Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Edɑɑ birɛ Osee kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ nkɛ Aɑsi birɛ Esekiɑsi nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
2Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Sɑkɑrii birɛ Abi weè do tú o yɔ̃.
3Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do dɔɔ̀rìmɛ̀ sósó.
4Weè do pùɔ nyɛtɔ̀rɛ̀ kɛ́puɔ nsitenkɑɑnìi kɛ́kɔ̃ṹ Asedɑɑ kutedɔú kɛ́bɔ́kɛ́ fɛsɔɔmɑ́tìwɑ̀ɑ̀fɛ̀ Mɔyiisi do dɔ̀ɔ̀ fɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ do kpɑɑ́ kɛ fɛ̀ tùɔ̀mmu ntihúúntì kɛ́tuɔkɛnní dɛ mɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ fɛ̀ yu kɛ tú fɛsɔɔmɑ́tìwɑ̀ɑ̀fɛ̀.
5Esekiɑsi do dɔ́mu mɛdiɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɔmbɛ, bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ̀nní.
6Kòo ntɑunɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nweti weti, ò í nkù yɑtɛnɛ̀ kɛ́ntũ nKuyie ntɑnnɔ̀ kù do duɔ́ nyɛ̀ Mɔyiisi.
7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nhò bonɛ̀ kòò dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu yie. Kòo yetɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛti kɛ tɛ̃́nkɛ í nhò bùɔ́.
8Weè do potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́fietɛ bɛ tenkɛ̀ kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑɑ dihɛì bɛ kó yɛtuo kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀.
9Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kpɑ̀tì benni nɑɑnnì miɛkɛ nkɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Edɑɑ birɛ Osee kó tikpɑ̀tì benni yiénnì miɛkɛ dò nkɛ, Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdimɑnɑsɑɑ domɛ̀ Sɑmmɑrii ɛì kɛ́ dì pi.
10Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kòo di nɑ kɛ sɔ̃́ nhEsekiɑsi bo o kpɑ̀tì benni kuɔ́nnì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Osee bo o kpɑ̀tì benni wɛínnì. Dɛ benni ndi bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Sɑmmɑrii.
11Mɛm̀mɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì pĩ̀ḿmúmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́kònnɛ̀ Asidii kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ Adɑɑ, Abɔɔ kó mpɛɛ́mmɛ̀ Kosɑ̃ɑ̃ tempɛ̃ nnɛ̀ Mɛdii ɛkɛ̀.
12Bɛ̀ do í yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ́tɔ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ kù do nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi bɛ̀ do í kèńtɛ́ tìmɑtì, bɛ̀ mɛ nyí nyie nkɛ dɔ̀ɔ̀ tìmɑtì.
13Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì miɛkɛ nkɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑ̃nsedibu domɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fìètɛ.
14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Dɑkiisi ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ɑ ò yóu kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò dokɛ́nɛ̀, kɑ̀ɑ ò bekɛ tì, ò yóó tì dɔ̀ɔ̀mu. Kɛ̀ Asidi kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀, wèe ò duɔ́ ntimɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sikɔupísìwɛi (9000), mɛsɔɔ ncìdóòbɛ̀ sikɔusìwɛi (900).
15Kɛ̀ Esekiɑsii túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì tìì do bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ timɔu.
16Kòo pɔntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́dɑtɛ mɛsɔɔ nwenwe Esekiɑsi o mɔ́mmuɔ nhò do dɑ̀nnɛmɛ̀ tidɑbɛɛtì tìì pĩ̀ńnɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀. Kòo dɛ̀ duɔ́ ndɛmɔu Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
17Kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì mbo Dɑkiisi kɛ́dɛitɛ wèè bɑkɛ́ o kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ nɛ̀ wèè bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ wèè bɑ̀ɑ wenwe okpɑ̀ɑ̀tì o mɔ́mmuɔ, nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pɛ́u, kɛ́ bɛ̀ tɔ̃nko Sedisɑdɛmmu okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́bɑ́tɛ́ kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ diyɑɑ̀hɔ́útɑ̃́rì kó kucɛ, mɛniɛ mpũɔ̃̀ nkùù nɛ́cɛ kɛ tɑɑ̀ dihɛì kubiriku.
18Bɛ̀ dɛ mbo kɛ dɔ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Idikiyɑ birɛ Ediɑkimmu wèè kòtí tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ weè nɛ́ yɛ̀nní nɛ̀ Sebunɑ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ Asɑfu birɛ Soɑɑ wèè tɔu dihɛì kó yɛpɑ́tɛ.

19Wèè bɑkɛ́ fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kɛ dɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu ti dɑ bekɛ kɛ dɔ̀: A tɑ̃́ bɑ kɛ kɑri?
20Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò ntinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti tú itié nyi nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ɑ kpɛ́í nkɑ̀ɑ bo ò dòkɛ́nɛ̀? Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ we, kɑ̀ɑ dɑ̀ɑ́tí kɛ yetɛ wenwe Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛti?
21Ò tu ò yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ Esibiti nwe ɑ nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò nhEsibiti dò ndipènnì dìì pɔ̀ntɛ dìndi, kɛ̀ wèè di pĩ ndìì ò kɔ̀utɛ. Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɛ ndɔɔri bɛ̀ɛ̀ ò duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀.
22Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ di bo yĩ́ di yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù dɛ̀ nɛ́ í tú kuù kó yɛtɔ̀rɛ̀ nyɛ nɛ̀ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Esekiɑsi pùɔmmɛ̀ o mɔ́mmuɔ nkɛ nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú bɛ̀ nfeu bɛ wũɔ̃ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo Sedisɑdɛmmu mɑ́ɑ̀?
23Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nnɛ̀ n cicɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì di mɑ̀, ɑ dɔ̀ fĩ́ɛ̃́ũ̀! Kòo dɑ duɔ́ nsisɛ̃ĩ́ sikɔupísìdɛ́ (2000) kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ bo pɛ́tɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo sì dèkɛ!
24A í yóó nɑ kɛ́bɑɑo n kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtɔ̃mbɛ̀ miɛkɛ bɑ́ omɑ́ɑ̀ bɑ́ ketíkɛ wèè tu osɑ́m̀pɔ́ù bɛ miɛkɛ. Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ nɑɑtinɛ̀ Esibiti yóó dɑ duɔ́mmɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀!
25Di yɛ̀mmɛ̀ dò nhò kɔ̀tɛní nɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi kɛ bo pɔntɛ di nhɛì bɑ́ di Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ɑ̀ɑ̀? Kuù ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò dò nkɛ́ dì pɔ̀ntɛ.
26Dɛ mɔ̀nnì Idikiyɑ birɛ Ediɑkimmu nɛ̀ Sebunɑɑ nɛ̀ Soɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ wèè ni Asidii kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ kɛ dɔ̀: Ti dɑ bɑ́ɑ́mmu nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ Arɑmu ɛì kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì, bɛ̀ɛ̀ bo kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nyo.
27Wèè bɑkɛ́ Asidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòo dɔ̀: N kóo kpɑ̀ɑ̀tì í n tɔ̃nní kɛ̀ m bo tì nɑ̀kɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì díì mɑ́ɑ̀. Ò pètinkɛ n tɔ̃nní kɛ̀ m̀ bo tì nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kuduotí ĩ́nkɛ̀, díndi nɛ̀ bɛ̀, di yóó di di míntì kɛ́yɑ̃̀ di yɛ̃́nkúmɛ̀.
28Mɛm̀mɛ wèè ni Asidii kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ ò còḿmúmɛ̀ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè tu mù:
29Ò tu Esekiɑsi bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́ ndi soú nhò í yóó nɑ kɛ́ di fietɛ o nɔu miɛkɛ.
30Esekiɑsi bɑ́ ndi soú nkɛ tú di duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù yóó di dɛɛtɛ́. Bɑ́ Asidii kɔbɛ bɑ́ɑ́ pɔntɛ dihɛì.
31Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu dí bɑ́ɑ́ yie nhEsekiɑsi kpɛti, di tɑunnɛ̀ wenwe Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nyo mbɑ́ wè o pɑku kó tidiitì kɛ cɑ́ɑ́ fínyĩ̀ nɛ̀ fìkíè dɛ bɛ kɛ yɔ̃ mbɑ́ wè o bintɛ niɛ,
32kɛ kémmúnɛ̀ ò bo tuɔkɛnímɛ̀ kɛ́ di túótɛ́ kɛ́kònnɛ̀ kɛ́kɑnnɛ dihɛì dìì dònnɛ̀ di kpɛri, kɛ̀ tidiitì nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè bɛ̀ dii dɛ̀ɛ̀ bɛ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo, kɛ̀ mɛcekùɔ̀ mmúnkɛ bo di miɛkɛ, kɛ̀ dí mbo dɛborɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ kú diɛ ndɛtetìrɛ̀. Di bɑ́ɑ́ kéntɛ́ Esekiɑsi di nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú Kuyie nyóó di dɛɛtɛ́. Ò di fétìnkomu.
33Yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ nɑ kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì í bɛ̀ pĩ̀ńnɑ́ɑ̀?
34Amɑti nɛ̀ Adipɑdi kó yɛbɔkɛ̀ borɛ? Sefɑdifɑimmu nɛ̀ Enɑɑ nɛ̀ Iwɑ dɛ kpɛyɛ borɛ? Yɛ̀ dɛɛtɛ́ Sɑmmɑrii kɔbɛ kòò í bɛ̀ nɑɑ̀?
35Ɔ̃̀ndi ɛì kó dibɔɔ̀ nɑ kɛ dɛɛtɛ́ di kó kɛtenkɛ̀ kòò kɛ̀ yóu kɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ bo nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ Sedisɑdɛmmu?
36Kɛ̀ bɛ̀ ndò nkɑ́rɛ́ bɑ́ òmɔù í mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. Kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì.

37Kɛ̀ Ikidiyɑ birɛ Ediɑkimmu wèè kòtí tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sebunɑ nɛ̀ Asɑfu birɛ Soɑɑ wèè tɔu dihɛì kó yɛpɑ́tɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wɛ̃too Esekiɑsi borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ wèè bɑkɛ́ Asidii kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.