Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄ kí Yoaza nɛ́ Yehoasi kíblena wɛ̃̀ plaadee guun Yoasi nɛ́ Amazia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
2À wɛ̃̀ baaasↄↄrodee guun à kí blè, à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ baaakuri dosai. À da nɛ́ Yerusalɛmu gbɛ̃mɛ, à tↄ́n Yoadini.
3À yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀, mↄde èe ká a dezi Dauda pↄ́ ũro. À a de Yoasi zɛ́kpaɛ sɛ̀ súusu.
4Èe tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbororo, wà kpɛ́ wèe saa ooḿma wèe tuaetiti kpataa gwe.
5Kɛ̀ à kpata kãsãa pɛ̀ɛ à yã̀a, ben à a ìba kɛ̀ aↄ̃ a de dɛ̀nↄ dɛ̀dɛ se.
6Lán à kú Musa doka takadan nà, èe gbɛ̃dɛri pìnↄ nɛ́nↄ dɛdɛro. Takada pì guu Dii bè wàton denↄ dɛdɛ ń nɛ́nↄ durun yãnziro, bensↄ̃ wàton nɛ́nↄ dɛdɛ ń denↄ durun yãnziro. Baade é ga a zĩnda durun yãnzimɛ.
7Amazia bé à zĩ̀ blè Ɛdↄmunↄa gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri zaa Guzurɛ Wisideen. Zĩ̀ pì guun à Sela sì, ben à tↄ́ kpànɛ Yↄkↄtɛli, tↄ́ pì kpɛ́ kúa ai kↄ̃n a gbã̀ao.
8Beee gbɛra Amazia gbɛ̃nↄ zĩ̀ Isarailinↄ kí Yoaza nɛ́ Yehoasi, Yehu dioa, à bènɛ: Ǹ mↄ́ wà dakↄ̃rɛ zĩ̀lan.
9Isarailinↄ kí Yoasi wèàla à bè: Lɛbanↄ bùsu lɛ̀kara lɛ́kpãsã kɛ̀ Lɛbanↄ bùsu sida línɛ à bè à a nɛ́nↄgbɛ̃ kpãsã a nɛ́a, ben Lɛbanↄ bùsu nↄ̀bↄ pãsĩ mↄ̀ à kìti pà lɛ̀kara pìa.
10N zĩ̀ blè Ɛdↄmunↄa, ben n n zĩnda sɛ̀ lezĩ. Ǹ zɛ kↄ̃n n tↄ́maakɛɛo ǹ vɛ̃ɛ tɛɛɛ. À kɛ̀ dia nɛ́ɛ ↄ kaa yã pãsĩzi? Beee é sunnɛ kↄ̃n mↄ́nzio kↄ̃n Yudanↄ se.
11Mↄde Amazia yã pì kpà swãkoto, ben Yehoasi mↄ̀ lɛ́ɛa. Aↄ̃ dàkↄ̃rɛ zaa Bɛsɛmɛsi Yudanↄ bùsun.
12Isarailinↄ zĩ̀ blè Yudanↄa, ben Yudanↄ bàa sì wà tà ń bɛ.
13Bɛsɛmɛsi gwen Yehoasi Amazia kũ̀n à gàao Yerusalɛmu. À a bĩi gbòro lán mita wàa doo bà zaa Ɛflaimu gãnu lɛ̀ ai gana Gooda gãnulɛa.
14À vura kↄ̃n kondogio kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú Dii uanↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú kíbɛ laasinnↄ sɛ̀ɛ píngi, ben à gbɛ̃kenↄ kũ̀kũ à tàńyo Samaria zĩ̀zↄnↄ ũ.
15Yehoasi yã kpaaa kɛ̀ à kɛ̀nↄ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lán à zĩ̀ kà kↄ̃n Yudanↄ kí Amaziao nà kú gwe dↄ.
16Kɛ̀ Yehoasi kà a dezinↄla, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n Isarailinↄ kínanↄ pↄ́o Samaria, ben à nɛ́ Yeroboamu vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
17Yudanↄ kí Amazia kɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃ro Yehoasi gana gbɛra.
18Amazia yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.

19Wà lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi Yerusalɛmu, ben à bàa sì à tà Lakisi. Ben wà gbɛ̃nↄ gbàrɛ wà pɛ̀ɛzi wà à dɛ̀ gwe.
20Ben wà à gɛ̀ sɛ̀ kↄ̃n sↄ̃o wà sùo Yerusalɛmu, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o Dauda wɛ́tɛ.
21Ben Yudanↄ Uzia kɛ̀ kà wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdoo kà kí ũ à de Amazia gbɛ̀n.
22Àmbe à Elata sì à kɛ̀kɛ à kàɛ Yudanↄnɛ a de gana gbɛra.
23Yudanↄ kí Yoasi nɛ́ Amazia kíblena wɛ̃̀ gɛ̃rodee guun Isarailinↄ kí Yoasi nɛ́ Yeroboamu kɛ̀ kí ũ Samaria, à vɛ̃̀ɛ kpatan wɛ̃̀ baplaa awɛɛdo.
24À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro.
25Àmbe à ɛ̀ara à Isarailinↄ bùsu sìńnɛ zaa Lebo Amata ai gana Ísia Wisideezi, lán Dii Isarailinↄ Ludaa ò a zↄ̀bleri Amitai nɛ́ Yunusa, Gatɛfa gbɛ̃ gãzĩ nà.
26Zaakɛ Dii è Isarailinↄↄ e nawɛ̃a kɛɛ maamaa, zↄ̀nↄ kↄ̃n wɛ̃ɛnɛnↄ ń píngi, bensↄ̃ aↄ̃ gbɛ̃ke vĩ à dↄńlɛro.
27Dii e be é Isaraili tↄ́ dɛdɛ anduna guuro, ben à ń mì sì Yehoasi nɛ́ Yeroboamu gãzĩ.
28Yeroboamu yã kpaaa kɛ̀ à kɛ̀nↄ kↄ̃n zĩ̀ kɛ̀ à kànↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lán à ɛ̀ara à Damasiku kↄ̃n Amatao sì Isarailinↄnɛ nà kú gwe dↄ.
29Kɛ̀ à kà a dezinↄla, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezi Isarailinↄ kínanↄ pↄ́o, ben à nɛ́ Zakari vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.