Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - गन्‍ती

गन्‍ती 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी मोसा नु सीनै डांडाम लोव़ पची ना मोसा नु हारून आस खिं ङा मुर सु सु बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, प्रस्‍थान ६:२३
2हारून आ तौ आन नें, आ ङोंइती जरमेशो तौ नादाब नु अबीहु, एलाजर नु इथामार बाक्‍तेक्‍म।
3मेको नेल्‍ल तेल लुक्‍शो चढ़ेब बाक्‍तेक्‍म। हारूनमी मेको आन कली चढ़ेतीक गेय पचा, दे तेल लुक्‍ताक्‍व। प्रस्‍थान ४०:१५
4नादाब नु अबीहु सीनै ङा गोरशो रागीम बेक्‍ताक्‍स। मारदे हना, मेको निक्‍शीमी परमप्रभु यावेमी मदुम्‍ब देंशो अर्को मी धूप चोतीकेम कुर पा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेम्‍ताक्‍स। मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती बेक्‍ताक्‍स। मिनु मेको आस के आल मबाक्‍म। मोपतीके आ तौ एलाजर नु इथामार निक्‍शीमी ला आस आफ आ ङोंइती चढ़ेतीक गेय पाम्‍ताक्‍स। लेवी १०:१-२
5परमप्रभु यावेमी मोसा कली
6“लेवी आ थर ङा मुर आन कली ब्रेश्‍शा, मेको आन कली चढ़ेब हारून आ ङोंइती राप्‍पाइक्‍मी। मिनु मेकोपुकीमी मेको कली वारच पचा माल्‍नीम। प्रस्‍थान ३२:२९
7मिनु मेकोपुकीमी हारून कली वारच पा इस्राएली नेल्‍ल आन पर्बम ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ङोंइती गेय पचा माल्‍नीम। गन्‍ती १८:३; गन्‍ती १६:९
8मेकोपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा मारेइ मारेइ कोव़चा माल्‍नीम। मिनु मेकोपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा इस्राएली आन पचा माल्‍शो गेय पचा माल्‍नीम। गन्‍ती ४:-
9गे मेको लेवी आ मुर आन कली हारून नु आ तौ आन कली गेचा माल्‍नेवे। मेको इस्राएली आन दाते रे योव़शा हारून कली गेशो बाक्‍नीम।
10मिनु गे हारून नु आ तौ आस कली चढ़ेबम पचा माल्‍शो गेय पपाइक्‍मी। मेकोपुकी ङा लाक्‍शा अर्को सुइ मुरुम मो पाम्‍तेक्‍म हना, मेको आन कली साइक्‍चा माल्‍नीम” देंत। गन्‍ती १:१५
11मिनु लेंशा परमप्रभु यावेमी मोसा कली
12“गो इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ आन पा ङा लेवी आ थर ङा मुर आन कली इस्राएली आन दाते रे योव़तामी। मोपतीके लेवी आ मुर आं केन बाक्‍नीम। गन्‍ती ८:१६; प्रस्‍थान १३:२
13ङोंइती जरमेशो नेल्‍ल आं के बाक्‍नीम। इजीप्‍तमी ङोंइती जरमेशो नेल्‍ल सदुमी नाक्‍ती, गो इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो आं कली वोंइसाक्‍यी। मिनु गो मुर नु बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा नेल्‍ल आं कली वोंइसाक्‍यी। मेको आं के बाक्‍नीम। गो परमप्रभु यावे नङ” देंत।
14मिनु परमप्रभु यावेमी सीनै ङा गोरशो रागीमी मोसा कली
15“गे लेवी आ थर ङा मुर आन कली आन खिं खिं पा हिक्‍मी। महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो वोंइश मुर नेल्‍ल आन कली हिक्‍मी” देंत।
16मिनु मोसामी परमप्रभु यावेमी अरेशो खोदेंशो पा मेको आन कली हिक्‍तीमी।
17मिनु लेवी आ तौ सु सु बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, गेरशोन, कोहाथ नु मेरारी बाक्‍तेक्‍म। प्रस्‍थान ६:१६-१९; गन्‍ती २६:५७-६४
