Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade Housia (Ila egefe) amo ea ouligibi ode osoda amoga, Hesegaia (A:iha:se egefe) e da Yuda hina bagade hamoi.
2Hesegaia da lalelegele ode 25 esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, Isala:ili fi ode 29 agoanega ouligilalu. Ea ame da Abaidia, Segalaia ea idiwi.
3E da ea musa: aowa, hina bagade Da:ibidi ea hou defele, Hina Gode hahawane ba:ma:ne, moloi hou hamoi.
4E da ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi huluane wadela:lesi. E da wadela:i gele golasu ifa, amo fili sasali. Amola e da wadela:i uda ‘gode’ Asila agoaila loboga hamoi ‘gode’ huluane damuni fasi. Amola e da balasega hamoi sania (amo musa: Mousese hamoi amola amoma ilia da Nehasiada:ne dio asuli) amo e da goudane fasi. Bai musa: amoganini, Isala:ili dunu da giadofale amo liligima nodone sia:ne gadoma:ne, gabusiga: manoma gobele salasu.
5Hesegaia da Isala:ili fi ilia Hina Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagui dagoi. Yuda soge ganodini, hina bagade e agoai da hame ba:su, amola fa:no e agoai hame ba:i.
6E da Hina Gode mae yolesili, hame nabasu hou hamedafa hamoi. E da molole dawa:iwane amo hamoma:ne sia:i huluane Hina Gode da Mousesema sia:i, amoma fa:no bobogei.
7Amaiba:le, Hina Gode da e fuligala:beba:le, ea hamobe huluane da didili hamoi ba:i. E da Asilia hina bagade ema odoga:ne, amola ea hamoma:ne sia:i hame hamosu.
8E da Filisidini fi dunu hasali. E da ilia moilai (fonobahadi amola bagade, amola Ga:isa moilai bai bagade amola soge amoga sisiga:le dialu) amo huluane e da doagala:i.
9Hesegaia ea ouligibi ode biyadu amoga (amo ode da Isala:ili hina bagade Housia ea ouligibi ode fesuale), amo odega Asilia hina bagade Sia:lama:nisa da Isala:ili doagala:le, Samelia moilai bai bagade eale disi.
10Sia:lama:nisa da Samelia doagala:le, eale disili, ode udianaga hasali. Amo ode da Hesegaia ea ouligibi ode gafeyale amola Housia ea ouligibi ode sesegeyale, amogalu agoane hamosu.
11Asilia hina bagade da Isala:ili dunu mugululi, udigili hawa: hamomusa:, Asilia sogega oule asi. E da amo dunu mogili Hala moilaiga, mogili Gousa:ne soge (Ha:ibo Hano gadenene) amola mogili Midia soge moilai, amolaliga fima:ne asunasisi.
12Samelia fi dafai ea bai da, ilia da Isala:ili Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i hame nabasu. Ilia Gousa:su amo E da ilima hahamoi amo fi dagoi. Amola ilia da sema huluane amo Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousesemadili i, amo hame nabi. Ilia da amo huluane hame nabi, amola nabasu hou hame hamosu.
13Yuda hina bagade Hesegaia ea ouligibi ode 14 amoga, Asilia hina bagade Sena:gelibi da Yuda soge gagili sali moilai ilima doagala:le, hasali.
14Hesegaia da Sena:gelibi, La:igisi moilai bai bagade ganodini esala, ema amane sia:si, “Na da giadofale hamoi! Dia doagala:lalu yolesima! Amasea, bidi dia ima:ne sia:be defele, na da dima imunu.” Asilia hina bagade da bu dabe sia:si, “Silifa 10,000 gilo defei amola gouli 1,000 defei, amo nama iasima!”
15Hesegaia da silifa huluane amo da Debolo diasu amola hina bagade diasu noga:i liligi ligisisu sesei ganodini dialu, amo huluane ema iasi.
16Amola e da gouli amo da Debolo logo ga:su legei, amola gouli amogamusu logo ga:su golasu ifa dedeboi, amo huluane hosoga:le, Sena:gelibi ema iasi.
17Asilia hina bagade da La:igisi amoga dadi gagui dunu wa:i bagade, Yelusaleme doagala:ma:ne asunasi. Ea baligili bagade eagene ouligisu dunu udiana da amo dadi gagui dunu wa:i ouligi. Ilia da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:le, ilia da abula hahamosu dunu ilia hawa: hamosu sogebi logoga (hano amo da gadodili hano wayaboga fugala:le ha:ina dasu, amo logo gadenene dialu) amo sogebiga ilia da fi dialu.
18Amalalu, ilia da hina bagade Hesegaia misa:ne sia:i. Hesegaia ea eagene ouligisu dunu udiana da gadili asi. Ilia da Ilaiagime (e da Hiligaia egefe. E da hina bagade diasu ouligi), Siebena (hina bagade diasu esalebe fi sia: dedesu dunu) amola Youa (A:isa:fe egefe. E da Hamonanu Meloa dedesu dunu).

19Asilia ouligisu dunu afae da ilima amane adole ba:i, “Hina bagade Hesegaia da abuliba:le ninia da e hame hasalimu dawa:sala:?
20Dilia adi dawa:bela:? Lafidili sia: fawane da gasa bagade dadi gagui wa:i amola gegesu bagade dawa:su hou amo hasalasima:bela:? Dilia da Asilia hina bagadema odoga:beba:le, nowa da dili fidima:bela:?
