Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awa ndo wana wa Aluni na Musa mhela Mkulu Nguluwi loyalonjile na Musa mchidunda cha Sinai.
2Aga ndo matagwa ga wana wa Aluni. Nawali Nadabu, mlelwa wa heye wa mwaluko na Abihu na Eleasali na Itamali.
3Aga ndo matagwa ga wana wa Aluni nawawichigwe kwa mijito yelile na kubakalizwa mafuta wawe watambika.
4Ila Nadabu na Abihu nawabagama hali Mkulu Nguluwi, mhela lowamlavile Mkulu Nguluwi chiluli chohachikundigwe kuli chiwala cha Sinai. Hewo nawali hela wana, ahyo Eleasali na Itamali nawakola mijito kota watambika mhela wa ukomu wa Aluni Mhaza wa hewo.
5Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
6“Uwegale habehi wanhu wa nhanzi ya Lawi, uwawiche kumwando kwa mtambika Aluni waze kumkolela mijito.
7Wowakolela mijito Aluni na Waisilaeli weng'ha hala kuli ihema lya Nguluwi howokola mijito ya ihema lya Nguluwi.
8Wololela vinhu vyeng'ha vya ihema lya Nguluwi na kuwatanza Waisilaeli howokola mijito ja hewo kuli ihema lya Nguluwi.
9Aluni na walelwa wa heye wopegwa Walawi, awo walavigwa hali Waisilaeli wawakolele mijito.”
10Kowahagula Aluni na wana wa heye leka wazengukola mijito ja hewo ja utambika, ila wone munhu nyunji hoyojeza kukola mijito ja utambika, kokopoligwa.
11Mkulu Nguluwi nakalutilila kumlonjela Musa,
12“Ulole, ndiwahagula Walawi kuli wanhu wa Isilaeli weng'ha honhu hali chila mlelwa wa mwaluko mlume kuli chila ivyazi lya Isilaeli. Walawi ndo wa heni,
13kwa vila chila mlelwa wa mwaluko wa Isilaeli ndo wa heni. Mhela londiwakopole walelwa wa mwaluko wa Misili nandimdita chila mlelwa wa mwaluko wa wanhu na wa migongolo yawe wa chiuyeng'ha, hewo wowa ndo wa heni. Heni ndo mbele Mkulu Nguluwi.”
14Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa kuli chiwala cha Sinai,
15“Wawaze wana wa Lawi weng'ha kwa kuwinza lukolo lwawo na ivyazi lya hewo, chila mlume yawele na mwezi umwe na mzidi.”
16Lelo Musa nakawawaza kota vyoyalajizwe na lizi lya Mkulu Nguluwi.
17Awa ndo wali wana wa Lawi, Gelishoni na Kohati na Melali.
18Aga ndo matagwa ga wana walume wa Gelishoni kwa kuwinza ng'holo za hewo, Libuni na Shimei.

19Wana walume wa Kohati kwa kuwinza ng'holo za hewo nawali, Amulamu na Ishali na Hebuloni na Usieli.
20Wana walume wa Melali kwa kuwinza ng'holo za hewo, nawali Mahuli na Mushi. Ali nalyali ivyazi lya Walawi kulawa kuli ng'holo za hewo.
21Ivyazi lya Walibuni na Washimei nalilawa kwa Gelishoni, azi ndo nazali ng'holo za Wagelishoni.
22Hisabu ya hewo kwa kuwaza walume weng'ha kwaluchila nawawele na mwezi umwe na mzidi ndo elufu saba na miya zihano (7,500).
23Ng'holo za Wagelishoni naiwalapa kuwika kambi kuli ubanzi wa kolizinjilaga isanya, kumbele kwa ihema lya Nguluwi,
24na heye Eliasafu mwana wa Laeli yawele mkulu wa lukolo lwa Wagelishoni.
25Mijito ja wana wa Gelishoni najali kulolela ihema lya Nguluwi hamwe na chigubiko cha ihema lya Nguluwi na ipaziya lya lwizi lwa ihema lya Nguluwi
26na mipaziya ja lugagala naluwele lulinguzunguluta ihema lya Nguluwi na honhu ha kulavila nhambiko na ipaziya lya lwizi lwa lugagala na ng'weso zake. Mijito jeng'ha jilingulapa vinhu avi najali ja hewo.
27Ng'holo za Waamulamu na Waishali na Wahebuloni na Wausieli nazilawa kwa Kohati, ali ndo nalyali ivyazi lya Wakohati.
28Kota vyoliwazigwe kwa walume weng'ha kwaluchila na wawele na mwezi umwe na mzidi, nawali elufu nane na miya sita (8,600), nawali wololela honhu helile.
