Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haruna nun Musaa denbayaan muxune ni i ra, Alatala falan ti Musa xa waxatin naxan yi Sinayi geyaan fari.
2Harunaa diine xinle ni itoe ra: a dii singena Nadaba, Abihu, Eleyasari nun Itamara.
3Ne nan yi Harunaa diine ra naxanye masusan alogo e xa dɔxɔ saraxaraliyani, e yi na wanla kɛ.
4Koni Nadaba nun Abihu faxa nɛn Alatala yɛtagi Sinayi tonbonni, e to fa tɛɛ daxataren na a xa. Dii mi yi e yii, nanara, Eleyasari nun Itamara nan lu saraxarali wanla kɛ e baba Haruna bun ma.
5Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
6“Lewi bɔnsɔnna maso, i yi e lu saraxarali Haruna sagoni, e lu a wanla ra.
7E xa Haruna nun yamana wanla kɛ Naralan Bubuni, e Ala Batu bubun wanle kɛ.
8E yengi dɔxɔma nɛn Naralan Bubun muranne xɔn, e yi Ala Batu Bubun wanle rakamali Isirayila kaane xa.
9I xa Lewi bɔnsɔnna muxune lu Haruna nun a diine sagoni. E tan nan fima n ma Isirayila kaane yɛ habadan!
10I xa Haruna nun a diine dɔxɔ saraxaraliyani. Muxu gbɛtɛ na a maso yire sariɲanxin na, ɛ xa a faxa.”
11Alatala mɔn yi a fala Musa xa, a naxa,
12“N tan yɛtɛɛn bata Lewi bɔnsɔnna muxune sugandi Isirayila kaane yɛ, e findi n gbeen na Isirayila dii singene ɲɔxɔn na.
13Amasɔtɔ n gbeen nan dii singene birin na. N Misiran dii singene birin faxa lɔxɔni, n yi dii singene birin nasariɲan n yɛtɛ xa Isirayila yi. Muxu ba, xuruse ba, n gbeen nan e ra. Alatala nan n tan na.”
14Alatala yi a fala Musa xa Sinayi tonbonni, a naxa,
15“I xa Lewi bɔnsɔnna muxune tɛngɛ, denbaya yɛɛn nun xabila yɛɛn ma. I xa xɛmɛne birin tɛngɛ naxanye barin bata dangu kike kedenna ra.”
16Musa yi e tɛngɛ alo Alatala a yamari kii naxan yi.
17Lewi a diine xinle ni itoe ra: Gɛrisɔn, Kehati e nun Merari.
18Gɛrisɔn ma diine findixi xabilani itoe nan benbaye ra: Libini nun Simeyi.

19Kehati a diine findixi xabilani itoe nan benbaye ra: Amirama, Yisehari, Xebiron e nun Yusiyɛli.
20Merari a diine findixi xabilani itoe nan benbaye ra: Maxali nun Musi. Lewi xabilane nan ne ra e nun e denbayane benbane.
21Gɛrisɔn findixi Libini nun Simayi xabilane benban nan na. Ne nan Gɛrisɔn xabilane ra.
22E xɛmɛn naxanye tɛngɛ naxanye barin bata yi dangu kike kedenna ra, e muxu wuli solofere kɛmɛ suulun.
23Gɛrisɔn xabilane yi e daaxadeni tɔnma Ala Batu Bubun nan xanbi ra, sogegodode binni.
24Eliyasafi nan yi Gɛrisɔn xabilane mangan na, Layeli a diina.
25Gɛrisɔn xabilane yi e yengi lu Naralan Bubun yireni itoe xɔn: bubun nun a xunna soon kuiin nun a fanna, a so dɛɛn yɛ masansan dugina,
26sansanna taa dugine naxan Ala Batu Bubun nun saraxa ganden nabilinni, dugin naxan singanxi sansanna dɛɛn na, e nun lutine nun e ti seene birin.
27Kehati findixi Amirama nun Yisehari nun Xebiron nun Yusiyɛli xabilane benban nan na. Ne nan Kehati xabilane ra.
28E xɛmɛn naxanye tɛngɛ naxanye barin bata yi dangu kike kedenna ra, e muxu wuli solomasɛxɛ kɛmɛ sennin. E tan nan e yengi lu yire sariɲanxin xɔn.
