Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim Bikpela i bin toktok wantaim Moses long maunten Sainai, famili bilong Aron na Moses i olsem.
2Aron i gat 4-pela pikinini man. Namba wan em Nadap na bihain em i kamapim Abihu na Eleasar na Itamar.
3Moses i bin kapsaitim wel long het bilong ol na makim ol i kamap pris.
4Tasol taim ol i stap long ples drai bilong Sainai, Nadap na Abihu i bin kisim paia bilong smok i gat gutpela smel na ofaim long Bikpela taim em i no tokim tupela long ofaim. Olsem na Bikpela i kilim tupela i dai. Na tupela i no bin i gat pikinini. Olsem na Eleasar na Itamar tasol i holim wok pris taim Aron, papa bilong tupela, i stap yet.
5Bikpela i tokim Moses olsem,
6“Bringim ol lain bilong Livai i kam na makim ol olsem ol wokman bilong pris Aron.
7Ol i mas mekim wok long haus sel bilong mi na mekim wok bilong helpim ol pris na olgeta manmeri.
8Ol i mas lukautim gut olgeta samting bilong haus sel bilong mi, olsem mi bin tokim ol Israel long mekim.
9Ol Livai i gat dispela wanpela wok tasol. Ol i mas mekim wok bilong Aron na bilong ol pikinini bilong en oltaim.
10Yu mas makim Aron wantaim ol pikinini bilong en tasol long mekim wok pris, na sapos ol arapela man i traim long mekim dispela wok, bai yupela i mas kilim ol i dai.”
11Na Bikpela i tokim Moses olsem,
12“Nau mi makim ol Livai olsem lain bilong mi tasol. Taim mi bin kilim olgeta namba wan pikinini bilong ol Isip, mi makim olgeta namba wan pikinini man bilong olgeta famili bilong yupela Israel na olgeta namba wan pikinini man bilong ol animal, na olgeta i bilong mi. Tasol nau mi no ken kisim ol dispela namba wan pikinini man. Nogat. Ol Livai i senisim ol na ol Livai i bilong mi stret. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
14Long ples drai bilong Sainai Bikpela i tokim Moses
15long kaunim ol Livai na wokim lista bilong ol famili na ol lain bilong ol. Na em i mas kisim nem bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis.
16Orait Moses i mekim olsem Bikpela i bin tok.
17Livai i gat tripela pikinini man, em Gerson na Kohat na Merari.
18Nem bilong ol pikinini bilong Gerson i olsem, Lipni na Simei.
19Nem bilong ol pikinini bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel.

20Nem bilong ol pikinini bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Ol lain famili bilong ol Livai i gat nem bilong ol dispela tumbuna.
21Lain bilong Gerson i gat tupela famili tasol, famili bilong Lipni na famili bilong Simei.
22Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis, em inap 7,500.
23Dispela lain man i mas wokim kem bilong ol baksait long haus sel bilong God long hap san i go daun.
24Na Eliasap, pikinini bilong Lael em i hetman bilong dispela lain.
25Ol i gat wok bilong lukautim haus sel bilong God na ol karamap bilong haus sel, na bilong lukautim laplap bilong dua
26na ol laplap bilong banis i raunim alta wantaim haus sel, na laplap bilong dua bilong banis. Ol i mas mekim olgeta wok bilong lukautim ol dispela samting.
27Lain Kohat i gat 4-pela famili bilong en, ol Amram na ol Ishar na ol Hebron na ol Usiel.
28Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis em inap 8,300.
29Dispela lain i mas wokim kem long hap saut bilong haus sel.
30Na Elisafan, pikinini man bilong Usiel, em i hetman bilong ol.
31Ol i gat wok bilong lukautim Bokis Kontrak na tebol na stik lam na tupela alta na ol dis na plet samting ol pris i save yusim long Rum Tambu na laplap i haitim Rum Tambu Tru. Ol i mas mekim olgeta wok bilong lukautim ol dispela samting.
32Eleasar, pikinini man bilong pris Aron, em i hetman bilong olgeta Livai. Em i bosim ol dispela lain man i save mekim wok insait long haus bilong God.
33Lain Merari i gat tupela famili bilong en, em ol Mali na ol Musi.
34Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis em inap 6,200.
35Suriel, pikinini man bilong Abihail, em i hetman bilong ol. Dispela lain i mas wokim kem long hap not bilong haus sel.
36Ol i gat wok bilong lukautim ol bun bilong haus sel. Ol i lukautim ol pos na ol bokis bilong sanapim pos na ol longpela plang samting bilong pasim pos na olgeta arapela samting bilong bun bilong haus sel. Na ol i mas mekim wok bilong lukautim ol dispela samting.
37Ol i mas lukautim tu ol pos na ol bokis bilong sanapim pos bilong banis i raunim haus sel, na ol longpela pin na ol baklain bilong taitim dispela banis.

38Moses na Aron wantaim ol lain pikinini man bilong Aron i mas sanapim ol haus sel bilong ol long ai bilong haus sel bilong God, long hap sankamap. Ol dispela lain tasol inap i go insait long Rum Tambu na mekim olkain wok na ofa bilong helpim ol manmeri. Sapos man bilong narapela lain i mekim dispela wok, orait ol Israel i mas kilim em i dai.
39Namba bilong olgeta man bilong olgeta lain bilong Livai em inap 22,000. Ol i kaunim olgeta man na olgeta pikinini man i winim wan mun pinis. Moses tupela Aron i bihainim tok bilong Bikpela na kaunim ol.
40Na Bikpela i tokim Moses, “Olgeta namba wan pikinini man bilong yupela Israel ol i bilong mi tasol. Olsem na yu mas kisim nem bilong olgeta namba wan pikinini man, ol i winim wan mun pinis.
41Tasol mi bai senisim ol dispela man na larim ol i stap, na mi bai kisim ol Livai tasol, olsem lain bilong mi, Bikpela. Na tu mi bai kisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol Livai bilong senisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol manmeri.”
42Na Moses i bihainim tok bilong Bikpela na i kisim nem bilong olgeta namba wan pikinini man
43i winim wan mun pinis. Na namba bilong olgeta em inap 22,273.
44Na Bikpela i tokim Moses gen olsem,
45“Nau yu mas givim ol Livai long mi bilong senisim olgeta namba wan pikinini bilong ol Israel. Na bai ol Livai i ken i stap lain bilong mi stret. Na givim ol bulmakau bilong ol long mi na ol i ken senisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol Israel.
46Namba bilong ol namba wan pikinini man bilong ol Israel i winim namba bilong ol Livai inap long 273 man. Olsem na yupela i mas baim bek ol dispela 273 man.
47Yu mas kisim 50 kina 50 kina long wan wan man bilong ol, bilong baim bek ol.
48Na givim dispela mani long Aron wantaim ol pikinini man bilong en.”
49Orait Moses i bihainim tok bilong Bikpela na i kisim 13,650 kina long ol dispela namba wan pikinini man na i givim long Aron wantaim ol pikinini man bilong en.