Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ kína Ela nɛ́ Osea kíblena wɛ̃̀ aakↄ̃de gũnn Aza nɛ́ Ɛzɛkaya kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
2A wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, à kú kpatan Yurusalɛmu wɛ̃̀ baraakuri donsari. A da tↄ́n Abia, Zakari nɛ́mɛ.
3À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lákũ a dizi Dauda kɛ̀ nà pínki.
4À tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbòro à tãna gbɛ̀nↄ wìwi à Asɛra lípɛtɛnↄ zↄ̃̀zↄ̃. À mↄ̀gotɛ̃ mlɛ̃̀ kũ Musa pìi gbɛ̃̀gbɛ̃ à ɛ̀'ɛ, zaakũ ari gↄrↄ birea Isarailanↄn kpɛ́ òtɛn turaretiti kpátaa. Mlɛ̃̀ɛ pìin ò tↄ́ kpànɛ Nɛusutã.
5Ɛzɛkaya Dikiri Isarailanↄ Luda náani kɛ̀. Yudanↄ kína ke dí sí lɛkↄ̃a kãaoro, gbɛ̃ kũ ò kí blè a ãnↄ kesↄ̃ gbɛ̃ kũ ò kí blè a kpɛnↄ.
6À nà Dikirii, adi kpɛ linɛro. À yã kũ Dikiri dà Musanɛnↄ kũna.
7Dikiri kú kãao, akũ yã kũ à kɛ̀nↄ sa'a kɛ̀ pínki. À bò Asiria kína yã kpɛ, adi zↄ̀ blenɛ doro.
8À zĩ̀i blè Filisitininↄa ari Gaza kũ gu kũ ò likainↄ sɛna zaa gudãkpãkia ari wɛ̃tɛ bĩnidea.
9Kína Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ aakↄ̃de gũn, Isarailanↄ kína Ela nɛ́ Osea kíblena wɛ̃̀ supplade gũnn Asiria kína Samanɛsa sù ò Samaria kaguraa kɛ̀. Ò katɛna gwe
10ari wɛ̃̀ aakↄ̃, ò wɛ̃tɛ pìi sì Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ suddode gũn. Isarailanↄ kína Osea kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndoden gwe.
11Asiria kína Isarailanↄ sɛ̀tɛ à tà kũńwo a bùsun à ń kátɛkatɛ Ala kũ Gozã kũ à kú Abo bara kũ Midiã bùsu wɛ̃tɛnↄ gũnwo.
12Yã pìi kɛ̀ lɛ kũ odi Dikiri ń Luda yã maro yãimɛ. Ò a bàka kunna kũńwo yãnↄ kũnaro, odi yã kũ Dikiri zↄ̀bleri Musa dìtɛ ma ò zĩ kɛ̀aro.
13Kína Ɛzɛkaya kíblena wɛ̃̀ gɛ̃ro donsaride gũnn Asiria kína Sɛnakeribi sù à lɛ̀tɛ Yuda wɛ̃tɛ bĩnidenↄa à sì pínki.
14Akũ Yudanↄ kína Ɛzɛkaya gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asiria kínaa zaa Lakisi à pì: Ma taari kɛ̀. Ǹ gomala, manigↄ̃ fĩna bonnɛ lákũ ĩni límɛnɛ nà. Akũ Asiria kína andurufuu lì Ɛzɛkayanɛ tↄn kuri kũ wuraao tↄn do.
15Akũ Ɛzɛkaya andurufu kũ à lè Dikiri ↄnn kũ a bɛ laasii gũnwoo kpàa pínki.
16Gↄrↄ birea à wuraa gò Dikiri kpɛ́ gbànↄa kũ pↄ́ kũ à kùtɛ gbàa pìnↄ lípɛtɛnↄaao à kpà Asiria kínaa.
17Akũ Asiria kína a kpàasi kũ a ìbanↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄo kũ a zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄo zĩ̀, ò bò Lakisi ò sù Yurusalɛmu kína Ɛzɛkaya kĩnaa kũ zĩ̀karinↄ dasidasi. Kũ ò kà Yurusalɛmu, ò sù ò zɛ̀ musu kpa íkaki sarɛ òsiwɛɛra zɛ́n.
18Ò kína sìsi, akũ kínabɛgwari Ilikia nɛ́ Ɛliakimu kũ a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kũ a yãzĩbaarukɛ̃ri Asafa nɛ́ Yoao bò ò gɛ̀ɛ ń kĩnaa.

19Akũ zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìi pìńnɛ: À gɛ́ o Ɛzɛkayanɛ, Asiria kína zↄ̃kↄ̃ mɛ́ àtɛni a la à pì: Bↄ́n à gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛa lɛɛ?
