Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon mao kini ang sugilanon sa mga kaliwat ni Aaron ug Moises sa dihang si Yahweh nakigsulti kang Moises didto sa Bukid sa Sinai.
2Ang mga ngalan sa mga anak ni Aaron mao si Nadab ang kamagulangan, si Abihu, si Eleazar ug si Itamar.
3Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Aaron, ang mga pari nga gidihogan ug gipili aron mag-alagad ingon nga mga pari.
4Apan si Nadab ug si Abihu natumba ug namatay sa atubangan ni Yahweh sa dihang naghalad sila kaniya ug wala niya kahimut-i nga kalayo didto sa kamingawan sa Sinai. Si Nadab ug si Abihu walay mga anak, busa si Eleazar ug si Itamar lamang ang nag-alagad ingon nga mga pari uban sa ilang amahan nga si Aaron.
5Misulti si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
6“Dad-a ang banay ni Levi ug ihatag sila ngadto kang Aaron nga pari aron motabang kaniya.
7Kinahanglan nilang buhaton ang mga buluhaton alang kang Aaron ug sa tibuok nga katilingban didto sa tolda nga tagboanan. Kinahanglan mag-alagad sila sa tabernakulo.
8Sila ang mag-atiman sa tanan nga mga kasangkapan sa tolda nga tagboanan, ug kinahanglan tabangan nila ang mga tribo sa Israel sa pagbuhat sa mga buluhaton sa tabernakulo.
9Kinahanglang ihatag nimo ang mga Levita ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak. Tibuok silang gihatag aron motabang kaniya sa pag-alagad sa katawhan sa Israel.
10Pilia si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga mamahimong mga pari, apan si bisan kinsang langyaw nga moduol kinahanglan nga pagapatyon.”
11Misulti si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
12“Tan-awa, gikuha ko ang mga Levita gikan sa katawhan sa Israel. Gihimo ko kini kaysa pagkuha sa mga kamagulangang lalaki nga nahimugso diha sa mga katawhan sa Israel. Akoa ang mga Levita.
13Akoa ang tanan nga mga kamagulangan. Sa adlaw nga giataki ko ang tanan nga kamagulangan sa yuta sa Ehipto, gigahin ko alang sa akong kaugalingon ang tanan nga kamagulangan sa Israel, mga tawo ug mga kahayopan. Akoa sila. Ako si Yahweh.”
14Misulti si Yahweh kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai. Miingon siya,
15“Ihapa ang mga kaliwat ni Levi sa matag pamilya, sa mga panimalay sa ilang mga katigulangan. Ihapa ang matag lalaki nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas.”
16Giihap sila ni Moises, subay sa pulong ni Yahweh, sumala sa gimando kaniya nga buhaton.
17Ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Levi mao sila si Gerson, si Kohat ug si Merari.
18Ang mga banay nga naggikan sa mga anak nga lalaki ni Gerson mao sila Libni ug Simei.

19Ang banay nga naggikan sa mga anak nga lalaki ni Kohat mao sila si Amram, si Izar, si Hebron, ug si Uziel.
20Ang mga banay nga naggikan sa mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali ug si Musi. Mao kini ang mga banay sa mga Levita, nga nalista banay sa banay.
21Ang mga banay sa mga Libyanhon ug Simyanhon naggikan kang Gerson. Mao kini ang mga banay sa Gersohanon.
22Giihap ang tanang mga lalaki nga gikan sa usa ka bulan ug pataas, miabot kini ug 7, 500.
23Ang mga banay sa Gersohanon kinahanglan nga magkampo sa kasadpang bahin sa tabernakulo.
24Si Eliasaf nga anak nga lalaki ni Lael kinahanglang mangulo sa mga banay sa kaliwat sa Gersohanon.
25Ang pamilya ni Gerson mao ang mag-atiman sa tolda nga tagboanan lakip na sa tabernakulo. Kinahanglan atimanon nila ang tolda, ang tabon niini, ug ang tabil nga gigamit ingon nga ganghaan sa tolda nga tagboanan.
26Sila ang mag-atiman sa mga tabil sa hawanan, sa tabil sa ganghaan sa hawanan—ang hawanan nga nagpalibot sa dapit nga balaan ug sa halaran. Sila ang mag-atiman sa mga higot sa tolda nga tagboanan ug sa tanan nga anaa niini.
27Mao kini ang mga banay nga naggikan kang Kohat: ang banay sa Amramihanon, ang banay sa Izarihanon, ang banay sa Hebronihanon, ug ang banay sa Uzielihanon. Kini nga mga banay sakop sa mga Kohatihanon.
