Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni foki ʻae ngaahi toʻutangata ʻo ʻElone mo Mōsese ʻi he ʻaho naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mōsese ʻi he moʻunga ko Sainai.
2Pea ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElone; ko Natapi ko e ʻuluaki ia, mo ʻApiu, mo ʻEliesa, mo ʻItama.
3Pea ko e hingoa ia ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElone naʻe fakanofo ko e kau taulaʻeiki, ʻakinautolu naʻa ne fakatapui ke ngāue ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.
4Pea naʻe mate ʻa Natapi mo ʻApiu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi heʻena ʻomi ʻae afi kehe ki he ʻao ʻo Sihova ʻi he toafa ʻo Sainai, pea naʻe ʻikai haʻana fānau: pea ko ʻEliesa mo ʻItama naʻa na ngāue ʻi he ngāue fakataulaʻeiki ʻi he ʻao ʻo ʻElone ko ʻena tamai.

5Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
6“Ke ke fakaofi mai ʻae faʻahinga ʻo Livai, pea fakahā ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki koeʻuhi kenau ngāue kiate ia.
7Pea tenau tokanga ki heʻene ngāue, mo e ngāue ʻae kakai kotoa pē, ʻi he ʻao ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ke fai ki he ngāue ʻoe fale fehikitaki.
8Pea tenau tauhi ʻae ngaahi meʻa kotoa pē ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, mo e ngāue ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ke fai ki he ngāue ʻoe fale fehikitaki.
9Pea te ke foaki ʻae kau Livai kia ʻElone mo hono ngaahi foha: kuo foaki ʻakinautolu kotoa pē kiate ia mei he fānau ʻa ʻIsileli.
10Pea te ke fakanofo ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, pea tenau fai ʻenau ngāue fakataulaʻeiki: pea ko e muli ʻe haʻu ʻo ofi ʻe tāmateʻi ia.”
11Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
12“Pea ko au, vakai, Ko au kuo ʻomi ʻae kau Livai mei he fānau ʻa ʻIsileli ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki tama kotoa pē kuo ne toʻo ʻae manāva ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; ko ia ai, ʻe ʻoʻoku ʻae kau Livai;
13Koeʻuhi ʻoku ʻoʻoku ʻae ʻuluaki tama kotoa pē; he ko e ʻaho ne u taaʻi ai ʻae ʻuluaki fānau ʻi he fonua ko ʻIsipite, ne u fakatapui ai kiate au ʻae ʻuluaki tama ʻi ʻIsileli, ʻae tangata mo e manu; Ko au ko Sihova ʻe ʻoʻoku ʻakinautolu.”

14Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese ʻi he toafa ʻo Sainai, ʻo pehē,
15Ke ke lau ʻae fānau ʻa Livai ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻae kakai tangata kotoa pē mei hono taha māhina, ke ke lau fakaʻaufuli ʻakinautolu.
16Pea naʻe lau ʻakinautolu ʻe Mōsese ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sihova, pea hangē ko e fekau kiate ia.
17Pea ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo Livai; ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali.
18Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo Kesoni ʻi honau ngaahi faʻahinga, ko Lipinai, mo Simi.

19Pea ko e ngaahi foha ʻo Kohate ʻi honau ngaahi faʻahinga, ko ʻAmilami, mo ʻIsa, mo Hepeloni, mo ʻUsili.
20Pea ko e ngaahi foha ʻo Melali ʻi honau ngaahi faʻahinga, ko Mali, mo Musi. Pea ko e ngaahi fānau ʻoe kau Livai ʻakinautolu ni, ʻo fakatatau ki he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.
21Pea naʻe ʻia Kesoni ʻae faʻahinga ʻoe kau Lipinai, mo e faʻahinga ʻoe kau Simi; pea ko e ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kesoni ʻakinautolu ni.
22Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu ʻo fakatatau ki he lau ʻoe kakai tangata mei hono taha māhina ʻo fai hake, ʻio, ʻakinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ko e toko fitu afe ma toko nimangeau.
23Pea ʻe nofo kituʻa ʻi he fale fehikitaki ki he potu lulunga ʻae ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kesoni.
24Pea ko ʻIliasafi ko e foha ʻo Laeli, ko e ʻeiki ia ʻoe fale ʻoe tamai ʻae kau Kesoni.
25Pea ko e ngāue ʻae ngaahi foha ʻo Kesoni ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, ko e faletapu, pea mo e fale fehikitaki, mo hono pulonga, pea mo e puipui ʻoe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
26Pea mo e ngaahi puipui ʻoe lotoʻā, pea mo e puipui ʻoe matapā ʻoe lotoʻā, ʻaia ʻoku ofi ki he fale fehikitaki, pea ʻoku takatakai ʻae feilaulauʻanga, pea mo e ngaahi maea ki he ngāue kotoa pē ʻi ai.

