Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄizi ń Aalonao buiↄ yã́n kɛ gↄↄ pↄ́ Dii yã'ò Mↄiziɛ Sinai gbɛ musu.
2Aalona nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Nadabu, Abiu, Ɛleazaa, Itamaa.
3Aalona nɛ́ pↄ́ wà ń dílɛ sa'onaↄ ũ wà sa'ozĩ nànɛ́ ń ↄzĩↄ tↄ́n we.
4Nadabu ń Abiuo gàga Dii aɛ Sinai guwaiwaiuɛ, kɛ́ aa mↄ̀ aà aɛ ń tɛ́ zĩ̀loo yã́i. Aai nɛ'i yãao, ↄ̃ Ɛleazaa ń Itamaao gↄ̃̀ sa'onaↄ ũ ń mae Aalona gↄↄ.
5Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
6Mↄ́ ń Levii buiↄ, ní ń na Aalonaɛ a ↄzĩ, aali zĩkɛaànↄ.
7Aali kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ zĩ pↄ́ má dà Aalonaɛ ń Isailiↄ píi kɛ ń zwã̀akpɛpi zĩo lↄ.
8Aali laaidↄ kpaaũkpɛ pↄkeleↄwa, aaiↄ zwã̀akpɛpi zĩ pↄ́ má dà Isailiↄnɛ kɛò.
9Levii buiↄ na Aalona ń a nɛ́ↄnɛ ń ↄzĩ. Isaili pↄ́ wa kpàwà míↄmiↄↄn we.
10Aalona ń a nɛ́ↄ dilɛ ma gbàgbanaↄ ũ. Tó gbɛ̃́ zĩ̀loe sↄ̃̀mazi, à gàɛ.
11Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
12Mámɛ ma Levii buiↄ sɛ̀ Isailiↄ guu Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ gbɛu. Levii buipiↄ iↄ dɛ ma pↄ́ ũ,
13asa za gↄↄ pↄ́ ma Egipi nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ, ma Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ ń ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ dìlɛ ma pↄ́ ũɛ. Mámɛmaa Dii.
14Dii yã'ò Mↄiziɛ Sinai guwaiwaiu à mɛ̀:
15Levii buiↄ nao daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. An gↄ̃ɛↄ nao píi sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa.
16Ɔ̃ Mↄizi ń nao lá Dii òɛwa.
17Levii nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Geesↄ̃, Kɛata ń Mɛlalio.
18Geesↄ̃ nɛ́ↄ tↄ́n kɛ daɛdaɛ: Libeni ń Simɛio.

19Kɛata nɛ́ↄ tↄ́n kɛ daɛdaɛ: Amlaũ, Isaa, Hɛblↄ̃ ń Uziɛlio.
20Mɛlali nɛ́ↄ tↄ́n kɛ daɛdaɛ: Mali ń Musio. Levii buiↄn we daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo.
21Libeni buiↄ ń Simɛi buiↄ mɛ́ Geesↄ̃ buiↄ ũ.
22Gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń nao sɛa za nɛ́ mↄ doↄwaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (7.500).
23Geesↄ̃ buipiↄ lí bòokpa zwã̀akpɛpi kpɛ naa bɛ'aɛ oi.
24Laɛli nɛ́ Ɛlisafa mɛ́ ń kía ũ.
25Geesↄ̃ buiↄ líↄ zwãa ń báa pↄ́ wàli kú kpaaũkpɛaↄ zĩ kɛ ń a kpɛɛlɛ zwãao
26ń kaa lɛ́ zwãao ń kaa pↄ́ lia zwã̀akpɛpi ń sa'okĩiozi zwãao ń a baↄ píi.
27Amlaũ buiↄ ń Isaa buiↄ ń Hɛblↄ̃ buiↄ ń Uziɛli buiↄ mɛ́ Kɛata buiↄ ũ.
28Sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa, an gↄ̃ɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ swaaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (8.600). Aamɛ aaliↄ zĩkɛ zwã̀akpɛu.