18गेरशोन आ तौ लिब्‍नी नु आ खिं ङा मुर नु शिमेइ नु आ खिं ङा मुर बाक्‍तेक्‍म।

19कोहाथ आ तौ अम्राम नु आ खिं ङा मुर नु इच्‍हार नु आ खिं ङा मुर, हेब्रोन नु आ खिं ङा मुर नु उज्‍जीएल नु आ खिं ङा मुर बाक्‍तेक्‍म।
20मेरारी आ तौ माहली नु आ खिं ङा मुर नु मुशी नु आ खिं ङा मुर बाक्‍तेक्‍म। एको लेवी आ थर ङा मुर आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍तेक्‍म।
21गेरशोन रे पा लिब्‍नी नु शिमेइ आस खिं खिं ङा मुर दुम्‍तेक्‍म। मेकोन गेरशोन आ खिं खिं ङा मुर बाक्‍नीम।
22मेकोपुकी महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो वोंइश मुर हिक्‍शोनु ७ हजार ५ सहे बाक्‍तेक्‍म।
23गेरशोन आ खिं ङा मुर आन बाक्‍तीके ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ नोले, पच्‍छिम गे दुम्‍चा माल्‍ब।
24गेरशोनी आन खिं ङा ठेयब मुर, लाएल आ तौ एली-आसाफ बाक्‍त।
25गेरशोन आ मुरपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु कली सुम्‍तीके, ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ आगा ओव़तीक ङा फारशो वा,
26लाङगा ङा फारशो वा, ताम्‍बु नु चढ़ेतीक आ एर ओंथ ङा लाङगा आ आगा ओव़तीक ङा फारशो वा नु ताम्‍बु ङा डोरीपुकी कोव़चा माल्‍बाक्‍तेक्‍म।
27कोहाथ रे पा अम्राम आ खिं ङा मुर, इच्‍हार आ खिं ङा मुर, हेब्रोन आ खिं ङा मुर नु उज्‍जीएल आ खिं ङा मुरपुकी दुम्‍तेक्‍म। मेको कोहाथ आ खिं खिं ङा मुर बाक्‍नीम।
28मेकोपुकी महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो वोंइश मुर हिक्‍शोनु ८ हजार ६ सहे बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा गेय पाइब आन कली वारच पाइब बाक्‍तेक्‍म।
29कोहाथ आ खिं ङा मुर आन बाक्‍तीके ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ दक्‍खिन गे दुम्‍चा माल्‍ब।
30कोहाथी आन खिं ङा ठेयब मुर उज्‍जीएल आ तौ, एली-जाफान बाक्‍ब। लेवी १०:४
31कोहाथीपुकीमी कबल पशो सन्‍दोस, शोब्‍ले वोइक्‍तीक टेबल, बत्ती दातीके, चढ़ेतीक निक्‍शी नु चढ़ेब आन माल्‍शो मारेइ मारेइ नु नेल्‍ल क्‍येङा चोव़खो कोठा ङा फारशो वा कोव़चा माल्‍बाक्‍तेक्‍म। गन्‍ती ७:९
32मिनु चढ़ेब हारून आ तौ एलाजर चहिं लेवी आन थर ङा ठेयब मुर आन नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब मुर बाक्‍त। मिनु मेको ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा गेय पाइब नेल्‍ल आन कली कोव़ब मुर बाक्‍त।
33मेरारी रे पा माहली आ खिं ङा मुर नु मुशी आ खिं ङा मुर बाक्‍तेक्‍म। एको मेरारी आ खिं खिं ङा मुर बाक्‍नीम।
34मेकोपुकी महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो वोंइश मुर नेल्‍ल हिक्‍शोनु ६ हजार सहे निक्‍शी बाक्‍तेक्‍म।
35मेरारी आ खिं ङा ठेयब मुर अबीहेल आ तौ सुरीएल बाक्‍ब। मेरारी आ खिं ङा मुर आन बाक्‍तीके ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ उत्तर गे दुम्‍चा माल्‍ब।
36मेरारी आ तौपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा फलेकपुकी, थामपुकी नु आन राप्‍पाइक्‍तीकपुकी नु आन मारेइ मारेइ कोव़चा माल्‍नीम।