27Pea naʻe ʻia Kohate ʻae faʻahinga ʻoe kau ʻAmilami, pea mo e faʻahinga ʻoe kau ʻIsa, pea mo e faʻahinga ʻoe kau Hepeloni, pea mo e faʻahinga ʻoe kau ʻUsili, pea ko e ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kohate ʻakinautolu ni.
28Ko e lau ʻoe kakai tangata kotoa pē mei hono taha māhina ʻo fai hake, ko e toko valu afe ma toko onongeau, kuo nau fai ki he ngāue ʻoe faletapu.
29Ko e ngaahi faʻahinga ʻoe ngaahi foha ʻo Kohate tenau nofo ʻi he potu tonga ʻoe fale fehikitaki.
30Pea ko ʻElisefani ko e foha ʻo ʻUsili ko e ʻeiki ia ʻoe fale ʻoe tamai ʻae ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kohate.
31Pea ko e meʻa kenau tauhi, ko e puha ʻoe fuakava, mo e palepale, mo e tuʻunga maama, mo e ngaahi feilaulauʻanga, mo e ngaahi ipu ʻoe faletapu ʻaia kuo nau ngāueʻaki, pea mo e puipui, pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi ai.
32Pea ko ʻEliesa, ko e foha ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki ko e pule ia ʻoe houʻeiki ʻoe kau Livai, pea ʻe pule ia kiate kinautolu ʻoku fai ʻae ngāue ʻoe faletapu.

33Pea naʻe ʻia Melali ʻae faʻahinga ʻoe kau Mali, mo e faʻahinga ʻoe kau Musi: pea ko e ngaahi faʻahinga ʻo Melali ʻakinautolu ni.
34Pea ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe kakai tangata kotoa pē, mei hono taha māhina ʻo fai hake, ko e toko ono afe ma toko uangeau.
35Pea ko Suleli ko e foha ʻo ʻEpieli ko e ʻeiki ia ʻoe fale ʻoe tamai ʻae ngaahi faʻahinga ʻo Melali: ko kinautolu ni, ʻe nofo ʻi he potu tokelau ʻoe fale fehikitaki.
36Pea ʻoku ʻae ngaahi foha ʻo Melali ʻae ngaahi laupapa ʻoe fale fehikitaki, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu, mo hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻunga pou, pea mo hono ngaahi ipu kotoa pē, pea mo e meʻa kotoa pē ʻoku ngāueʻaki ʻi ai.

37Pea mo e ngaahi ʻotu pou ʻoe lotoʻā, pea mo honau ngaahi tuʻunga, mo honau ngaahi tutuki, mo honau ngaahi maea.

38Ka ko kinautolu ʻoku nofo ʻi he ʻao ʻoe fale fehikitaki ki he potu hahake, ʻio, ʻi he ʻao ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he potu hahake, ko Mōsese, mo ʻElone, mo hono ngaahi foha, ke tauhi ai ʻae ngāue ʻoe faletapu ki he ngāue ʻae fānau ʻa ʻIsileli; pea ko e muli ʻoku haʻu ʻo ofi ʻe tāmateʻi ia.
39Ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he kau Livai, ʻaia naʻe lau ʻe Mōsese mo ʻElone ʻi he fekau ʻa Sihova, ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻae kakai tangata kotoa pē mei hono taha māhina ʻo fai hake, ko e toko ua mano ma toko ua afe.

40Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia Mōsese, “Ke ke lau ʻae ʻuluaki tama tangata kotoa pē ʻi he fānau ʻa ʻIsileli mei hono taha māhina ʻo fai hake, pea ke lau honau hingoa.
41Pea ke ʻave ʻae kau Livai moʻoku, (Ko au ko Sihova) ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki fānau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; pea mo e fanga manu ʻae kau Livai, ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki kotoa pē ʻoe fanga manu ʻae fānau ʻa ʻIsileli.”
42Pea naʻe lau ʻe Mōsese ʻae ʻuluaki tama kotoa pē ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kiate ia.
43Pea ko e ʻuluaki tama tangata kotoa pē ʻi he lau ʻa honau hingoa mei hono taha māhina ʻo fai hake, ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ko e toko ua mano, mo e toko ua afe, mo e toko uangeau, mo e toko fitungofulu ma toko tolu.

44Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
45“ʻAve ʻae kau Livai ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki tama kotoa pē ʻi hē fānau ʻa ʻIsileli; pea mo e fanga manu ʻae kau Livai ke fetongi ʻaki ʻenau fanga manu pea ko e kau Livai ʻe ʻoʻoku ʻakinautolu: Ko au ko Sihova.
46Pea koeʻuhi ko kinautolu, ʻe huhuʻi ʻae toko uangeau mo e toko fitungofulu ma toko tolu ʻoe ʻuluaki tama ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, ʻakinautolu kuo tokolahi hake ʻi he kau Livai;
47Ke ke ʻave ʻa esikeli ʻe nima maʻanautolu taki taha, ʻo fakatatau ki hesikeli ʻoe faletapu: (koesikeli ko e kela ʻe uofulu:)
48Pea te ke ʻatu ʻae paʻanga, ʻaia kuo huhuʻi ʻaki ʻakinautolu ʻoku toe, kia ʻElone mo hono ngaahi foha.”
49Pea naʻe maʻu ʻe Mōsese ʻae paʻanga huhuʻi ʻokinautolu naʻe tokolahi hake ʻiate kinautolu naʻe huhuʻi ʻe he kau Livai:
50Naʻe maʻu ʻe ia ʻae ngaahi paʻanga mei he ʻuluaki fānau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; ko esikeli ʻe afe ma tolungeau ma onongofulu ma nima, ʻo fakatatau mo esikeli ʻoe faletapu:
51Pea naʻe ʻatu ʻe Mōsese ʻae ngaahi paʻanga kuo huhuʻi ʻaki ʻakinautolu kia ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo hangē ko e folofola ʻa Sihova, pea hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.