20À pì á zĩ̀kana gbá dↄ̃ akũsↄ̃ á gbãna, ama yã pã korimɛ. Dín àtɛn náani kɛ, akũ à bò ma yã kpɛɛ?
21À Misila kína kũ àtɛni a náani kɛ pì gwa. À de lán leba gò ɛnaa bàmɛ. Gbɛ̃ kũ à gbãna lèa, àdi a lí a ↄamɛ.
22Tó a pìmɛnɛ Dikiri á Ludamɛ á náanikɛna, à de a tãnagbagbakinↄ kũ a sa'okinↄn Ɛzɛkaya gbòro fá! Akũ à pì Yurusalɛmudenↄ kũ Yudanↄnɛ ń pínki ò su ò donyĩ kɛ sa'oki día Yurusalɛmu.
23À gↄ̃gↄ̃ à dↄkↄ̃i kũ ma dikiri Asiria kínao, mani a gba sↄ̃ dúbu pla, tó á gbɛ̃nↄ vĩ kũ oni diḿma dé!
24Zaakũ àtɛn Misila sↄ̃gonↄ kũ sↄ̃denↄ náani kɛ, deran ani fↄ̃ à kpá bee ma dikiri zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ à kĩ̀ańyĩnↄ dokenɛɛ?
25Àtɛn da ma dikiri sù lɛ́tɛ gu día à a kakatɛ Dikiri lɛ́ sarin yá? Dikiri mɛ́ à pìnɛ à lɛ́tɛ bùsu dí pìia à a kakatɛ.
26Akũ Ɛliakimu kũ Sɛbɛnao kũ Yoaoo pì zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìinɛ: Ǹ yã o ókↄ̃nↄ n zↄ̀blerinↄnɛ kũ Siria yão, zaakũ odì ma. Ǹsun yã owɛrɛ kũ Eberu yãoro, de gbɛ̃ kũ ò kú bĩni musunↄ sún maro yãi.
27Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìi wèḿma à pì: Ma dikiri dí ma zĩ mà yã pìi òárɛ kũ á dikirio átɛ̃nɛro, kũ gbɛ̃ kũ ò vutɛna bĩni musunↄmɛ dↄ, zaakũ oni ń zĩda bↄtↄ ble, oni ń zĩda osoro mi lán á bà.
28Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìi fùtɛ à pũ̀tã kũ Eberu yão à pì: À Asiria kína zↄ̃kↄ̃ yã ma!
29Kína pìi pì, àsun tó Ɛzɛkaya á kɛkɛro, zaakũ ani fↄ̃ à á bo a ↄĩro.
30Ɛzɛkaya pì Dikiri ni á bo ani á wɛ̃tɛ dí kpá Asiria kínaaro. Àsun Ɛzɛkaya yã ma à Dikiri náani kɛ yã dí musuro.
31Àsun Ɛzɛkaya yã maro. Asiria kína pì, à a yã ma à su a kpa, á baadi ni a zĩda geepi nɛ́ kũ a zĩda kaka nɛ́o ble, ani a zĩda orozã í mi
32ari àgↄ̃ su á sɛ́tɛ à tá kãáo bùsu kũ à de lán á pↄ́ bàa gũn. Pↄ́blewɛ kũ sèwɛ̃ nnao dimmɛ, burodi kũ geepi búo kũ kù línↄ kũ zↄ́'io dimmɛ. À zɛ kũ wɛ̃̀ndiio. Àsun zɛ kũ gaoro. Ɛzɛkaya pì Dikiri ni á bo, ama àsun weiro, àsun tó à á kɛkɛro.
33Burinↄ tãna ke fↄ̃̀ à gì Asiria kínanɛ kũ ń bùsuuo de àsun síḿmaro yá?
34Amata kũ Apadao tãnanↄn kú mámɛɛ? Sefavaimu ke Ena ke Iva tãnanↄn kú mámɛɛ? Samaria tãnanↄ fↄ̃̀ ò gìnɛ kũ ń wɛ̃tɛo yá?
35Bùsuu pìnↄ kpate tãna mɛ́ à fↄ̃̀ à gìnɛ kũ a bùsuuoo? Gbasa ò pi Dikiri ni fↄ̃ à gínɛ kũ Yurusalɛmuoo?
36Gbɛ̃nↄ yĩtɛna kítikiti, odi yã wearo, zaakũ ń kína pìńnɛ òsun yã wearo.

37Akũ kínabɛgwari Ilikia nɛ́ Ɛliakimu kũ a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kũ Asafa nɛ́ Yoa a yãzĩbaarukɛ̃riio ń pↄ́kasanↄ kɛ̃̀kɛ̃ ò ɛ̀ra ò sù Ɛzɛkayaa ò zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ yã pìi gbã̀nɛ.