21Dilia da Idibidi fi ilia dili fidima:ne dawa:lala! Be amo da fedege agoane dilia da saga: amoga galiamo hamosu defele. Amo da gasa hame galea da fili gala:le, dia lobo somu. Dunu ilia da Idibidi hina bagade ea fidisu lamu dawa:sea, e da amo defele ba:sa.”
22Asilia ouligisu dunu da hidale eno amane sia:i, “Dilia da nama, dilia Hina Gode Ea fidisu lamu, amo sia:ma:bela:? Hesegaia da Yuda fi dunu amola Yelusaleme dunu amo Yelusalemega fawane nodone sia:ne gadoma:ne olelesa. Be e da Hina Gode Ea oloda amola nodone sia:ne gadosu sogebi huluane gugunufinisi dagoi.
23Na da Asilia hina bagade ea dioba:le, agoane bidi lasu ilegele sia:sa. Dilia da hosi da:iya fila heda:su dawa: dunu 2,000 agoane hogole ba:sea, na da dilima hosi 2,000 agoane imunu.
24Fonobahadidafa Asilia ouligisu dunu ea hou da dilia hou bagade baligisa. Amaiba:le, dilia abuliba:le, Idibidi dunu da dilima ‘sa:liode’ amola hosi da:iya fila heda:su dadi gagui dunu, amo dilima asunasima:ne dawa:sala:?
25Dilia adi dawa:bela:? Na da udigili, Hina Gode na mae fidiliwane, dilia soge doagala:bela:? Hame mabu! Hina Gode Hisu da na Yuda doagala:le, amo gugunufinisima:ne sia:i dagoi.
26Amalalu, Ilaiagime, Siebena, amola Youa da Asilia ouligisu dunuma amane sia:i, “Hina! A:lama:iege sia:ga ninima sia:ma! Ninia amo sia: dawa:. Hibulu sia:ga mae sia:ma! Bai Yelusaleme dunu huluane gagoi da:iya fi dialebe, ilia da amo sia:ga: sia:be nabala.”
27Be Asilia ouligisu dunu da bu adole i, “Dilia da Asilia hina bagade da dili amola Yuda hina bagade dilima fawane asunasi dawa:sala:? Hame mabu! Na amolawane da dunu gagoi da:iya fi diala, ilima sia:sa. Bai dili defele, ilila: iga amola baeya nanebe ba:mu.”
28Amalalu, Asilia ouligisu dunu da wa:legadole, Hibulu sia:ga amane wele sia:i, “Asilia hina bagade ea dilima sia:be nabima!
29E da dilima amane sisane sia:sa, ‘Hesegaia da dilima ogogosu sia: mae nabima! Hesegaia da dili gaga:mu hame dawa:!
30Amola e da dilima, Hina Gode Ea gaga:su hou dafawaneyale dawa:ma:ne sia:sea, ea sia: mae nabima! Hina Gode da dili gaga:le amola Asilia dadi gagui wa:i dilia moilai mae hasalima:ne logo ga:mu, amo mae dawa:ma! Hina Gode da dili fidimusa: hame dawa:!
31Hesegaia ea sia: mae nabima! Asilia hina bagade da dilima amane hamoma:ne sia:sa, Dilia moilai fisili gadili ahoasea, dilia da goaya:ma! E da dili huluane dilisu waini sagaiga waini fage moma:ne amola figi sagaiga figi fage moma:ne amola si hanoga hano moma:ne, amo logo doasimu.
32Amasea, Asilia hina bagade da dili mugululi, oule asili, dili soge, dilia soge agoai amo ganodini ha:ini fima:ne, oule masunu. Amogawi, dilia da waini hano moma:ne waini sagai amola agi ga:gi hamoma:ne gala:ine amola olife ifa sagai amola olife susuligi amola agime hano huluane dialebe ba:mu. Dilia da ea hamoma:ne sia:i nabawane hamosea, dilia da mae bogole, esalumu. Hesegaia, ea ogogosu sia: amoga da Hina Gode da dilia gaga:ma:bela:le mae dawa:ma!
33Fifi asi gala oda ilia ‘gode’, ilia da Asilia hina bagade da ili mae hasalima:ne, gaga:bela:? Hame mabu!
34Amo ‘gode’ huluane wali da habila:? Ha:ima:de fi ilia ‘gode’ amola Aba:de, Sefafa:ime, Hina, Ifai amo soge huluane ilia ‘gode’ huluane da habila:? Nowa da Samelia gaga:bela:?
35Amo soge huluane ilia ‘gode’ ilia da ninia Asilia hina bagade mae hasalima:ne habogala gaga:bela:? Ili gaga:mu da hamedei ba:i. Amaiba:le, dilia abuliba:le Hina Gode da Yelusaleme gaga:mu defele esala, dawa:sala:?”
36Yuda hina bagade Hesegaia ea sia:i defele, Yelusaleme fi dunu da ouiya:le esalu. Dunu afae da hame sia: baoui.

37Amalalu, Ilaiagime amola Siebena amola Youa da da:i dioiba:le, ilia abula gadelale sali. Ilia da Yuda hina bagadema asili, Asilia ouligisu dunu ea sia:si, ema olelei.