Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kó iwuɔ. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yóó bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Anɔɔ mɔ̀kɛ ibí ìnɑ̀ɑ̀ ndi ìì yètɛ̀ tu:
2Nɑdɑbu weè do tú Mpo, kɛ́nɑntɛ Abiu, kòo nɑntɛ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ.
3Anɔɔ kó ibí nyi mɛmmɛ, bɛ̀ do còú mbɛ̀ɛ̀ yɔ mɛkùɔ̀ nkɛ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú.
4Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu kɛ̀ bɛ̀ɛ kú Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do tùɔnnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntihúúntì muhɑ̃ɑ̃́ nsɔ̃́ntíkɛ kɔ̃mu. Bɛ̀ do yóó kú kɛ í mɔkɛ ibí. Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́mpĩ́nnɛ̀ bɛ cicɛ Anɔɔ ikuɔ́ tɔ̃mmú.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
6Duɔ́ nkɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɔbɛɛ tíínní, kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ nhAnɔɔ kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ nhò teénnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ mmutɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou, Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í.
8Bɛɛ̀ yó ndɑkɛ mɛtɑummɛ̀ tou kó tinɛntì kpɛ́í kɛ́mpĩ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kó mutɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou.
9Á duɔ́ nDefiibɛ Anɔɔ nɛ̀ o bí, míì bɛ̀ dɛ̀itɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ kɛ yɛ̃ nhɑ́ bɛ̀ mbɛ̀ duɔ́.
10Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yó ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ́mpĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú, kɛ̀ wèè í tú Defii botí kou kòò kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kó mutɔ̃mmú bɛ̀ɛ ò kùɔ.
11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
12Míì tɑ̃ɑ̃tɛ́ Defiibɛ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ cuokɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo cɔutɛ́ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó difɔ̃̀tìrì kɛ́mpĩ́ n tɔ̃mmú, míì bɛ̀ te.
13Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó dimɑ̀ɑ̀ tumɛ̀ n kɔbɛ mbɛ. M potɛ́ dìì yiè Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo, dɛ yiè ndi n cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ bɛ wũɔ̃ piɛ́ ìì bí ketiyì kɛ̀ ì tu idɑɑì, kɛ̀ dɛ̀ bo ntú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛrɛ.
14Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀:
15Á kɑɑ nDefii kó ibí initidɑɑì bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ, kɛ́ketɛ́nɛ̀ ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ́ndeètìnko.
16Kɛ̀ Mɔyiisii tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ.
17Ntɛ Defii bí kó yɛyètɛ̀: Kɛrisonni nɛ̀ Keɑti nɛ̀ Mɛdɑdi.
18Kɛ̀ Kɛrisonni kó ibí ntú: Dibini nɛ̀ Simɛii. Bɛ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ.

19Kɛ̀ Keɑti kó ibí ntú: Amudɑmu nɛ̀ Isɑɑdi nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi. Bɛ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ.
20Kɛ̀ Mɛdɑdi kpɛyi ntú: Mɑdi nɛ̀ Musi. Defii kó ibí nyi mɛmmɛ bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ.
21Kɛrisonni kó tinɑɑ̀mùntì do tú: Dibunii kɔku nɛ̀ Semmɛii kɔku kɛ̀ bɛ̀ ntú Kɛrisonniibɛ.
22Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ́tuotɛ́ initidɑbí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù kɛ́ntɔ kɛ deètìnko kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (7500).
23Kɛrisonniibɛɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ bɛɛ̀ do kɑri mɛtɑummɛ̀ tou fɔ̃nkúò diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
24Dɑyɛɛdi birɛ Ediɑsɑfu weè do tú bɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì.
25Kɛrisonniibɛ kó mutɔ̃mmú do tú bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í nnɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù dì dɑ̀ɑ́tí nɛ̀ kùù kpetí dibòrì.
26Nɛ̀ tìì fitɛ́ kudɑ̀nkù nɛ̀ kùù kpetí ditowɑɑ̀ kó dibòrì nɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pítínnɛ́ ì dɛ kó tiyɑ̀ɑ̀tì.
27Keɑti kó tinɑɑ̀mùntì do tú: Amudɑɑbɛ nɛ̀ Isɑɑbɛ nɛ̀ Ebunɔɔbɛ nɛ̀ Usiyɛɛdibɛ bɛ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ.
28Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ́túótɛ́ initidɑbí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ kɛ́ndeètìnko kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupísìni nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (8600) bɛɛ̀ do pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú.
29Keɑtiibɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ bɛɛ̀ do kɑri mɛtɑummɛ̀ tou bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀.
30Usiyɛɛdi birɛ Edisɑfɑ̃ɑ̃ weè do tú bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì.
31Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu kpɛ́í nnɛ̀ tɑ́bùrì nɛ̀ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ tinɛntì tɛtì bɛ̀ pĩĩnnɛ̀ tì ikuɔ́ tɔ̃mmú nɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù dɛ miɛkɛ kɔku nɛ̀ iwɛ̃ĩ ìì kù pìítínɛ̀.
32Bɛɛ̀ do pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ kóo kótì tu ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ Edeɑsɑɑ, kɛ̀ weè mbɛ̀ bɑkɛ́.
33Mɛdɑdi kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ do tú: Mɑdiibɛ nɛ̀ Musiibɛ. Mɛdɑdi kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ.
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nyinitidɑbí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù kɛ́ntɔ kɛ deètìnko kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (6200).
35Kɛ̀ Abiyɑi birɛ Sudiyɛɛdi weè ntú bɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì, bɛɛ̀ do kɑri mɛtɑummɛ̀ tou bɑkù yoú.
36Mɛdɑdi kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú do tú bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kó tidɑbɛɛtì kpɛ́í nnɛ̀ ticɑ́dɔɔti nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛ kó yɛtɛitiyɛ̀ nɛ̀ di kó tinɛntì tɛtì timɔu.

37Bɛɛ̀ do dɑkɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kó kudɑ̀nkù kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ yɛ kó yɛtɛitiyɛ̀ nɛ̀ dɛ kó ibɑɑkɛ́ nɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ.
38Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ bɛ bí kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri mɛtɑummɛ̀ tou diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ dibòrì bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́mpĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. Kɛ̀ wèè í tú Defii botí kou kɛ dɛ̀ tɔ́ɔ́nko, bɛ̀ɛ ò kùɔ.
39Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nDefiibɛ kɛ́túótɛ́ initidɑbí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù kɛ́ndeètìnko, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (22000). Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ kɛ́ntũ mbɛ nɑɑ̀mùntì dò ndòmmɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀.
40Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu Mpo bɛmɔu, kɛ́ketɛ́nɛ̀ ibí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ kɛ́ndeètìnko, ɑ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀.
41Kɑ̀ɑ dèè, ɑ́ túótɛ́ Defiibɛ kɛ́ bɛ̀ nni nduɔ́, Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó difɔ̃̀tìrì kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ, kɛ́túótɛ́ bɛ wũɔ̃ kɛ́ceetɛnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó iwũɔ̃ piɛ́ ìì bí ketiyì kɛ̀ ì tu idɑɑì.
42Kɛ̀ Mɔyiisii kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
43Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nkɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀ kɛ́túótɛ́ ibí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù kɛ́ndeètìnko kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (22273).
44Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
45Túótɛ́ Defiibɛ kɛ́cónnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó difɔ̃̀tìrì kɛ̀ nní mbɛ̀ te kɛ́túótɛ́ Defiibɛ kó iwũɔ̃ piɛ́ ìì bí ketiyì kɛ̀ ì tu idɑɑì kɛ́ceetɛnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛyi Defiibɛ, míì yó mbɛ̀ te, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie.
46Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ̀ɛ̀ nɔ̀ńkɛ́ Defiibɛ ĩ́nkɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (273).
47A cɔutɛ́ bɑ́ wè yuu ĩ́nkɛ̀ mɛdítíbii mmɛ̀nùmmù ìì kèétɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í.
48Kɑ̀ɑ duɔ́ ndɛ kó idíítí Anɔɔ nɛ̀ o bí, kɛ̀ bɛ̀ɛ do mbɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ̀ɛ̀ nɔ̀ńkɛ́.
49Kɛ̀ Mɔyiisi cuɔ́ dɛ kó idíítí kɛ̀ bɛ̀ bo donnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ̀ɛ̀ nɔ̀ńkɛ́.
50Kɛ̀ bɛ̀ɛ ì cuɔ́ kɛ̀ ì ḿbo mɛdítíbii ntɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù (1365) bɛ̀ do kèétɛ́ ìì díítí nyi mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í.
51Kòo ì duɔ́ nhAnɔɔ nɛ̀ o bí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́ wenwe Mɔyiisi kɛ nyɛ̃ bɛ̀ɛ dɔɔ̀mɛ̀.