29Kɛata buipiↄ mɛ́ aali bòokpa zwã̀akpɛpi saɛ naa gɛↄmidↄkĩi oi.
30Uziɛli nɛ́ Ɛlizafã mɛ́ ń kía ũ.
31Aaliↄ kpagolo ń táabũnuo ń dauo ń sa'okĩio ń tulaletikatɛakĩio ń zwã̀akpɛ zĩkɛbↄↄ ń suunao zĩ kɛ píi.
32Sa'onkia Aalona nɛ́ Ɛleazaa mɛ́ Levii bui kíaↄ dↄaana ũ. Aàpi mɛ́ ì wɛ́tɛ zwã̀akpɛ zĩkɛnaↄzi.
33Mali buiↄ ń Musi buiↄ mɛ́ Mɛlali buiↄ ũ.
34Kɛ́ wà ń nao sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa, an gↄ̃ɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ soolo ń ↄ̀aa dooɛ (6.200).
35Abihaili nɛ́ Zuliɛli mɛ́ ń kía ũ. Aali bòokpa zwã̀akpɛ saɛ naa gugbãntoo oi.
36Wà Mɛlali buiↄ dìlɛ aaliↄ wɛ́tɛ zwã̀akpɛ lipɛpɛɛↄzi ń a lipↄ̃ↄↄ ń a lipɛlɛↄ ń lipɛlɛpi zɛbↄↄ ń a pↄkeleↄ píi.

37Aaliↄ kaa pↄ́ liaa zwã̀akpɛi lipɛlɛↄ ń a zɛbↄↄ ń a kũbↄↄ ń a baↄ zĩ kɛ lↄ.
38Mↄizi ń Aalonao ń Aalonapi nɛ́ↄ lí bòokpa kpaaũkpɛ aɛ naa gukpɛ oi. Aamɛ aaliↄ luakukĩi zĩ kɛ Isailiↄnɛ. Tó gbɛ̃́ zĩ̀loe sↄ̃̀i, à gàɛ.
39Levii bui pↄ́ Mↄizi ń Aalonao ń nao daɛdaɛ lá Dii òwaↄn we. Sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plaoɛ (22.000).
40Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ nao píi sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa, ní ń tↄ́ dalau.
41Bee gbɛa ní Levii buiↄ dilɛ ma pↄ́ ũ Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ gbɛu ḿpii, ní Levii buiↄ pↄtuoↄ dilɛ ma pↄ́ ũ Isailiↄ pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ gbɛu píi. Mámɛmaa Dii.
42Ɔ̃ Mↄizi Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ nào lá Dii òɛwa,
43sɛa za nɛ́ mↄ doↄwa. Kɛ́ wà ń tↄ́ kà láu píi, an dasi kɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń ↄ̀aa do ń bàaↄ̃kwi ń àaↄ̃oɛ (22.273).
44Ɔ̃ Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
45Levii buiↄ dilɛ ma pↄ́ ũ Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ gbɛu, ní Levii buiↄ pↄtuoↄ dilɛ ma pↄ́ ũ Isailiↄ pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ gbɛu. Mámɛmaa Dii.
46Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dasi dɛ Levii buiↄla gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń bàaↄ̃kwi ń àaↄ̃o. Gbɛ̃́ pↄ́ dìapiↄ boa yã́ musu,
47ã́nusu ↄwatɛ̃ sↄ́sↄo símá an baade miwa, lá wà a gbia dìlɛ ma kúkĩiwa, ní kpá Aalona ń a nɛ́ↄwa. Ãnusu do gela baoɛ.
49Ɔ̃ Mↄizi gbɛ̃bo'ↄ̃api sì gbɛ̃́ pↄ́ an dasi dɛ̀ Levii buiↄlapiↄwa.
50À ↄ̃asì Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iapiↄwa ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa soolo ń baswaaↄ̃sↄoo (1.365), lá wà a gbia dìlɛ luakukĩiwa.
51Ɔ̃ a kpà Aalona ń a nɛ́ↄwa lá Dii òɛwa.