Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ kí Ela nɛ́ Ozee kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu ↄ̃ Aaza nɛ́ Ezekia gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ.
2Aà wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi mɛ̀ndosaiɛ. Aà da tↄ́n Abi, Zakali nɛ́ɛ.
3À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a dezi Davidi kɛ̀wa píiɛ.
4À gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ gbòo, à tã́agbɛↄ wìwi, à Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃̀zↄ̃. À mↄgotɛ̃ mlɛ̃ pↄ́ Mↄizi pi gbɛ̃̀gbɛ̃, asa e gↄↄ bee Isailiↄ lɛ́ tulaletikatɛawàɛ, aa tↄkpàɛ̀ Nɛusetã.
5Ezekia Dii Isailiↄ Lua náaikɛ̀, Yudaↄ kíae muaaaànↄo, an gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aaɛↄ ge an gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ aà gbɛaↄ.
6À nà Diiwa, i bↄ aà kpɛo. A yã́ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛↄ kũaɛ.
7Dii kuaànↄ, ↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ bↄ̀ maa píi. À bↄ̀ Asiliↄ kía yã́ kpɛ, i zↄbleɛ̀ lↄo.
8À zĩblè Filitɛ̃ↄwa e Gaza ń bùsu pↄ́ liaaiↄ sɛa za bualoũↄ ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ píi.
9Kí Ezekia kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu, Isailiↄ kí Ela nɛ́ Ozee kpalablea wɛ̃̀ soplade guu, ↄ̃ Asiliↄ kí Samanasaa mↄ̀ koezↄ̃̀ Samalizi. Aa kálɛa we
10e wɛ̃̀ àaↄ̃, aa wɛ̃́lɛpi sì Ezekia kpalablea wɛ̃̀ soolode guuɛ. Isailiↄ kí Ozee kpalablea wɛ̃̀ kɛ̃okwiden we.
11Asiliↄ kía tà ń Isailiↄ a bùsuu, à ń kálɛkalɛ Ala ń Gozã pↄ́ kú Aboo baa ń Mɛdɛ bùsu wɛ̃́lɛↄ guuo.
12Yã́pi kɛ̀ màa, kɛ́ aai Dii ń Lua yãmao yã́iɛ. Aa aà bàakuańnↄ yã́ↄ kũao, aai yã́ pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi dìlɛ ma aa zĩkɛ̀wào.
13Kí Ezekia kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosaide guu ↄ̃ Asiliↄ kí Sɛnakelibu mↄ̀ lɛ̀lɛ Yuda wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄwa, a sì píi.
14Ɔ̃ Yudaↄ kí Ezekia gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Asiliↄ kíawa Lakisi à mɛ̀: Ma tàaekɛ̀. Ńsu mↄao, míↄ falubↄnɛ lá ńyↄ̃ zↄ̃mɛɛwa. Ɔ̃ Asiliↄ kía ã́nusu zↄ̃̀ Ezekiaɛ tↄnu kwi ń vuao tↄnu do.
15Ɔ̃ Ezekia ã́nusu pↄ́ a è Dii kpɛ́u ń a bɛ làasiuo kpàwà píi.
16Gↄↄ bee à vua gò Dii kpɛ́ gbaↄwa ń pↄ́ pↄ́ a kùlɛ gbapiↄ lipɛlɛwao, a kpà Asiliↄ kíapiwa.
17Ɔ̃ Asiliↄ kía a kwàasi ń a ìwaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄo ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄo zĩ̀, aa bↄ̀ Lakisi aa mↄ̀ Yelusalɛũ kí Ezekia kĩ́i ń zĩgↄ̃ↄ dasidasi. Kɛ́ aa kà Yelusalɛũ, aa mↄ̀ zɛ̀ íkalɛkĩi pↄ́ kú musu saɛ, pↄpinaↄ bua zɛ́u.
18Aa lɛzù kípizi, ↄ̃ kibɛ ziia Ilikia nɛ́ Ɛliakiũ ń aà lakɛ̃na Sɛbenao ń aà kpàwakɛna Asafa nɛ́ Yoao bↄ̀ gɛ̀ ń kĩ́i.

19Ɔ̃ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi ònɛ́: À gɛ o Ezekiaɛ, Asiliↄ kía zↄ̃ↄ mɛ́ lɛ́ aà la, bↄ́ àlɛ a náaikɛ màai?
20À mɛ̀ á zĩgbasɛlɛa dↄ̃ mɛ́ á gbãa, kási yãpã giiɛ. Dé àlɛ a náaikɛ, ↄ̃ àlɛ bↄ a yã́ kpɛi?
