurgan be subalo. Ani an Bab-Jehová gued.”
42Moisés Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad, bela Israel-masmala-gebesailaginmalad ebichisad.
43Bela masmala-sailaginmalad-nii-walagwen-nikamaladse-bakar-ebislesadi, a-e-nugmar-mesilesadi, mili-dulagwen-gakabo gaka dulataled-ilabo gaka dulapaa-gakambe-gakapaa (22,273) mergu daklealid.
44Geb degine, Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
45“Bela Israel-masmala-gebesailagined-anar, Leví-wagan be suo. Degine, Israel-dulemar-e-molimar-anar, Leví-wagan-e-molimar be subalo. Leví-wagan angadga guoed. Ani an Bab-Jehová gued.
46”Ar Israel-dulemar-e-masmala-gebesailaginmalad, Leví-wagangi dulataled-ilabo gaka dulapaa-gakambe-gakapaa (273) egi-obinedba, Israel-masmala burgoenad. Amar-onogega,
47dule-war-wargwengi mani-sibu-gwaatar be suo. A-mani Bab-Dummadse-goled-neggi-aidikuedba be suo. We-manide, gera-dulagwen (20) aidikued.
48We-manimala, bela Aarónʼga, degi, e-masmalaga be uko. We-manide Israel-masmala-gebesailaginmalad-onolesad-e-manid.”
49Moisésʼde Israel-masmala-gebesailaginmalad, Leví-wagan-obinedba manigi-onolesadi susad.
50Moisés we-mani abingasad, mani-sibu-miligwen gaka dulataled-ilapaa gaka-dulapaa-gakatar (1,365) aidikued. Bab-Dummadse-goled-neggi-mani-oaidikuedba we-mani oaidikusmalad.
51A-sorbali, Moisés, we-dule-onolesmalad-mani Aarónʼga, degi, a-e-masmalaga uksad. Moisés, ar Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad.