Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Numbers

Numbers 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deenei di madahaanau o Aaron mo Moses i di madagoaa Dimaadua ne helekai gi Moses i hongo di Gonduu Sinai.
2Aaron ana dama daane dogohaa: go Nadab, di ulu madua, Abihu, Eleazar mo Ithamar.
3Digaula gu hagatulu mo di hagadabu e hai digau hai mee dabu,
4gei Nadab mo Abihu la gu daaligi i di nau madagoaa ne tigidaumaha gi Dimaadua di ahi hagalee dabu i lodo di Anggowaa o Sinai. Meemaa nau dama ai, deelaa laa Eleazar mo Ithamar nogo hai nia daangada hai mee dabu i di madagoaa nogo mouli ai Aaron.
5Dimaadua ga helekai gi Moses,
6“Laha mai di madawaawa Levi gi mua, hili aga ina digaula e hai digau hai hegau a tangada hai mee dabu go Aaron.
7Digaula e hai nia moomee ala belee hai ang gi dogu Hale laa, gei e hai nnegau ang gi digau hai mee dabu mo nia daangada huogodoo.
8Digaula e dagi nia goloo hai moomee huogodoo o dogu Hale laa, gei e hai nnegau ang gi digau Israel ala i golo.
9Tegau e dahi digau Levi belee hai, le e hai hegau gi Aaron mo ana dama daane.
10Goe gaa dongo Aaron mo ana dama daane e hai nnegau dabu, tangada hua gee gaa hai bolo ia e hai nia maa le e daaligi gii made.”
11Dimaadua ga helekai gi Moses,
12“Digau Levi dolomeenei la guu hai nia daangada ni aagu. Dogu madagoaa ne daaligi nia ulu mmaadua dama daane o digau Egypt huogodoo, Au ne hagadabu mai gi di Au nia ulu mmaadua dama daane o nia madahaanau huogodoo o digau Israel, mo nia ulu mmaadua o nadau manu. Dolomeenei nia ulu mmaadua dama daane o digau Israel ga hagalee hai nia daangada ni aagu, go digau Levi ala gaa hai digau ni aagu. Au go Dimaadua.”
14I di Anggowaa o Sinai, Dimaadua ga helekai gi Moses
15bolo gi hihia digau Levi i nadau madahaanau llauehe mo lligi, nia dama daane nia malama dagi dahi gaa huli gi nua nadau ngadau.
16Moses guu hai nia maa.
17Levi ana dama daane dogodolu: go Gershon, Kohath mo Merari, ala go nia maadua mmaadua o nia madahaanau ala e kila mai nadau ingoo. Gershon ana dama daane dogolua, go Libni mo Shimei. Kohath ana dama daane dogohaa: go Amram, Izhar, Hebron mo Uzziel. Gei Merari ana dama daane dogolua: go Mahli mo Mushi. Digaula la nia maadua mmaadua o nadau madahaanau ala e kila mai nadau ingoo.
21Nia madahaanau a Libni mo Shimei la i lodo di madahaanau a Gershon.
22Di hulu damana o nia daane o Gershon nia malama dagi dahi be e mada mmaadua le 7,500.