37मेकोपुकीमी लाङगा एर ओंथ ङा थामपुकी नु आन राप्‍पाइक्‍तीकपुकी, किलापुकी नु डोरीपुकी कोव़चा माल्‍नीम।
38मोसा, हारून नु आस तौ आन बाक्‍तीके ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ङोंइती पूर्ब गे, नां दाप्‍तीके गे दुम्‍चा माल्‍बाक्‍त। मेकोपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बुम इस्राएली आन पर्बम मार मार पचा माल्‍शो बाक्‍मे, मेको पचा माल्‍बाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकी ङा लाक्‍शा अर्को सुइ मुरुम मो पाम्‍तेक्‍म हना, मेको आन कली साइक्‍चा माल्‍नीम।
39मोसा नु हारूनमी परमप्रभु यावे आ देंशो खोदेंशो पा हिक्‍शो लेवी आ थर ङा खिं खिं ङा मुर महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो नेल्‍ल २२ हजार जना बाक्‍तेक्‍म।
40मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली “महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ नेल्‍ल आन कली हिक्‍शा आन नें ब्रेक्‍तो।
41मिनु गे इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ आन पा ङा लेवी आ मुर आन कली आं के सेल्‍मी। मोपा इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो बी ब्‍यफ क्‍यारश भेडा आन पा ङा लेवी आन बी ब्‍यफ क्‍यारश भेडा आं के सेल्‍मी। गो परमप्रभु यावे नङ” देंत। गन्‍ती १८:१५
42मिनु मोसामी परमप्रभु यावेमी अरेशो खोदेंशो पा इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ आन कली हिक्‍तीमी।
43मिनु मेकोपुकी महिना का गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो ङोंइती जरमेशो आन नें ब्रेक्‍शा, हिक्‍शोनु नेल्‍ल २२ हजार सहे निक्‍शी ७३ जना बाक्‍तेक्‍म।
44मिनु लेंशा परमप्रभु यावेमी मोसा कली
45“इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ आन पा ङा लेवी आ मुर आं के सेल्‍मी। मिनु मेको आन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा आन पा ङा लेवी आ मुर आन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा आं के सेल्‍मी। लेवी आ मुर आं के बाक्‍नीम। गो परमप्रभु यावे नङ।
46मिनु लेवी आन क्‍येङा शुश दुम्‍शो इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ सहे निक्‍शी ७३ जना बाक्‍तेक्‍म। मेको आन कली प्रोंइचा माल्‍बाक्‍त।
47मेको आन कली प्रोंइचा कली का के ५ शेकेल ताक्‍को। ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु ङा शेकेल का २० गेराह ङा बाक्‍ब। गेराह का ०.६ ग्राम बाक्‍ब। ग्रुम्‍तीके ताम्‍बु ङा शेकेल १२ ग्राम बाक्‍ब।
48मिनु गे इस्राएली आन कली प्रोंइचा कली गेशो शेकेल हारून नु आ तौ आन कली गेचा माल्‍नेवे” देंत। शेकेल इस्राएली आन क्‍येट बाक्‍ब। बजार ङा शेकेल ११.५ ग्राम बाक्‍ब। ताम्‍बु कली गेतीक शेकेल चहिं १२ ग्राम बाक्‍ब। मेको सुन के नु चांदी के शेकेल बाक्‍नीम।
49मिनु मोसामी लेवी आन क्‍येङा शुश दुम्‍शो, प्रोंइचा माल्‍शो मुर रे प्रोंइतीक क्‍येट ताक्‍तु।
50मिनु मेकोमी इस्राएली आन ङोंइती जरमेशो तौ रे प्रोंइतीक क्‍येट ताक्‍शा, मेको हजार का सहे सां ६५ ताम्‍बु ङा शेकेल बाक्‍तेक्‍म।
51मिनु मोसामी परमप्रभु यावेमी अरेशो खोदेंशो पा, मेको प्रोंइतीक क्‍येट हारून नु आ तौ आन कली गेम्‍तीमी।