288, 600 ka mga lalaki ang naihap nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas aron mag-atiman sa mga butang nga iya kang Yahweh.
29Ang mga pamilya sa mga kaliwat ni Kohat kinahanglan magkampo sa habagatang bahin sa tabernakulo.
30Si Elisafan nga anak nga lalaki ni Uziel mao ang mangulo sa mga banay sa Kohatihanon.
31Sila ang mag-atiman sa sudlanan sa kasabotan, sa lamisa, sa tungtonganan sa lampara, sa mga halaran, sa balaang mga butang nga galamiton sa ilang buluhaton, sa tabil, ug sa tanang buluhaton palibot niini.
32Si Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron nga pari mao ang magdumala sa mga kalalakin-an nga nangulo sa mga Levita. Kinahanglang dumalahan niya ang mga kalalakin-an sa pag-atiman sa balaan nga dapit.
33Duha ka banay ang naggikan kang Merari: ang banay sa Mahalihanon ug ang banay sa Musitihanon. Kini nga mga banay naggikan kang Merari.
346, 200 ka mga lalaki ang naihap nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas.
35Si Zuriel nga anak nga lalaki ni Abihail maoy mangulo sa mga banay ni Merari. Kinahanglan magkampo sila sa amihanang bahin sa tabernakulo.
36Ang mga kaliwat ni Merari mao ang mag-atiman sa gambalay sa tabernakulo, sa mga tukod, sa mga haligi, sa mga sukaranan ug sa tanang mga gamit niini, ug sa tanan nga may kalambigitan niini, lakip na

37ang mga haligi ug patukoranan sa hawanan nga nakapalibot sa tabernakulo, lakip sa ilang mga ugsokanan, mga ugsok ug mga higot.
38Si Moises ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglan magkampo sa sidlakang bahin sa tabernakulo, sa atubangan sa tolda nga tagboanan, nga nag-atubang sa sidlakan. Sila ang magdumala sa mga buluhaton sa dapit nga balaan ug sa mga buluhaton sa katawhan sa Israel. Si bisan kinsang langyaw nga moduol sa dapit nga balaan kinahanglan patyon.
39Giihap ni Moises ug Aaron ang tanan nga mga kalalakin-an sa banay ni Levi nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas, ingon sa gisugo ni Yahweh. Nakaihap sila ug 22, 000 ka mga lalaki.
40Miingon si Yahweh kang Moises, “Ihapa ang tanan nga kamagulangang anak nga lalaki sa mga katawhan sa Israel nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas. Ilista ang ilang mga ngalan.
41Kinahanglan imong kuhaon ang mga Levita alang kanako kaysa sa tanan nga mga kamagulangang anak sa katawhan sa Israel. Ako si Yahweh. Ug kuhaa usab ang mga kahayopan sa mga Levita isip puli sa tanang unang mga anak sa kahayopan sa mga kaliwat sa Israel.”
42Giihap ni Moises ang tanan nga kamagulangang tawo sa Israel sumala sa gisugo ni Yahweh nga iyang pagabuhaton.
43Giihap niya ang tanan nga mga kamagulangang lalaki sa ngalan, nga nagpangidaron ug usa ka bulan ug pataas. Nakaihap siya ug 22, 273 ka mga lalaki.
44Misulti pag-usab si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
45“Kuhaa ang mga Levita imbis ang tanang kamagulangang anak sa katawhan sa Israel. Ug kuhaa ang mga kahayopan sa mga Levita imbis ang kahayopan sa katawhan. Akoa ang mga Levita. Ako si Yahweh.
46Kinahanglan magkuha ka ug lima ka sekels alang sa paglukat sa 273 ka kamagulangan sa Israel nga misobra sa gidaghanon sa mga Levita.
47Gamita ang sekels sa dapit nga balaan ingon nga sumbanan sa kabug-aton. Ang sekels sama lang sa 20 ka geras.
48Kinahanglan nga ihatag nimo ang kantidad sa lukat nga imong gibayad ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki.”
49Busa gikuha ni Moises ang bayad sa lukat gikan niadtong mga misobra sa gidaghanon sa nalukat sa mga Levita.
50Gikuha ni Moises ang salapi gikan sa mga kamagulangan sa katawhan sa Israel. Mikabat kini ug 1, 365 ka sekels, gamit ang timbangan sa sekels sa dapit nga balaan.
51Gihatag ni Moises ang salapi sa lukat ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Gibuhat ni Moises ang tanan nga giingon kaniya pinaagi sa pulong ni Yahweh, ingon sa gisugo ni Yahweh kaniya.