21Egipiↄ kía pↄ́ àlɛ a náaikɛpi gwa. A dɛ lán fee lípan wíwiawaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gbãa'èwà, ì aà zↄ̃ a ↄuɛ.
22Ezekia Dii gulɛsĩↄ ń aà gbagbakĩiↄ gbòoo lò? A ò Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄnɛ píi aa mↄ kúlɛ gbagbakĩi aɛ Yelusalɛũ la, ↄ̃ àlɛ omɛɛ Dii a Luapi náai ↄ̃ álɛ kɛa?
23Aà lɛdoũkɛ ń ma dii Asiliↄ kíao, mí aà gba sↄ̃́ ↄ̀aa kwi, tó a gbɛ̃́ vĩ aa diɛ̀ kpɛ.
24Lá àlɛ Egipi zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃deↄ náaikɛ, kpelewa a fↄ̃ zɛzↄ̃ baa ma dii zĩgↄ̃ gãli pↄ́ kɛ̃̀sãńziↄ doɛi?
25Àlɛ e ma dii mↄ̀ lɛ́lɛi guɛ beewa à wíwi Dii lɛ́ sai yã̀? Dii mɛ́ òɛ̀ aà lɛ́lɛ bùsuɛ beepiwa, i wíwi.
26Ɔ̃ Ɛliakiũ ń Sɛbenao ń Yoao ò zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpiɛ: Yã'o wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ ń Sili yã́o, asa wi maɛ. Ńsu yã'owɛ̃ɛ ń Ɛbɛlu yã́oo, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kú bĩ́iwaↄ su mao yã́i.
27Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi wèmá à mɛ̀: Ma dii i ma zĩ mà yã́pi òɛ́ ń á diio átɛ̃ɛo, ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa bĩ́iwaↄɛ lↄ, asa aa ńzĩa bĩ́ikpɛ pↄ́ aa kɛ̀ bleɛ, aai ńzĩa osoo mi lááwa.
28Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi fɛ̀lɛ pũ̀na ń Ɛbɛlu yã́o à mɛ̀: À Asiliↄ kía zↄ̃ↄ yãma!
29Kípi mɛ̀, ásu to Ezekia á sã́são, asa a fↄ̃ á bↄ a ↄzĩo.
30Ezekia mɛ̀ Dii a á bↄ, a á wɛ̃́lɛɛ bee kpa Asiliↄ kíawao. Ásu Ezekiapi yãma à Dii náaikɛ yã́ bee musuo.
31Ásu Ezekia yãmao. Asiliↄ kía mɛ̀ à lɛdoũkɛanↄ, à mikpawa, á baade i azĩa vɛ̃ɛbɛ ń azĩa kaadↄɛmbɛo ble, i azĩa bia'i mi,
32e àↄ mↄ́ á sɛ́lɛi à táánↄ bùsu pↄ́ dɛ lá á pↄ́wau. Pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛ nao pàlawà, pɛ̃ɛ ń vɛ̃ɛbuo ń kuliↄ ń zↄ́'io diuɛ. À zɛ ń wɛ̃nio. Ásu zɛ ń gaoo. Ezekia mɛ̀ Dii a á bↄɛ, kási ásu weio, ásu to aà á sã́são.
33Buipãleↄ tã́ae fↄ̃̀ gì Asiliↄ kíaɛ aà ń bùsu símáe?
34Amata ń Aapadao tã́aↄ gɛ̀ máɛ? Sefavaiũ ge Ena ge Iva tã́aↄ gɛ̀ má ni? Samali tã́aↄ è gìɛ̀ ń ń wɛ̃́lɛoe?
35Bùsupiↄ kpele tã́a mɛ́ fↄ̃̀ gìɛ̀ ń a bùsuoi? Kpelewa Dii a fↄ̃ giɛ̀ ń Yelusalɛũoi?
36Gbɛ̃́ↄ nílɛa kílikili, aai yãwewào, asa an kía ònɛ́ aasu yã́zãsiwàoɛ.

37Ɔ̃ kibɛ ziia Ilikia nɛ́ Ɛliakiũ ń aà lakɛ̃na Sɛbenao ń Asafa nɛ́ Yoa aà kpàwakɛnao ń pↄkasaↄ kɛ̃̀kɛ̃, aa ɛ̀a sù Ezekiapiwa aa zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ yã́pi dàu a sìuɛ̀.