29Kehati xabilane yi e daaxadeni tɔnma Ala Batu Bubun yiifari fɔxɔn nan ma.
30Elisafan nan yi Kehati xabilane mangan na, Yusiyɛli a diina.
31Kehati xabilane yi e yengi lu muranni itoe xɔn, Layiri Kankirana, tabanla, lɛnpu dɔxɔ sena, saraxa gandene, goronna naxanye rawalima yire sariɲanxini, yɛ masansan dugina, e nun e rawali seene birin.
32Saraxarali Harunaa dii Eleyasari nan yi Lewi bɔnsɔnna muxune birin mangan na. A tan nan yi dɔxi ne xun na naxanye yi e yengi luxi yire sariɲanxin xɔn ma.
33Merari findixi Maxali nun Musi xabilane benban nan na. Ne nan Merari xabilane ra.
34E xɛmɛn naxanye tɛngɛ naxanye barin bata yi dangu kike kedenna ra, e muxu wuli sennin kɛmɛ firin.
35Suriyeli nan yi Merari xabilane mangan na, Abixali a diina. E yi e daaxadeni tɔnma Ala Batu Bubun kɔmɛn fɔxɔn nan ma.
36Merari xabilane yi e yengi lu Ala Batu Bubun buntine nun gaalane nun sɛnbɛtɛnne nun bundɔxɔne nun muranne xɔn e nun e ti seene birin,

37e nun a sansanna sɛnbɛtɛnna naxanye a rabilinni nun e bundɔxɔne nun e gbangban seene nun e lutine.
38Musa nun Haruna nun a diine yi e daaxadeni tɔnma Naralan Bubun so dɛɛn nan yɛtagi, sogeteden binni. E yi yire sariɲanxin wanle xun matoma a ra Isirayila kaane xa. Xa muxu gbɛtɛ yi a maso yire sariɲanxin na, a yi faxama nɛn.
39Lewi bɔnsɔnna muxune birin Musa nun Haruna naxanye tɛngɛ xabila yɛɛn ma fata Alatalaa yamarin na, xɛmɛn naxanye barin bata yi dangu kike kedenna ra, e malanxina, muxu wuli mɔxɔɲɛn nun firin.
40Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Dii xɛmɛ singene birin tɛngɛ Isirayila kaane yɛ, naxanye barin bata dangu kike kedenna ra, i yi e xinle sɛbɛ kɛdin ma.
41Lewi bɔnsɔnna muxune so n yii e ɲɔxɔn na e nun e xuruseene Isirayila kaane xuruse dii singene ɲɔxɔn na. Alatala nan n tan na.”
42Musa yi Isirayila kaane dii singene birin tɛngɛ, alo Alatala a yamari kii naxan yi.
43Dii xɛmɛ singen naxanye birin barin bata yi dangu kike kedenna ra, ne xinle sɛbɛxin lan muxu wuli mɔxɔɲɛn nun firin kɛmɛ firin tonge solofere e nun saxan nan ma.
44Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
45“Lewi bɔnsɔnna muxune tongo Isirayila kaane dii singene ɲɔxɔn na e nun e xuruseene Isirayila kaane xuruse dii singene ɲɔxɔn na. Lewi bɔnsɔnna muxune xa findi n gbeen na. Alatala nan n tan na.
46Bayo Isirayila dii singene wuya Lewi bɔnsɔnna muxune xa han muxu kɛmɛ firin tonge solofere e nun saxan, ne xunba daxin na a ra.
47Muxu kedenna xunba gbeti gbanan suulun na, gbeti gbananna naxan nawalima yire sariɲanxini, naxan lanxi garamu fu ma.
48I xa na gbetin so Haruna nun a diine yii dii singene xunba seen na naxanye yi wuyaxi ayi.”
49Naxanye mi yi ɲɔxɔ yibiraxi Lewi bɔnsɔnna muxune ra, Musa yi ne xunba gbetin tongo.
50A yi Isirayila dii singene gbetin tongo han gbeti gbanan wuli keden kɛmɛ saxan tonge sennin e nun suulun, gbeti gbananna naxan nawalima yire sariɲanxini.
51Nayi, Musa yi xunba gbetin so Haruna nun a diine yii, alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.