29Ng'holo za wana wa Kohati nayali ilapigwa kuwika kambi ubanzi wa kusini mwa ihema lya Nguluwi,
30na heye Elisafani mwana wa Usieli, yawele mkulu wa lukolo alo lwa ivyazi lya Wakohati.
31Mijito ja hewo jali kulilolela isanduku lya ilagano na visaga na chinhu cha kuwichila chenje na honhu ha kulavila nhambiko na vinhu vyowalingukolela mijito honhu helile na ipaziya, mijito jeng'ha jilingulapa vinhu avi najali ja hewo.
32Na heye Eleasali mwana wa mtambika Aluni nakawichigwa kuwa mng'hangala wa wakulu wa Walawi mlolezi wa wanhu weng'ha walingukola mijito honhu helile.
33Ng'holo za Wamahili na Wamushi nazilawila kwa Melali.
34Weng'ha kwa kuwazigwa kwa kwaluchila walume wawele na mwezi umwe na mzidi nawali wanhu elufu sita na miya mbili (6,200).
35Mkulu wa lukolo lwa ivyazi lya Melali nayali Sulieli mwana wa Abihaili, awa nawaganigwa kuwika kambi ubanzi wa kasikazini mwa ihema lya Nguluwi.
36Awo wana wa Melali nawapegwa mijito ja kulolela fulemu za ihema lya Nguluwi, mhajilo na mizengo na mambo na vinhu vyeng'ha vya kibatilila ihema, mijito jeng'ha jilinguwala vinhu avi, najali ja hewo.

37Na kahi nawaganigwa kulolela mizengo ja lugagala luzungulute ihema lya Nguluwi na vigingi na ng'weso zake.
38Musa na Aluni na wana wawo, nawaganigwa kuwika kambi hali ihema lya Nguluwi ubanzi wa kolilawilaga isanya. Nawaganigwa hewo kukola mijito ja utambika kuli ihema lya Nguluwi kwa chiwalo cha Waisilaeli. Munhu yunji yoneche yahejele habehi naiganigwa yakopoligwe.
39Hisabu ya Walawi kwa kuwinza ivyazi lya hewo, walume weng'ha kwaluchila wana wawele na mwezi umwe na mzidi wawele Musa na Aluni nawawawazile kwa ilajizo lya Mkulu Nguluwi, nawali wanhu elufu makumi meli na mbili (22,000).
40Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Wawaze kwa matagwa walelwa wa mwaluko walume weng'ha wa Waisilaeli kwaluchila wawele na mwezi umwe na mzidi.
41Nagwe kowabagula Walawi kwa chiwalo cha heni Mkulu Nguluwi wawe honhu ha walelwa wa mwaluko wa Waisilaeli, kahi kobagula kwa chiwalo cha heni migongolo jeng'ha ja Walawi jiwe honhu ha walelwa wa mwaluko wa migongolo ja wanhu wa Isilaeli.”
42Lelo Musa nakawawaza walelwa wa mwaluko weng'ha wa wanhu wa Isilaeli kota Mkulu Nguluwi vyoyamlajize.
43Walelwa weng'ha wa mwaluko walume kuli kuwazigwa kwa matagwa, wawele na mwezi umwe na mzidi, nawali elufu makumi meli na mbili na miya mbili na makumi saba na zidatu (22,273).
44Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
45“Lelo wabagule Walawi weng'ha wawe wa heni honhu ha walelwa wa mwaluko wa Waisilaeli. Kahi, ujibagule misenga ja Walawi weng'ha honhu ha walelwa wa mwaluko wa misenga ja Waisilaeli. Hewo Walawi ndo wa heni. Heni nda Mkulu Nguluwi.
46Kwa chiwalo cha kuwagombola walelwa wa mwaluko walume wa wanhu wa Isilaeli miya mbili na makumi saba na wadatu (273), wawele mzidi wa walume Walawi,
47kobochela kwa chila mlume sendi migwala jihano, kwa kuwinza chipimilo cha honhu helile,
48na sendi azo kwa chiwalo cha kuwagombola awo wawele mzidi kwa Walawi komha Aluni na wanage.”
49Musa nakahulichiza, nakahola sendi azo za kuwagombola awo wawele mzidi wa wagomboligwe na Walawi,
50nakabochela kulawila walelwa wa mwaluko wa Isilaeli sendi chasi cha migwala elufu imwe na miya zidatu na makumi sita na gahano (1,365), kwa kuwinza chipimilo cha honhu helile,
51Musa nakawapa Aluni na wanage sendi azo za kuwagombola kota Mkulu Nguluwi vyoyamlajize.