23Di madahaanau deenei le e haga duu nadau hale laa ga noho ai i bahi i dai i di baahi gi tua di Hale laa Dimaadua,
24gei Eliasaph tama daane a Lael e hai di tagi o di madahaanau deenei.
25Digaula e huwahuwa di Hale laa deelaa, di gahu i lodo mo di gahu i tua, di tuuli o di ulu gi lodo,
26nia gahu duuli o di abaaba dela e duuli gi lodo di Hale laa mo di gowaa dudu tigidaumaha, mo di gahu duuli o di bontai di abaaba. Digaula e huwahuwa nnegau huogodoo ala e hai i di gili nia mee aanei.
27Di madahaanau a Kohath le e hagahonu go nia madahaanau a Amram, Izhar, Hebron, mo Uzziel.
28Di hulu damana o nia dama daane o Kohath nia malama dagi dahi be e mada mmaadua le 8,600.
29Di madahaanau deenei le e noho i di bahi i ngaaga o di Hale laa,
30gei go Elizaphan tama daane a Uzziel e dagi di madahaanau deenei.
31Digaula e huwahuwa Tebedebe o di Hagababa, teebele, di lohongo malama, nia gowaa dudu tigidaumaha, nia pileedi nogo hai hegau ai digau hai mee dabu i di Gowaa Dabu, mo di gahu duuli o di gowaa e ulu ai gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo. Digaula e dagi nnegau huogodoo ala e hai i di gili nia mee aanei.
32Di tagi digau Levi la go Eleazar tama daane a Aaron go tangada hai mee dabu. Mee nogo dagi digau ala nogo hai nnegau i lodo di Gowaa Dabu.
33Di madahaanau damana a Merari la ala go nia madahaanau a Mahli mo Mushi.
34Di hulu damana o nia dama daane e dagi dahi malama be e mada mmaadua le 6,200.
35Di madahaanau damana deenei le e noho i bahi i ngeia o di Hale laa Dimaadua, ge Zuriel tama daane a Abihail e dagi di madahaanau deenei.
36Digaula guu dugu bolo e huwahuwa di abaaba o di Hale laa Dimaadua, ono dagigoo, duludulu, ono hagamau, mono hagamau ala i golo. Digaula e huwahuwa nnegau huogodoo i di gili nia mee aanei.
37Digaula e huwahuwa labelaa i nia duludulu, nia hagamau nia maa, nia laagau dogi mee gii mau, mo nia hali o di abaaba i daha.
38Moses mo Aaron mo ana dama daane le e noho i mua di Hale laa Dimaadua i bahi i dua. Digaula e huwahuwa i nnegau ala e hai i lodo di Gowaa Dabu ang gi digau Israel. Tangada gee dela ga hagamada bolo ia e hai nia maa le e daaligi gii made.
39Di hulu damana o nia dama daane Levi e dagi dahi malama be e mada mmaadua ala ne dau i di hihi madahaanau ne hai go Moses be nnelekai a Dimaadua ne hai le 22,000.
40Dimaadua ga helekai gi Moses, “Nia ulu mmaadua dama daane o digau Israel la digau ni aagu. Hihia nia ingoo o nia ulu mmaadua dama daane o digau Israel huogodoo, go digau ala e dagi dahi nadau malama be e mada mmaadua. Digau Levi huogodoo ala e pono nadau lohongo la nia daangada ni aagu. Au go Dimaadua! Au e hai mee labelaa gi nia ulu mmaadua o nia manu dolodolo o digau Levi huogodoo e pono di lohongo o nia ulu mmaadua o nia manu dolodolo o digau Israel.”

42Moses gu hagalongo, guu hihi nia ingoo nia ulu mmaadua daane huogodoo
43ala nia malama dagi dahi be e mada mmaadua, huogodoo e 22,273.
44Dimaadua ga helekai gi Moses,
45“Dolomeenei haga dabu ina mai gi di Au digau Levi e hai nia daangada ni aagu e pono di lohongo o nia ulu mmaadua dama daane o digau Israel, ge haga dabu ina nia manu dolodolo digau Levi e hai agu manu e pono di lohongo nia ulu mmaadua o nia manu dolodolo digau Israel.
46Go di maa dela nia ulu mmaadua o nia dama daane digau Israel le e dogologo i digau Levi i nia daangada e 273, goe e hui digau ala e dogologo.
47Tangada e dahi e hui gi nia bahi hadu silber e lima, be di hai dela gu haganoho.
48Wanga ina nia bahihadu aanei gi Aaron mo ana dama daane.”
49Moses gu hagalongo gi nnelekai Dimaadua, guu kae
50nia silber e 1,365
51guu wanga nia maa gi Aaron mo ana dama daane.